Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Valpas-palvelun käyttöönotto kunnassa ja oppilaitoksissa

MliDno-2021-2544

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Oppivelvollisuuden laajentumisen toteutumisen varmistamiseksi Opetushallitus rakentaa uuden sähköisen palvelun, Valpas-palvelun, jossa oppivelvollisuutta valvovat virkailijat voivat seurata oppijan tilannetta koko oppivelvollisuusiän ajan. Uusi palvelu rakennetaan virkailijan Opintopolun kokonaisuuden yhteyteen.

Valpas-palvelun kautta oppivelvollisuutta valvovat virkailijat pystyvät tarkastelemaan tietoja liittyen oppivelvollisen koulutukseen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin sekä koulutuksen maksuttomuuteen. Lisäksi palvelun kautta voi tehdä tarvittavat ilmoitukset vastuuketjun seuraavalle toimijalle ja merkitä tiedon oppivelvollisuuden keskeyttämisestä. 

Valpas-palvelun toiminta-ajatuksena on tukea vastuuketjua, jossa oppivelvollinen pyritään saattamaan ohjaus- ja valvontavelvolliselta seuraavalle, jotta oppivelvollisen osalta on koko ajan olemassa joku taho, joka valvoo oppivelvollisuuden toteutumista.

Valpas-palvelu koostaa tietoa muista Opetushallituksen rekistereistä oppivelvollisuuden valvontaa varten. Näistä keskeisimpiä ovat opiskelijavalintarekisteri, KOSKI-tietovaranto, oppijanumerorekisteri ja oppivelvollisuusrekisteri. Palveluun kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista, ja kehittämisessä huomioidaan olemassa olevat tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset.

Valpas-käyttöoikeuksien myöntämisen tulee perustua siihen, että henkilön, jolle oikeuksia myönnetään, tarvitsee työtehtävässään (Oppivelvollisuuslain 1214/2020 11 §, 13 §, 14 § ja 16 § mukaiset tehtävät) käyttää oikeuksien mukana tulevia toiminnallisuuksia, ja oikeudet tulee rajata työtehtävien kannalta välttämättömälle organisaatiotasolle.

Käyttäjäryhmät Valpas-palvelussa ovat perusopetuksen järjestäjät (mukaan lukien opinto-ohjaajat valvontatehtävien osalta), toisen asteen koulutuksen järjestäjät, nivelvaiheen koulutuksen järjestäjät ja  kansanopistot, joille myönnetään näkymä oppivelvollisen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin, maksuttomuuksiin vaikuttaviin ja oppivelvollisuuden keskeytymisiin liittyviin tietoihin). Käyttäjäryhmä asuinkunnan virkailijat saavat kokonaisvaltaisen näkymän oppivelvollisen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin, maksuttomuuksiin vaikuttaviin ja oppivelvollisuuden keskeytymisiin liittyviin tietoihin sekä oikeus tehdä kirjaukset mahdollisten yleiseen oppivelvollisuuteen liittyvien keskeytymisten osalta. Käyttäjäryhmälle oppivelvollinen ja tämän huoltaja saavat näkymän omiin tietoihin, joista näkyy koulutustoimijan maksuttomuuspäätökset, oppivelvollisuuden keskeytymiset, oppivelvollisuuden päättyminen sekä tehdyt ilmoitukset. 

Palvelun käyttöönotto edellyttää koulutuksenjärjestäjiltä ja kunnilta organisaation sisäistä tehtävien läpikäyntiä, keille kunnan virkailijoille oppivelvollisuuden valvontaan liittyvät tehtävät kuuluvat uuden oppivelvollisuuslain astuessa voimaan. Valpas-palvelun toiminnallisuudet ja käyttäjäroolit ovat seuraavat:

1) Koulutuksen järjestäjän toiminnallisuudet:

 • Hakeutumisen valvonta: Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 11§ mukainen perusopetuksen päättävien oppilaiden ja nivelvaiheen (perusopetuksen lisäopetuksen, lukioon valmistavan koulutuksen, VALMA- ja TELMA-koulutuksen sekä aikuisten perusopetuksen oppivelvollisuusikäisiä opiskelijoita) opiskelijoiden hakeutumisen, paikan vastaanottamisen ja koulutuksen aloittamisen seuranta palvelussa sekä ilmoitustoiminnallisuus kunnalle oppilaista/opiskelijoista, joilla ei valvontavelvollisuuden päättyessä ole opiskelupaikkaa.
 • Oppivelvollisuuden suorittamisen valvonta: Oppivelvollisuuslain 1214/2020 13§ mukainen arviointi rekisteritietojen perusteella siitä, onko eroavalla tai eronneeksi katsottavalla oppivelvollisuusikäisellä opiskelijalla toista opiskelupaikkaa sekä ilmoitustoiminnallisuus asuinkunnalle ilman toista opiskelupaikkaa eronneeksi katsotuista opiskelijoista.
 • Koulutuksen maksuttomuuteen vaikuttavien taustatietojen tarkistus: Koulutuksen järjestäjä tarvitsee Oppivelvollisuuslain 1214/2020 16§ tehtävään tietoa nivelvaiheen ja toisen asteen opiskelupaikan vastaanottaneen oppijan aiemmista opiskeluoikeuksista sekä oppivelvollisuusrekisteriin tallennetuista tiedoista, jotta koulutuksenjärjestäjä voi määrittää onko koulutukseen hyväksytyllä oppijalla oikeus maksuttomaan koulutukseen. Valpas-palvelu tarjoaa mahdollisuuden tarkistaa opiskelijan koulutuksen maksuttomuuteen/maksullisuuteen vaikuttavat tiedot.

