Lupa- ja valvontajaosto, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Poikkeamislupahakemus kiinteistölle 491-1-9902-0, Hallitustori

MliDno-2023-640

Valmistelija

 • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Curry Time -ravintolakontin omistaja hakee maankäyttö- ja rakennuslain (jäljempänä MRL) 171 §:n mukaista lupaa poiketa MRL 135 §:n 1 momentin säädöksestä, jossa todetaan, että rakennusluvan edellytyksenä on, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Poikkeamista haetaan siirrettävän kioskirakennuksen sijoittamiseen kolmeksi vuodeksi Mikkelin kaupungilta viranhaltijapäätöksellä 13.05.2022 § 1 vuokratuille toripaikoille nro 92-94 Mikkelin hallitustorilla kiinteistöllä 491-1-9902-0. Poikkeamislupahakemus on avattu Lupapiste.fi -palveluun 11.11.2022.

Poikkeamista haetaan marraskuussa 2021 Mikkelin torille tuodulle 57 k-m² ja yli 3 m korkealle siirrettävälle kioskiravintolalle. Rakennus on etu- ja sivuseiniltään lasia ja takaseinä valkoista vaakalaudoitusta. Koska rakennus kokonsa, varustelutason, sisällä olevien asiakaspaikkojen vuoksi on täyttää rakennuksen määritelmän, sen pysyttäminen paikoillaan edellyttää rakennuslupaa. Koska torille ei ole osoitettu rakennusoikeutta ja se valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, asia on ratkaistava ensin poikkeamismenettelyllä. Rakennuslupahakemus on vireillä (LP-491-2022-00934). Vuokraus- ja käyttöpalveluiden mukaan nykyistä pienemmän kioskirakennuksen tuomiseen torille oli annettu suullinen lupa. Rakennuksesta oli tarkoitus tehdä vain ulosmyyntiä eikä sen kerrottu sisältävän asiakaspaikkoja. Ainoa kioskirakennukselle sopiva paikka oli kaupungintalon kohdalla torin eteläosassa.

Kaavatilanne ja torialueita koskevat ohjeet

Alueella on voimassa 8.10.2007 hyväksytty asemakaava 1.kaupunginosa, Savilahti, kortteli 23. Kaavamerkintöinä:

-          Torialue.
Alue tulee säilyttää luonteeltaan avoimena ja edustavana kaupankäynnin, hallinnon, tapahtumien ja kansalaisten kohtaamisen paikkana.

-          Kaupunkikuvallisesti tärkeä alueen osa (sk).
Kaupunkikuvallisesti tärkeä alueen osa. Alueella on merkitystä historiallisena harjoitus- paraati- ja markkinapaikkana. Alueella on rakennushistoriaan, historiaan ja ympäristöön liittyviä arvoja. Rakennukset, rakennelmat, kalusteet ja pinnoitteet tulee ratkaista yhtenäisessä kaupunginhallituksen hyväksymässä yleissuunnitelmassa. Pysyvän ja kiinteän rakentamisen on osiltaan sopeuduttava historialliseen kaupunkikuvaan ja torialueen arkkitehtoniseen ilmeeseen. Oleellisten muutosten osalta on kuultava Museovirastoa.

Asemakaavassa torille ei ole määritelty rakennusoikeutta.

Kantakaupungin osayleiskaavassa (hyv. 17.6.2019) torilla on merkinnät: Keskustatoimintojen alue / C-2 Ydinkeskusta, Varalaskupaikan suojavyöhyke, Pysäköintinormi / C-2 Ydinkeskusta, Väylä, jonka suunnittelussa joukkoliikenne tulee huomioida., Melualue, Alue, jolla hulevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota, Pohjavesialue, Valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö/ Mikkelin hallitustori ympäristöineen (RKY 5), jonka kaavamerkintä on:
Aluetta koskevien suunnitelmien ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja edistäviä. Mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten on sopeuduttava kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Alueella ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka vähentävät merkittävän aluekokonaisuuden arvoa. Aluetta asemakaavoitettaessa ja asemakaavaa muutettaessa on varmistettava maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja rakennushistoriallisten arvojen säilyminen. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) kanssa. RKY-alkuinen numerointi viittaa kaavaselostukseen MRL 41.2 §.

Etelä-Savon maakuntakaavassa torin ja tuomiokirkon alue on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (maV 8.558).

