Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöryhmän jäsenten nimeäminen

MliDno-2022-2542

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
  • Nina Gynther, terveystarkastaja, Nina.Gynther@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtioneuvoston asetuksen elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä 1365/2011 mukaan kunnan elintarvike- ja terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä tartuntatautien vastustamisesta kunnan alueella vastaavan viranomaisen kanssa ennalta varauduttava elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviäviin epidemioihin ja sovittava niitä koskevan selvitystyön järjestämisestä.

Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen tulee yhdessä nimetä epidemioiden selvittämistä varten selvitystyöryhmä. 

Työryhmään kuuluvat asetuksen mukaan:

a)      johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä määrätty tartuntataudeista vastaava lääkäri;

b)     terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö;

c)      elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (763/1994) tarkoitettua valvontaa johtava viranhaltija;

d)     kunnan virkaeläinlääkäri;

e)     kunnan elintarvikkeiden, talousveden ja uimaveden laatua valvova viranhaltija;

f)       alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja.

Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen kuntien alueella elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöryhmään esitettään jäseniksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluista terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkonen, terveystarkastaja Nina Gynther (elintarvike) ja terveystarkastaja Marko Nyyssönen  (vesi) sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä (Essote) johtava ylilääkäri Hans Gärdström, tartuntataudeista vastaava terveydenhoitaja Johanna Matikainen ja tartuntataudeista vastaava terveydenhoitaja Laura Siitari.

Vesivälitteisten epidemioiden selvittelytyötä varten selvitysryhmään esitetään kuuluvaksi lisäksi sen kunnan edustaja, mitä epidemia koskee: Mikkelistä vesilaitoksen johtaja, 1.7.2022 alkaen vesihuoltopäällikkö Reijo Turkki, Hirvensalmelta tekninen johtaja Asko Viljanen, Mäntyharjulta vesihuoltomestari Ali Tiimonen, Pertunmaalta tekninen johtaja-rakennustarkastaja Jouni Huusari sekä Kangasniemeltä tekninen johtaja Mikko Korhonen.

Terveysvalvonnan johtaja toimii ryhmän puheenjohtajana ja terveystarkastaja toimii sihteerinä. 

Työryhmää täydennetään tarvittaessa riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta nimeää Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelujen elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöryhmään seuraavat jäsenet:

Mikkelin seudun ympäristöpalveluista terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkonen, terveystarkastaja Nina Gynther (elintarvike) ja terveystarkastaja Marko Nyyssönen (vesi) sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä (Essote) johtava ylilääkäri Hans Gärdström, tartuntataudeista vastaava terveydenhoitaja Johanna Matikainen ja tartuntataudeista vastaava terveydenhoitaja Laura Siitari. Vesivälitteisten epidemioiden selvittelytyötä varten selvitysryhmään kuuluu lisäksi sen kunnan edustaja, mitä epidemia koskee: Mikkelistä vesilaitoksen johtaja, 1.7.2022 alkaen vesihuoltopäällikkö Reijo Turkki, Hirvensalmelta tekninen johtaja Asko Viljanen, Mäntyharjulta vesihuoltomestari Ali Tiimonen, Pertunmaalta tekninen johtaja- rakennustarkastaja Jouni Huusari ja Kangasniemeltä tekninen johtaja Mikko Korhonen. Terveysvalvonnan johtaja toimii ryhmän puheenjohtajana ja terveystarkastaja sihteerinä. Työryhmää täydennetään tarvittaessa riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo, avi, Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kunnat, Essote

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.