Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset Opetushallituksen määräyksen 9.3.2021 OPH-557-2021 mukaan

MliDno-2021-2492

Valmistelija

  • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Opetushallitus on antanut liitteenä yksi olevan määräyksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksesta ja täydennyksestä 9.3.2021 (OPH-557-2021), jota on velvoittavana noudatettava.

Määräyksen sisältö on seuraava:

”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset kappaleisiin 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus

Opetushallitus on päättänyt tänään muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ohjaussuunnitelman sisällön osalta sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus liitteen mukaisesti.

Paikalliset muutokset ohjaussuunnitelman sisältöön sekä tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen liittyvät sisällöt tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen. Uusien perusteiden mukaan laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia.

Perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.”

Määräys ei edellytä muutoksia Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaisiin täydennyksiin.

Määräys aiheuttaa tarpeen päivittää Mikkelin ohjaussuunnitelmaa, joka on erillinen suunnitelma. Ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.

Ohjaussuunnitelmaan päivitettävät sisällöt liittyvät erityisesti tehostettuun oppilaanohjaukseen, joka on oppivelvollisuuslainsäädännön ja tämän perustemuutoksen myötä tullut uusi toimintatapa perusopetuksen osalta. Sen kehittämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut rahoituksen haettavaksi kuntaverkostoille. Mikkeli on mukana Imatran, Lappeenrannan ja Luumäen kanssa yhteisessä verkostossa, joka on saanut avustuksen perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseksi. Hanke alkaa 1.8.2021. Ohjaussuunnitelman sisältöjä kehitetään ja päivitetään edelleen hankkeen aikana. Samalla ohjaussuunnitelmasta poistetaan vanhentuneita tekstejä ja päivitetään myös muita ohjaussuunnitelman sisältöjä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy, että Mikkelin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman perustetekstiä muutetaan Opetushallituksen määräyksen ja sen liitetekstin mukaisesti 1.8.2021 alkaen. Muutos koskee Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelman lukuja 1.4 ja 15.4.19.

Mikkelin ohjaussuunnitelmaan lisätään 1.8.2021 alkaen seuraava väliotsikko ja teksti lukuun 4.4 Perusopetuksesta toiselle asteelle:

”Tehostettu oppilaanohjaus

Oppilaalle, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, tarjotaan oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Tehostettua oppilaanohjausta voi tarjota oman koulun oppilaanohjaaja tai ns. nivelvaiheen oppilaanohjaaja.”

Mikkelin ohjaussuunnitelma päivitetään laajemmin syksyn 2021 aikana huomioiden se kehittämistyö, jota tehdään oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa sekä Opetushallitukselta mahdollisesti tulevat tarkennetut ohjeet tehostetusta oppilaanohjauksesta sekä muut ohjaussuunnitelmaan liittyvät päivitystarpeet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.