Mikkelin v.2017 rakennusjärjestyksen mukaan julkisella ulkotilalla tarkoitetaan tilaa, joka asemakaavassa on määritelty liikenne-, katuaukio-, katu-, tori-, puisto- tai virkistysalueeksi tai joka on asemakaava-alueen ulkopuolella edellä mainitussa käytössä. Julkiseen ulkotilaan sijoitettavien rakennelmien koon, rakenteen ja ulkoasun on oltava kaupunki- ja maisemakuvaan sopivia sekä turvallisia.

Mikkelin kaupungin 1.5.2021 voimaan tullut Torisääntö koskee torikaupan lisäksi kaikkea siihen verrattavaa myynti-, esittely-, ym. toimintaa sekä torialueilla ja kävelykadulla järjestettäviä tapahtumia. Torisäännön mukaan toripaikan saanut on velvollinen huolehtimaan toimintansa mahdollisesti vaatimista viranomaisluvista itse. Vuosimyyntipaikkojen vuokrauksesta tehdään kirjallinen vuokrasopimus ja niiden vuokra-aika on yksi vuosi tai erikseen sovittaessa kolme vuotta. Torin ylläpitäjällä on oikeus perustellusta syystä myöntää poikkeamisia tästä torisäännöstä, mikäli se ei aiheuta tarpeetonta haittaa muille torilla toimiville eikä olennaisesti syrjäytä tämän torisäännön tavoitteita.

Torikaupan muutoksen myötä kaupunki teetti vuonna 2019 asemakaavan tueksi torin ja Hallituskadun ideakirjan ja ohjeen toteuttajille (Tori ihan Mikkelistä, Sitowise 2019, kahvilat yms. s.18–20). Ohjeen mukaan uudet ja kokeelliset ideat otetaan vakavasti harkintaan Mikkelin kaupungissa. Kun kyseessä on tapahtuma, joka kestää yli kaksi viikkoa tai tilapäinen rakennelma, joka vaikuttaa merkittävästi kaupunki- ja ympäristökuvaan tarvitaan toimenpidelupa. Tilapäisiksi rakennelmiksi katsotaan enintään viisi vuotta käytössä olevat toteutukset. Tällaisilla rakennelmilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi terassikahvilarakennelmia ja kalusteita, jotka eivät istu perinteiseen terassikahvilan rakenne- ja kalusteohjeistukseen. Lupahakemukseen liitettävään suunnitelmaan on hyvä pohtia perusteluita ohjeistuksesta poikkeamiseen ja miettiä miten suunnitelma huomioi Mikkelin torin kulttuurihistoriallisen ympäristön arvon.

Lausunnot

Rakennuslupahakemus (LP-491-2022-00934) on avattu Lupapiste.fi -palveluun 10.5.2022. Hakemukseen oli pyydetty lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselta, Riihisaari – Savonlinnan museolta, Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelulta, Mikkelin kaupungin ympäristöpalveluilta sekä Mikkelin Torikauppiaat ry:ltä. Hakemuksessa on ristiriitaista tietoa, onko kioskirakennuksen tarkoituksena olla pysyvä. Toriohjeen mukainen selvitys rakennelman soveltuvuudesta valtakunnallisesti merkittävään toriympäristöön oli lisätty rakennuslupahakemukselle vasta lausuntojen saapumisen jälkeen ja se sisälsi vain kuvia kioskiravintolasta eri suunnista.

ELY-keskuksen lausunnossa (ESAELY/694/2022) todetaan, että Mikkelin tori sekä sen lähialueet (mm. Hallituskatu, kaupungintalo, Kirkkopuisto, tuomiokirkko ja sairaala-alueen vanhat osat) ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY-alue Mikkelin hallitustori ympäristöineen). Keskeinen osa torin arvoa on sen asema kauppapaikkana ja paraatialueena. Merkittävä maisemallinen elementti on sekä torin että Hallituskadun kautta kulkevat akselinäkymät. Asemakaavassa torialueen kaavamääräyksessä todetaan, että ”alue tulee säilyttää luonteeltaan avoimena ja edustavana kaupankäynnin, hallinnon, tapahtumien ja kansalaisten kohtaamisen paikkana.” Tori on kauttaaltaan osoitettu sk-määräyksellä: Kaupunkikuvallisesti tärkeä alueen osa. Torikaupan muutoksen myötä kaupunki teetti vuonna 2019 asemakaavan tueksi torin ja Hallituskadun ideakirjan ja ohjeen toteuttajille (Tori ihan Mikkelistä, Sitowise 2019, kahvilat yms. s.18–19). Vaikka kyseessä olisi MRL 176 §:n tarkoittama tilapäinen rakennus, ELY-keskus katsoo, että MRL 171 § 2 momentin mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle eivät täyty etenkään ympäristöön sopeutuvuuden vaatimusten osalta. Suunnitelmissa ei ole havainnekuvia eikä myöskään mitään selostusta alueen RKY-arvojen huomioimisesta, vaikka sellaista mm. torin ohjekirjassa edellytetään (s. 22).

