Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet 2021

MliDno-2020-1961

Valmistelija

  • Leila Korhonen, palvelupäällikkö, leila.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Mikkeli valittiin kokeiluun kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla. Koska kokeilu perustuu koeasetelmaan, kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse.

Opetushallitus laati kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulle opetussuunnitelman perusteet. Perusteissa määrätään kaksivuotisen esiopetuksen pedagogisesta toteuttamisesta. Kokeiluun osallistuvan kunnan tuli laatia paikalliset opetussuunnitelman perusteet. Mikkelissä perusteet on laadittu työryhmätyöskentelynä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti kokeilukuntien esiopetuksen toimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset. Mikkelissä kokeiluun osallistuu Naisvuoren päiväkoti, Kalevankankaan päiväkoti, Kattilansillan päiväkoti sekä päiväkodit Kilikello ja Vilttihattu. Kokeiluun valikoitui 87 viisivuotiasta lasta.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, selvittää perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Esitetään, että valtakunnallisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laadittu paikallinen Mikkelin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Liitteenä ovat Mikkelin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet ja kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosisuunnitelmalomake.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että paikallinen Mikkelin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Kirsi Pokkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että vs. varhaiskasvatusjohtaja Leila Korhonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

vs. varhaiskasvatusjohtaja, kokeiluyksiköiden päiväkodinjohtajat Satu Tirronen, Anne Jukarainen, Nina Jussi-Pekka, Maarit Märkälä, Jaana Vartiainen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.