Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Mikkelin lukion opetussuunnitelma 2019

MliDno-2021-2534

Valmistelija

  • Jari Tuomenpuro, lukion rehtori, Jari.Tuomenpuro@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Opetushallitus on 7.11.2019 määräyksellään OPH-2263-2019 antanut nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019. Perusteiden taustalla on vuonna 2017 käynnistetty lukiokoulutuksen uudistushanke ja sen osana vuoden 2018 lukiolaki (714/2018) siihen liittyvine asetuksineen.

Opetussuunnitelman perusteisiin on muotoiltu lukiokoulutukselle perinteisen oppiainejakoisen sisällön rinnalle kuusi laaja-alaisen osaamisen osa-aluetta, jotka muodostavat samalla kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet.

Oppiaineiden kansalliset oppimäärät on jaettu moduuleiksi, joista paikallisessa opetussuunnitelmassa koostetaan yhden oppiaineen omia tai useamman oppiaineen yhteisiä opintojaksoja. Opetussuunnitelmaan voi sisältyä myös paikallisia opintojaksoja. Uutena mittayksikkönä opintojen laajuuden mittaamisessa otetaan käyttöön opintopiste.

Sekä lukiolaissa että opetussuunnitelman perusteissa on nostettu aiempaa näkyvämmin ja velvoittavammin esille lukion ja lukiokoulutuksen järjestäjän yhteistyö korkeakoulujen kanssa sekä opetuksen järjestäminen niin, että lukiolainen voi kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan.

Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee lukiolain (714/2018) 12 §:n mukaan hyväksyä opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma. Vuoden 2019 opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2021 ja sen jälkeen lukio-opiskelunsa aloittavilla lukiolaisille.

Mikkelin lukion opetussuunnitelma on valmisteltu nk. yleisten koko lukion toimintaa koskevien lukujen (luvut 1 – 5) osalta pääosin lukuvuonna 2019 – 2020. Valmisteluun ovat osallistuneet henkilöstön lisäksi lukiolaiset, erityisesti opiskelijakunnan hallitus. Oppiainekohtainen opetussuunnitelma on valmisteltu lukuvuonna 2020 – 2021 lähinnä lukion opettajien voimin.

Mikkelin lukion opetussuunnitelma on laadittu koulutuksen järjestäjän aiempien linjausten mukaisesti, pitäen lähtökohtana, että Mikkelin lukio alueellisesti isona lukiona tarjoaa laaja-alaisesti eri sisältöalueiden opetusta. Mikkelin lukion opetussuunnitelmaan sisältyy kohtuullinen määrä paikallisia valinnaisia opintojaksoja eri oppiaineissa. Näiden toteutuminen riippuu yhtäältä lukiolaisten lukuvuosittain tekemistä valinnoista sekä toisaalta kulloinkin käytössä olevista talousresursseista.

Opetussuunnitelmaan sisältyvä kieliohjelma on samansisältöinen kuin Mikkelin lukiossa on nykyisin käytössä.

Esitetään, että kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Mikkelin lukion opetussuunnitelman 2019 käyttöönotettavaksi 1.8.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Mikkelin lukion opetussuunnitelman 2019 käyttöönotettavaksi 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että varajäsen Jenni Oksanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Mikkelin lukion rehtori Jari Tuomenpuro poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Mikkelin lukion rehtori, johtava rehtori

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.