ELY-keskus muistuttaa myös, että lisäksi lupaharkinnassa tulee huomioida MRL 118 § vaatimus siitä, että ”(r)akentamisessa, rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä suoritettaessa samoin kuin rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella.” Samoin MRL 135 § mukaisesti rakennuksen tulee soveltua paikalle ja täyttää MRL 117 §:n vaatimukset (mm. ”soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset”).

ELY:n mukaan torin kaakkoiskulmauksessa sijaitsevaa esiintymislavaa suunniteltaessa (noin v. 2017–2018) pidettiin ensisijaisen tärkeänä, että torin akselinäkymät säilyvät ja että kaupungintalon edessä olevan lippukentän edusta pidetään rakennelmista vapaana. Tämä periaate vaikuttaa unohtuneen nyt täysin: hakemuksen kohteena oleva ravintolakontti peittää osin kaupungintaloa. Alueen RKY-status, asemakaava, maisemalliset seikat, MRL:n vaatimukset ja hakemuksen puutteet huomioiden ELY-keskus ei puolla rakennusluvan myöntämistä nyt esitetylle paikalle. Rakennusta ei torin kulttuurihistorialliset arvot huomioiden voi sijoittaa esitetylle paikalle. ELY-keskus painottaa, että keveitä, siirrettäviä ja lyhytaikaisia rakennelmia, katoksia, myyntivaunuja yms. voi torille sijoittaa melko vapaasti – toria elävänä pitävinä ne tukevat myös torin kulttuurihistoriallisia arvoja. Pysyvät, monivuotiset kiinteät rakenteet sen sijaan edellyttävät huomattavasti kattavampaa harkintaa niin sijoittumisen kuin ulkoasunsa suhteen. Yleisilmeeltään tori on nykyisellään epäselvä eikä selvästikään täytä Mikkeli-brändin lupausta ”Suomen kauneimmasta torista” tai ylläpidä alueen valtakunnallisia RKY-arvoja.

Riihisaari – Savonlinnan museo toteaa lausunnossaan, että Mikkelin hallitustori rakennuksineen ja akselinäkymineen kuvastaa autonomian ajan asemakaavallista suunnittelua, jolla korostettiin läänin pääkaupungin asemaa. Lausunnossa viitataan maakuntakaavan ja Kantakaupungin osayleiskaavan RKY-merkintöihin sekä asemakaavamerkintöihin. Museon näkemyksen mukaan esitetty rakennus ei sovellu ulkoasultaan ja pysyväisluonteisena historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävälle alueelle.

Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelun lausunnossa todetaan, että Hallitustorilla on kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen lisäksi arjen arvo, joka tuo esille kaupunkilaisten ostoskäyttäytymisen muuttumisen vuosikymmenten kuluessa. Toria ympäröivä hitaasti muovautuva kaupunkirakenne luo arvokkaat puitteet torilla tapahtuvalle toiminnalle, jolle on ollut ominaista kiihkeämpi muutosten rytmi ja tapahtuminen kirjo. Kaupunkirakennetta määrittää mm. asemakaavaa ja torilla tapahtuvaa toimintaa ohjaa torisääntö sekä ”Mikkelin Hallitustorin & Hallituskadun ideakirja ja ohje toteuttajille”. Ohjeen tarkoituksena on ollut yhtenäistää ja joustavoittaa rakennelmien ulkoista ilmettä, mutta sallimalla myös erilaiset kokeilut ja poikkeavat toteutukset. Vuosikymmenten kuluessa torilla on sijainnut erilaisia kaupankäyntiin liittyviä katoksia ja rakennelmia. Kioskiravintola vastaa tämän päivän arjen tarpeita ja täyttää kaupungin tavoitteen kokeiluista ja poikkeavista toteutuksista. Hankkeelle tulee määrittää sopiva ajanjakso, jonka aikana voidaan tarkastella rakennelman sijaintia ja vaikutuksia ympäristöönsä ja sen jälkeen katsotaan edellytykset pysyvämmälle luvalle.

Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelujen lausunnossa otetaan kantaa Elintarvikelain ja elintarvikehygienia-asetuksiin liittyviin seikkoihin.

Mikkelin Torikauppiaat ry esittää lausuntonaan, että Curry Time ravintolakontille myönnettäisiin poikkeuslupa yrittäjien hakemuksen mukaisesti. Perusteluina kerrotaan, että Mikkelin kaupunki on vuokrannut torilta alueen Curry Time ravintolakontille voimassa olevan torisäännön mukaisesti. Paikka Curry Time ympärivuotiselle ravintolakontille valikoitui sähkö/vesi/viemäritarpeen perusteella. Kaupungintalon puoleisella reunalla on ollut aiemminkin ravintolatoimintaa: Maajussin ruokavaunu sekä terassi ja Jungle Juice -bar. Curry Time ravintolakontti on laskettu kolmen betonipötkön päälle, jotta kontti ei aiheuta torikivetykselle haittaa eikä jäädy talvellakaan kiinni torin pintaan ja on nostettavissa nosturilla pois mihin vuoden aikaan tahansa. Torilla vakinaisesti toimivien kauppiaiden puolelta ei ole tullut yhdistykselle yhtään negatiivista palautetta. Päin vastoin monet päivä- ja kuukausikauppiaat toivovat myyntipaikkansa sijoittuvan lähelle ravintolakonttia. Mikkelin Hallitustori ja siellä toimivat yritykset ovat Mikkelille erittäin tärkeä vetovoimatekijä, samalla käyntikortti ja tästä me toriyhdistyksessä olemme erittäin ylpeitä. Toriyhdistyksen puolesta kannustamme uusia rohkeita toriyrittäjiä torille ja näin toimien tori säilyttää eloisuutensa.

Hakijan perustelut

Hakija perusteli poikkeamishakemusta seuraavasti:

”Curry Time ravintolakontin omistajat hakevat poikkeuslupaa ravintolakontin sijoittamiseksi sille osoitetulle paikalle Mikkelin Hallitustorille kolmen vuoden ajaksi. Yrittäjät tulevat harjoittamaan ravintolamyyntitoimintaa talvella takeaway-periaatteella ja kesällä ulkona sijaitseviin pöytiin tarjoiltuna sekä takeaway-periaatteella. Yrittäjä ja Mikkelin kaupunki ovat tehneet alustavan vuokrasopimuksen (13.5.2022 MliDno- 2022-392) ravintolakontin sijoittamiseksi sille paikalle, jolla ravintolakontti nyt sijaitsee. Yrittäjät ovat siis hakeneet kaupungilta paikkaa ravintolakontille ja se on heille myönnetty torisäännön mukaisesti. Ravintolakontti on tuotu torille marraskuussa 2021. Yrittäjät ovat saaneet käsityksen, että he tulevat tulevaisuudessa saamaan luvan kioskitoiminnan harjoittamiseen ko. ravintolakontissa, joka oli sijoitettu kaupungin heille osoittamaan paikkaan.

Hallintolain toisessa luvussa ja sen 6 §:ssä säädetään hyvän hallinnon oikeusperiaatteesta. Hyvän hallinnon perusteisiin sisältyy vaatimus siitä, viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Luottamuksen suojaamisen keskeisenä sisältönä on, että yksityisen tulee voida luottaa viranomaisen tekemien hallintopäätösten oikeellisuuteen ja pysyvyyteen. Hallintolain mukaan viranomainen ei voi yksipuolisesti muuttaa päätöstä asianosaisen vahingoksi. Tämä merkitsee sitä, että kansalaisen tulee voida tehdä ratkaisunsa - tässä tapauksessa suuren investoinnin - viranomaisen päätökseen perustuen. Tässä tapauksessa yrittäjä on tehnyt suuren investoinnin luottaen viranomaisen ratkaisuun vuokrasopimuksesta.

Edelleen saman lain 8 §:ssä säädetään, että viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkaalle tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen ja asian käsittelyyn välittömästi liittyvää neuvontaa. Neuvontaan kuuluu myös tietojen antaminen viraston käytännöstä, kuten käsittelytavasta. Toisin sanoen, vuokrasopimusta tehdessään kaupungin toimivaltaisen viranomaisen olisi tullut varmistaa muilta kaupungin viranomaiselta, että ravintolakontin pitämiseen ei ole muun lainsäädännön mukaista estettä. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.

