Ristiinan aluejohtokunta, kokous 14.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Muutosehdotuksia kaupungin hankinta- ja hallintosääntöihin - Ristiinan aluejohtokunta

MliDno-2021-1160

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnilta on pyydetty kannanottoa hallintosäännön uudistamiseksi (Viite: 3.3.2021 keskustelu Ari Liikanen/Leo Laukkanen). Pohjana uudistukselle tulisi olla kaupunginvaltuuston kokouksessaan 9.11.2020 § 92 hyväksymä aluejohtokuntien ehdotus mallin uudistamiseksi. Tätä tarkennetaan ja täsmennetään seuraavalla aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisesti hyväksymällä ehdotuksella. Uudistusten tavoitteena on toiminnan sujuvoittaminen ja tehostaminen sekä sitä kautta kustannussäästöt. Osa muutoksista koskisi kaupungin omaa hankintasääntöä.

 1. Aluejohtokunnan kokoonpano on 7/3 tai 5/2 (varsinaiset jäsenet/varajäsenet) henkilöä alueen oman esityksen mukaisesti. Henkilökohtainen varajäsenyys poistetaan. Varajäsenen kutsuu puheenjohtaja varsinaisen jäsenen estyessä osallistumasta kokoukseen. Aluejohtokunnat nimeää kaupunginvaltuusto kuultuaan alueen asukkaita. Kukin alue toimittaa ehdotuksensa aluejohtokunnan kokoonpanoksi yleisen kokouksen, äänestyksen tai muun soveltuvaksi katsomansa alueen asukkaat osallistavan valitsemistavan kautta. Valitsemismenetelmän päättää istuva aluejohtokunta kokouksessaan.
   
 2. Kunkin aluejohtokunnan tulee olla mahdollista käyttää omatoimisesti hankkimiaan tuloja oman toimintansa rahoittamiseen budjetoinnin ja vuosittaisen toimintaohjelmansa mukaisesti.
   
 3. Pienissä (alle 10.000 euron suuruusluokan) hankinnoissa ja kustannuserissä aluejohtokunnilla tulee olla itsenäinen oikeus arvioita edullisin tai sopivin toimittaja. Lähtökohtana oman toimialueen yrittäjän tai yrittäjien kilpailukykyinen priorisointi ja valinta.
   
 4. Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan ja budjetointiin kuuluvat hankinnat ja kustannuserät eivät vaadi erillistä aluejohtokunnan päätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Hämäläinen, hamalainen.ario@gmail.com

Ristiinan aluejohtokunta päättää esittää edellä luetellut uudistukset toteutettaviksi ja huomioon otettaviksi Mikkelin kaupungin hallinto- ja hankintasäännöissä sekä esittää, että Ristiinan aluejohtokunnassa on jatkossa seitsemän jäsentä ja kolme varajäsentä, joista yksi varsinainen ja yksi varajäsen on vapaa-ajan asukas. Varajäsenille nimetään kutsumisjärjestys.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hallintojohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.