Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ristiinan päiväkodin hankesuunnitelma

MliDno-2021-897

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan päiväkodin tilat koostuvat kolmesta samassa pihapiirissä sijaitsevasta rakennuksesta. Vanhin 1967 rakennettu päärakennus on alun perin suunniteltu emäntäkouluksi ja toiminut myöhemmin mm. liiketilana. Ristiinan kunta muutti rakennuksen vuonna 2009 päiväkodiksi noin 100 lapselle. Rakennuksessa on ollut sen käyttöhistorian aikana lukuisia ongelmia, joita on kulloinkin korjattu niin Ristiinan kunnan kuin sittemmin Mikkelin kaupungin toimesta. Rakennuksessa työskentelevällä henkilökunnalla on esiintynyt mahdollisesti rakennuksen sisäilmaan liittyviä oireita. Kiinteistöön on perustettu kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä 2019.

Päiväkotiin on teetetty laajat sisäilmatutkimukset loppuvuodesta 2020 rakennuksen kokonaisvaltaisen tilanteen arvioimiseksi. Raportin perusteella rakennuksessa on useita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä, jotka tulee saattaa kuntoon, mikäli rakennuksessa aiotaan jatkaa toimintaa.

Ennen korjaustöiden aloittamista tulee rakennuksessa tarkastella sen tekninen kunto, korjausvelka sekä arvioida sen suunniteltu käyttöikä. Näiden pohjatietojen perusteella on mahdollista laskea kustannusarviot eri vaihtoehdoille eli korjaamiselle, uudisrakennukselle sekä korvaaville tiloille. Hankesuunnittelussa tulee osallistaa toiminnanharjoittaja sekä eri sidosryhmät toiminnallisten edellytyksien arvioimiseksi kullekin toteutusvaihtoehdolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Kammonen, vt. kaupungininsinööri, Pekka.Kammonen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää käynnistää Ristiinan päiväkodin hankesuunnittelun, jossa arvioidaan eri vaihtoehdot varhaiskasvatuksen tilojen osalta Ristiinassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelän poissa ollessa esittelijänä toimi tämän pykälän osalta rakennuttamispäällikkö Pekka Kammonen.

Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunkiympäristölautakunnalle.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankesuunnittelutyöryhmä on kartoittanut eri vaihtoehtoja Ristiinan päiväkodin tilaratkaisuihin. Tarkastelussa on huomoitu teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia näkökulmia kullekin vaihtoehdolle. 

Hankesuunnittelutyöryhmään on kuulunut kaupungin talonrakennuspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Päiväkodin henkilökunnan näkemyksen mukaan paras vaihtoehto olisi korvata nykyinen päärakennus jolloin muulla vaihtoehdolla, eikä peruskorjata olemassa olevaa rakennusta. Näkemyksiä eri vaihtoehdoista on kysytty myös lasten vanhemmilta. Lasten vanhemmille tehdyn kyselyn perusteella enemmistö oli päärakennuksen korvaavan uudisrakennuksen kannalla, jolloin Helmi-talo ja Keltainen tupa säilyvät entisellään ja koulun esiopetus säilyisi koululla. 

Päiväkodin laskennallinen korjausvelka on 420 000 euroa, peruskorjaustarve 820 000 euroa ja perusparannustarve 1,6 miljoonaa euroa. Päiväkodin todellinen peruskorjaustarve on kuitenkin laskennallisten ikävähennysten perusteella tehtävää korkeampi, koska rakenteissa on vaurioita, joiden poistamiseksi joudutaan purkamaan rakenteita laajemmin.

Vaihtoehtoratkaisuja ovat:

1. Nykyisen päärakennuksen peruskorjaus. n. 2,3-3,1 M€

2A. Uudisrakennus 130 lapselle, jolloin esiopetus siirretään koulukeskukselta samaan kokonaisuuteen. n. 3,7-4,1 M€

2B. Ihastjärven koulun siirtäminen Ristiinaan ja laajentaminen 130 lapselle, jolloin esiopetus siirretään koulukeskukselta samaan kokonaisuuteen. n. 2,7-3,1 M€

3A. Nykyisen päärakennuksen korvaava uudisrakennus. Esiopetus jatkaa koulukeskuksella. n. 3,0-3,3 M€

3B. Ihastjärven koulun siirtäminen nykyisen päärakennuksen korvaavaksi tilaksi. Esiopetus jatkaa koulukeskuksella. n. 2,1-2,3 M€

Helmitalon ja Keltaisen tuvan toiminnot säilyvät ennallaan kaikissa vaihtoehdoissa.

Esittelytekstin liitteenä on hankesuunnitelma, jossa on kerrottu tarkemmin eri vaihtoehdoista. Kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehdon 3B mukaisesti, jolloin Ihastjärven koulu siirretään Ristiinaan päiväkotikäyttöön ja esiopetus jatkaa koulukeskuksella.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Tikkanen esitti Hanne Vainion kannattamana, että kasvatus- ja opetuslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy hankesuunnitelman vaihtoehdon 2B. Ihastjärven koulun siirtäminen Ristiinaan ja laajentaminen 130 lapselle, jolloin esiopetus siirretään koulukeskukselta samaan kokonaisuuteen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Petri Tikkasen esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 Jaa ääntä (Taina Harmoinen, Janne Strengell, Jenni Kolmisoppi, Vesa Nessling, Jenni Oksanen, Juha Hakkarainen ja Eero Aho) ja 2 Ei ääntä (Petri Tikkanen ja Hanne Vainio) sekä yksi äänesti tyhjää (Kirsi Pokkinen). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että Mikkelin lukion rehtori Jari Tuomenpuro saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.