Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Metsolankatu 2 kiinteistö, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-2141

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki omistaa pientalon osoitteessa Metsolankatu 2. Rakennus on tehty vuonna 1947 ja peruskorjattu vuonna 1993. Rakennuksen maantasokerroksessa toimii yksityinen päiväkoti Muksula ja toisessa kerroksessa on 7 kpl vuokra-asuntoja. Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsee mm. saunatilat ja varastoja.

Rakennuksen vuokratulot ovat noin 80 000 euroa ja ylläpitokulut noin 50 000 - 75 000 euroa vuodessa.

Rakennuksessa toimivassa Muksulan päiväkodissa on havaittu oireilua, joka saattaa liittyä sisäilmaan. Kiinteistöön teetettiin laajat sisäilmatutkimukset päiväkodin tiloihin alkuvuodesta 2021. Tutkimuksissa selvisi, että rakennuksen välipohjassa ja ulkoseinärakenteessa on mikrobivaurioita, jotka voivat kulkeutua ilmayhteyksien kautta sisäilmaan. Kellaritilassa on laajasti kohonnutta kosteutta ja mikrobivaurioon liittyvää hajuhaittaa. Ilmayhteys rakenteista ja kellarista sisäilmaan on todettu merkkiainekokeella. Tiloissa oli havaittavissa mineraalivillakuituja. Lisäksi rakennuksessa on rakenteellisia ja talotekniikkaan liittyviä puutteita, jotka tulee korjata.

Terveysvalvonnan näkemyksen mukaan päiväkodin tiloissa on terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa, joiden korjaaminen on välttämätöntä. Toimenpiteitä haitan korjaamiseksi edellytetään nopealla aikataululla. Tehtyjen selvitysten perusteella välitöntä terveysvaaraa ei kuitenkaan ole, joten terveysvalvonta ei edellytä tilan käytön rajoittamista. Suojaaviin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä, jos korjaamisen aikataulu on pitkä tai väistötilaa ei ole käytettävissä.

Terveysvalvontaan on esitettävä mihin toimenpiteisiin ja missä aikataulussa toiminnanharjoittaja (päiväkoti Muksula) ja kiinteistön omistaja (Mikkelin kaupunki) ryhtyvät terveyshaittojen korjaamiseksi. Suunnitelma toimenpiteistä on esitettävä 18.6.2021 mennessä. Annettuun määräaikaan pyritään saamaan jatkoaika, jotta kaupunginhallitus ehtii käsitellä asian ennen vastineen antamista.

Rakennuksen korjaamisesta on teetetty kustannusarvio, jonka mukaan koko rakennuksen korjaus maksaa noin 1 160 000 euroa, alv 0 %. Kustannusten osalta tulee lisäksi huomioida, että arvonlisäveroa ei saada vähentää asuinhuoneistokäytössä olevilta osilta. Päiväkodin tiloja on noin kolmasosa koko rakennuksen pinta-alasta.

Lasten päiväkotiyhdistys Muksula Ry on lähestynyt Mikkelin kaupunkia kirjeellä, jossa esitetään, että kaupunki tulisi tekemään kiinteistössä tarvittavat korjaustoimenpiteet, jotta päiväkoti voi jatkaa toimintaansa ko. kiinteistössä.

Asia on käsittelyssä kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.6.2021. Molemmat lautakunnat antavat päätösehdotuksensa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Metsolankatu 2 kiinteistössä toimivan Muksulan päiväkodin toiminta tulee turvata niin, että kaupunki edesauttaa tilaratkaisujen löytämisessä yksityisen päiväkodin tarpeisiin.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Janne Strengell esitti Juha Hakkaraisen ja Hanne Vainion kannattamana, että kaupunki pyrkii turvaamaan päiväkoti Muksulan toiminnan 2 vuoden ajan, mikäli terveys viranomainen sen mahdollistaa. Uusien korvaavien tilojen etsintää jatketaan aktiivisesti Muksulan päiväkodin kanssa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Janne Strengellin esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi, että Janne Strengellin esitys on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.