Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 13.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa (Pursiala) / Pursialankatu 38

MliDno-2021-4486

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus pyytää lausuntoa Pursialankatu 38:aa koskevasta asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen alustavasti 27.5.2024 (§ 159). Alueella on aiemmin toiminut Hotelli Varsavuori, jonka rakennukset on nyt purettu. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen käyttö kerrostalorakentamiseen. Kaavaehdotus mahdollistaa neljän enintään kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen entisen Hotelli Varsavuoren alueelle. Kaavaehdotus sisältää myös puisto- ja suojaviheralueet ja autopaikkojen korttelialueen. Kaavamuutosalue sijoittuu Pursialan teollisuusalueen välittömään läheisyyteen.  

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut aiemmin kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta viranhaltijalausunnon (3.2.2022). Viranhaltijalausunnossa Ympäristöpalvelut kiinnitti huomiota pohjavesialueen ja Vesilaitoksen vedenottamon läheisyyteen ja niiden aiheuttamiin rajoituksiin kaavamuutosalueella (ei polttonesteiden jakelupaikkaa), hulevesien johtamiseen (hulevedet johdettava pohjavesialueelta poispäin), ns. Seveso-laitosten ja muiden teollisuuslaitosten läheisyyteen, alueen luonnonolosuhteisiin ja niiden tarkempaan selvittämiseen ja mm. rantakallioiden säilyttämiseen. Lausunnossaan Ympäristöpalvelut muistutti, että Pursialan teollisuusalueella sijaitsee ympäristöluvan varaisia teollisuuslaitoksia, joiden toimintaa valvotaan säännöllisesti. Toiminnan luonne on sellaista, että lupaehtojen puitteissakin toimittaessa toiminta ei ole täysin päästötöntä mutta kuitenkin tavanomaista teollisuusalueella tapahtuvaa toimintaa. Alueen suunnittelussa tulisi kaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat teollisuuslaitokset huomioida siten, että jo toiminnassa olevien teollisuuslaitosten toimintaedellytyksiä ei heikennetä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen jälkeen kaavamuutosta varten on tehty luontoselvitys, maaperän haitta-ainetutkimus (josta lisäksi pyydetty Etelä-Savon ely-keskuksen lausunto), liikenne- ja meluselvitys, hiukkasmittaukset, selvitys Pursialan pohjavesialueen ja Särkilammen välisestä hydrogeologisesta yhteydestä ja hajutarkkailu. Kaikki selvitykset on tehty vuonna 2022.

Kaavoitusviranomaisten pitää kaavan laadinnan yhteydessä huomioida onnettomuusvaaralliset kohteet. Kaavamuutosalueelle ulottuu kahden suuronnettomuusvaarallisen kohteen, ns. Seveso-laitoksen, konsultointivyöhykkeet, joiden alueella tapahtuvista kaavamuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. Kaavamuutosalue sijaitsee Mölnlycke Health Care Oy:n ja Suur-Savon leipomon konsultointivyöhykkeellä. Mölnlycke Heath Care Oy:n (toimintaperiaateasiakirjalaitos) konsultointivyöhyke on 1 km ja Suur-Savon Leipomon (nestekaasulaitos) 300 metriä. Mölnlycke Health Care Oy:n tuotantorakennuksesta kaavamuutosalueen reunaan on n. 350 metriä ja Suur-Savon Leipomosta n. 200 metriä. Kaavamuutosaluetta lähimmät teollisuuslaitokset ovat Betset Oy (100 m) ja SWM Wood Oy (n. 200 m).

Mikkelin kaupunkisuunnittelu on pyytänyt kaavamuutosehdotuksesta Tukesin ja pelastusviranomaisen lausunnon. Tukes on lausunnossaan määritellyt Mölnlycke Health Care Oy:lle halkaisijaltaan 350 metrin suuruisen vaaravyöhykkeen, joka on merkitty kaavaehdotukseen. Asuinkerrostalot sijoittuvat kyseisen vaaravyöhykkeen ulkopuolelle. Kaavaselostuksesta ei käy ilmi, onko Tukes ottanut kantaa kaavamuutosalueen läheisyydessä sijaitseviin nestekaasulaitoksiin. Pelastusviranomainen on omassa lausunnossaan nostanut esille ihmisten omatoimisen poistumisen mahdollisuudet rakennuksista mahdollisissa onnettomuustilanteissa, kemikaalikuljetusten huomioimisen liikennejärjestelyissä ja sammutusvesihuollon kunnallistekniikan suunnittelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan lausuntoehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin kirjaamo, Mikkelin kaupunkisuunnittelu (Ilkka Tarkkanen)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.