Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Mikkelin Vesiliikelaitoksen talouden seuranta 10/2021 (lisäpykälä)

MliDno-2021-3360

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitellään Vesilaitoksen talouden toteuma ja ennuste lokakuu 2021 tilanteessa. Jätevesien johtaminen ja käsittely Metsä-Sairilan puhdistamolla aloitettiin toukokuussa operaattorin ja työmaaorganisaation yhteistyönä. Kenkäveronniemen puhdistamo poistettiin käytöstä 7.10.2021, josta alkaen kaikki Kenkäveronniemen jätevedet on johdettu Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamoon.

Vedenmyynnin ja jäteveden laskutuksen arvioidaan toteutuvan hieman ennakoitua alhaisempana. Ostopalveluja lisää Kenkäveronniemen puhdistamotoiminnan lakkautuskulut sekä puhdistamolietteen määrän lisääntyminen puhdistamotoiminnan siirryttyä Metsä-Sairilaan.

Kenkäveronniemen puhdistamon lopettamisesta tulee tehdä puhdistamon omaisuuden arvoa vastaava alaskirjaus kuluvan vuoden tilinpäätökseen. Alaskirjaus on suuruudeltaan noin 850 000 euroa. Alaskirjaustarvetta ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.  Em. syistä Vesilaitos ei tule saavuttamaan sitovana tavoitteena olevaa liikeylijäämää 2 200 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. Lisäksi vesiliikelaitoksen johtokunta pyytää kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta alituslupaa Vesilaitoksen sitovana tavoitteena olevaan liikeylijäämään. Liikeylijäämäennuste tilikaudelle on 1 200 000 euroa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.