Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuollon loppuraportti arviointi- ja ohjauskäynnistä 21.2.2024 - Itä-Suomen aluehallintovirasto (ISAVI)

MliDno-2024-2181

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluehallintovirasto teki alueensa kaikkiin valvontayksikköihin koko ympäristöterveydenhuollon kattaneen arviointi- ja ohjauskäynnin vuosien 2015 ja 2019 välisenä aikana. Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuoltoon käynti tehtiin vuonna 2017. Vuonna 2020 aluehallintovirasto tarkasteli esittämiensä kehittämis- ja korjaustoimenpiteiden toteutumista kirjallisella selvityspyynnöllä. Vuonna 2021 aluehallintovirasto kävi läpi alueensa kaikkien valvontayksiköiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmat. Seuraavana vuonna aluehallintovirasto tarkasteli valvontayksiköiden vuoden 2022 resurssitietoja (Vyha, valvontasuunnitelmat) sekä keväällä 2022 voimassa olleita delegointipäätöksiä ja maksutaksoja asiakirjatarkasteluna.

Vuoden 2024 arviointi- ja ohjauskäynnin tavoitteena oli varmistaa, että ne vuoden 2017 arviointi- ja ohjauskäynnillä esitetyt korjaavat toimenpiteet ja kehityskohteet, jotka jäivät vielä avoimiksi valvontayksikön vuonna 2020 antamassa selvityksessä, olivat toteutuneet. Lisäksi nyt suoritetussa arviointi- ja ohjaustilaisuudessa käytiin läpi vuoden 2022 asiakirjatarkastelussa (resurssit, delegoinnit, maksutaksat) esiin nousseita seikkoja ja keskusteltiin niiden taustalla olevista syistä.

Arviointi- ja ohjauskäynti toteutettiin Teams-yhteyksin. Tällä arviointi- ja ohjauskäynnillä ei käyty läpi eläinlääkintähuollon asioita. Itä-Suomen aluehallintovirastolla ei arviointiajankohtana ollut käytettävissään läänineläinlääkäri, jolle arviointi- ja ohjauskäyntitehtävät kuuluvat.

Arvioidut aihepiirit ovat valvontayksikössä hyvässä hoidossa. Mikelin seudun ympäristöpalveluiden käyttämä toimialakohtainen tiimijako näyttää toimivan hyvin. Erityisiä tai isoja korjattavia asioita ei noussut arviointi- ja ohjauskäynnillä esille. Valvontayksiköllä on valvontavelkaa, jota se koettaa nyt saada korjattua uuden viran tuoman resurssin myötä.

Arviointiraportti on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.