Edellä oleviin tehtäviin liittyvät seuraavat Valpas-käyttäjäroolit

 • Valpas-koulutuksenjärjestäjä-pääkäyttäjä
  • vastaa koulutuksenjärjestäjän organisaatiossa oppilaitosten Valpas-käyttöoikeuksista
  • pääsee itse kaikkiin oppilaitosten Valpas-toiminnallisuuksiin
  • myöntään käyttöoikeuksia
 • Valpas-oppilaitos-perusasteen hakeutumisen valvonta
  • oppivelvollisuuslain hakeutumisvelvoitteen seuranta (Opintopolku ja KOSKI-palvelu, tieto opiskeluoikeudesta, kun opiskelija aloittaa perusasteen jälkeisessä koulutuksessa)
  • ilmoitusvelvollisuus asuinkunnalle, niistä perusopetuksen päättäneistä oppilaista, joilla ei ole elokuun lopussa/syyskuun alussa opiskelupaikkaa
 • Valpas-oppilaitos-nivelvaiheen valvonta
  • oppivelvollisuuslain hakeutumisvelvoitteen seuranta
  • perusopetuksen jälkeisen koulutuksen koulutuksenjärjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu sekä oppivelvollisen eronneeksi katsominen
  • mahdollisuus tarkistaa opiskelijan koulutuksen maksuttomuuteen/maksullisuuteen vaikuttavat tiedot
 • Valpas-oppilaitos-toisen asteen valvonta
  • perusopetuksen jälkeisen koulutuksen koulutuksenjärjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu sekä oppivelvollisen eronneeksi katsominen
 • Huom! Jos henkilöllä on samassa organisaatiossaan valvottavana sekä toisen asteen että nivelvaiheen opiskelijoita, käyttäjä ei tarvitse kahta erillistä käyttöoikeutta, vaan pelkkä nivelvaiheen käyttöoikeus riittää myös toisen asteen opiskelijoiden tietojen näkemiseen

2) Asuinkunnan toiminnallisuudet Valpas-palvelussa

 • Toiminnallisuuteen kuuluvat kokonaisvaltainen näkymä oppilaitoksen ilmoittaman, kotiopetusoppilaan, Valpas-palvelun löytämän tai asuinkunnan itsensä hakeman, ilman opiskelupaikkaa olevan oppivelvollisen hakeutumiseen, opiskeluoikeuksiin, maksuttomuuksiin vaikuttaviin ja oppivelvollisuuden keskeytymisiin liittyviin tietoihin sekä oikeus tehdä kirjaukset mahdollisten yleiseen oppivelvollisuuteen liittyvien keskeytymisten osalta

Edellä oleviin tehtäviin liittyvät seuraavat Valpas-käyttäjäroolit

 • Valpas-kunta-pääkäyttäjä
  • vastaa asuinkunnan valvonnan Valpas-käyttäjähallinasta
  • pääsee itse kaikkiin asuinkunnan Valpas-toiminnallisuuksiin
  • myöntää käyttöoikeuksia: Valpas-kunta-pääkäyttäjä ja Valpas-kunta-valvoja
 • Valpas-kunta-valvoja
  • ohjaus- ja valvontavastuu oppivelvollisista, jotka on ilmoitettu asuinkunnalle sekä muut oppivelvolliset, joilla ei ole opiskelupaikkaa (ml. kotiopetusoppilaat)
  • näkee kaikki sellaiset oppivelvolliset, jotka on ilmoitettu ko. kunnan vastuulle
  • kirjaa määräaikaisen oppivelvollisuuden keskeytyksen oppivelvollisuusrekisteriin
  • mahdollisuus tarkistaa kunnassa asuvien oppivelvollisuusikäisten osalta, suorittavako he oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaa koulutusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta määrittelee Valpas-käyttöoikeudet seuraavasti:

1) Koulutuksen järjestäjän käyttöoikeudet

 • VALPAS-koulutuksenjärjestäjä-pääkäyttäjä: opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori, nivelvaiheen opinto-ohjaaja (perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen), lukion opinto-ohjaajat
 • VALPAS-oppilaitos-perusasteen hakeutumisen valvonta: yläkoulujen ja yhtenäiskoulujen rehtorit ja opinto-ohjaajat
 • VALPAS-oppilaitos-nivelvaiheen valvonta: nivelvaiheen opinto-ohjaaja, lukion opinto-ohjaajat.
 • VALPAS-oppilaitos-toisen asteen valvonta: opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori, lukion rehtori, lukion opinto-ohjaajat
   

2) Mikkelin (asuinkunta) käyttäjäoikeudet

 • VALPAS-kunta-pääkäyttäjä: opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori, nivelvaiheen opinto-ohjaaja, lukion opinto-ohjaajat sekä toimistosihteerit, jotka toimivat Opintopolussa käyttäjäroolilla ”koulutustoimijan vastuukäyttäjä”
 •  VALPAS-kunta-valvoja: opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori, nivelvaiheen opinto-ohjaaja, nuorisopäällikkö
   

Kasvatus- ja opetuslautakunta korostaa, että käyttöoikeuksia tulee myöntää vain sellaisille henkilöille, joilla on organisaation sisäisesti todettu tarve työtehtäviensä hoitamiseksi päästä Valpas-palveluun ja käyttöoikeudet tulee myöntää tietosuojaan liittyvän tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti vain sellaiselle organisaatiotasolle ja tietoryhmään, joka on välttämätön tehtävien hoitamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

opetusjohtaja, lukiokoulutuksen johtava rehtori, nivelvaiheen opinto-ohjaaja, yhtenäis- ja yläkoulujen rehtorit ja opinto-ohjaajat, lukion rehtori ja opinto-ohjaajat, nuorisopäällikkö, Opintopolussa käyttäjäroolilla ”koulutustoimijan vastuukäyttäjä” toimivat toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.