Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Tiedoksi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 17.5.2024 päätöksen (647/2024) vesitalousasiaa koskevasta valituksesta. Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kieppi Sawmill Oy:lle luvan vesistötäytön rakentamiseen vesistöön Mäntyharjun kunnassa hakemuksen mukaisesti. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja valituksessa on vaadittu, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja että päätöksen täytäntöönpano keskeytetään. Vaasan hallinto-oikeus on 17.5. antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen ja vaatimukset valmisteluluvan täytäntöönpanon keskeyttämisestä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut 4.6.2024 Etelä-Savon ELY-keskukselle lausunnon ehdotuksesta Etelä-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi. Lausuntopyyntö perustuu Euroopan unionin tulvadirektiiviin, joka velvoittaa jäsenmaita tarkistamaan tulvariskialueensa aina kuuden vuoden välein. Edellinen riskinarvio tehtiin vuonna 2018, eikä Etelä-Savoon sijoittunut tuolloin yhtään merkittävää tulvariskialuetta. Tilanne ei ole suuresti muuttunut alueella viimeisen kuuden vuoden aikana. Etelä-Savossa riski asutuskeskuksia uhkaaville laaja-alaisille tulville on alhainen johtuen järvialtaiden suuresta määrästä ja suurten jokiuomien vähäisyydestä. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut totesi lausunnossaan, ettei Mikkelin seudun toimialueen kuntiin arvioida kuuluvan tulvariskialueita, jotka tulevalla kuusivuotiskaudella 2024–2030 täyttäisivät merkittävän tulvariskialueen kriteeristön.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut 5.6.2024 viranhaltijalausunnon Kangasniemen kunnalle Huuhtimäen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausunnossa pyydettiin lisäämään osallisiksi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Mikkelin seudun ympäristölautakunta omana erillisenä viranomaistahona (kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen).

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut 5.6.2024 viranhaltijalausunnon Etelä-Savon ELY-keskukselle Huuhtimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnossa arvioitiin melumallinnusta, vaikutusten seurantaa, tuulivoimala-alueen ympäristöluvan tarvetta, sisätilojen melun arviointia, luontoselvityksiä ja tuulivoimala-alueen vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin ja vesistöihin. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.