Vielä hallintotolain 9 §:ssä säädetään, että viranomaisen on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Säännöksen vaatimukset täyttyvät, kun hallinnon asiakkaan voidaan olettaa yksiselitteisesti ymmärtävän asian sisällön ja saavan asian laatuun nähden riittävästi tietoa ja virkamiehen tulee myös varmistaa, että he ovat ymmärtäneet oikein heille annetut ohjeet ja määräykset. Ravintolakontin rakenne on sellainen, että se voidaan siirtää nykyiseltä paikalta pois. Sillä ei ole sellaisia perustuksia, jotka ovat kiinteästi torin rakenteissa kiinni. Näin ollen ravintolakontti ei aiheuta haittaa kaupungin mahdollisille kaavoitustoimenpiteille eikä se vaikeuta rakennetun ympäristön suojelullisten tavoitteiden toteutusta.

Mikkelin kaupungin ”TORI IHAN MIKKELISTÄ” ideakirjan yksi tärkeimmistä ajatuksista on: ”Kokeilukulttuuriin kannustaminen innostamalla nykyisiä ja uusia toimijoita tekemään Mikkelin torista kiinnostavan ja elinvoimaisen myynti- ja tapahtumatilan, jossa riittää nähtävää läpi vuoden ja vuosiksi eteenpäin”. Toivottavasti slogan ”IHAN MIKKELISTÄ” tarkoittaa tässä tapauksessa positiivista lopputulosta ja yrittäjät saavat jatkaa toimintaansa heille osoitetulla paikalla.”

Pohdinta ja muut tiedot

Torille tuotu rakennus oli suurempi ja varustukseltaan erilainen kuin ennakkoneuvonnassa oli ollut tiedossa. Yrittäjä ei ollut selvittänyt toimivaltaiselta viranomaiselta luvan tarvetta asiakaspaikkoja sisältävälle rakennukselle ennen rakennuksen tuomista paikalle. Rakennusluvan ja poikkeamisluvan käsittelemisen edellytyksenä on alueen hallintaoikeus, mikä toteutui vuokrauspäätöksen myötä 13.05.2022. Rakennusluvan hakeminen oli alkanut 10.5.2022, mutta tieto luvan tarpeesta oli kerrottu yrittäjälle heti rakennuksen tultua torille marraskuussa 2021. Poikkeamisluvan tarve selvisi kesällä 2022 rakennusluvalle liitettyjen tietojen ja lupaan saatujen lausuntojen myötä. Yrittäjä ei voinut olla siinä uskossa, että saatuaan luvan kioskin toimittamiseen torille ja toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen solmittuaan, hänellä olisi oikeus harjoittaa torilla pidempiaikaista ravintolatoimintaa ilman rakennuslupaa.

Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan kaupungin luovuttamalla alueella oleva tilapäinen yleisörakennelma saa olla paikallaan enintään 4 kuukautta ja tilapäinen kioskirakennus enintään 6 kuukautta. Tätä pidempiaikainen sijoittaminen vaatii rakennuslvalvontaviranomaisen luvan (toimenpide- tai rakennuslupa).

Luottamuksensuojaperiaate, johon luvanhakija viittaa, tarkoittaa, että yksityisten tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten hallintopäätösten pysyvyyteen. Viranomaisella on velvollisuus noudattaa tekemiään päätöksiä ja niihin sisältyviä sitoumuksia eikä viranomainen ei voi ilman lakiin perustuvaa toimivaltaa jälkikäteen muuttaa tai perua aikaisemmin tehtyä päätöstä, jos se loukkaisi asianosaisen oikeutta. Luottamuksensuoja ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhden viranomaisen erheellisesti antama tieto tai asianosaisen väärin tulkitsema tieto sitoisi muita asiassa tosiasiallisesti toimivaltaisia viranomaisia. Se, että yrittäjälle oli kaupungin vuokraus- ja käyttöpalveluista annettu suostumus kioskikontin sijoittamiseen torille, ei sido rakennuslupaviranomaista niin, että se olisi luottamuksensuojaperiaatteen nojalla velvollinen myöntämään rakennukselle rakennusluvan. Tässä on vielä huomioitava, että suostumusta annettaessa rakennuksen koosta ja käyttötavasta annetut tiedot ovat ilmeisesti olleet nykytilanteesta poikkeavia.

Mikkelin hallitustori rakennuksineen ja akselinäkymineen kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kioskin tuomisesta kaupungintalon eteen muodostuu haittaa kaupunkikuvalle. Edellytykset luvan myöntämiselle eivät täyty ympäristöön sopeutuvuuden vaatimusten osalta. ELY-keskus painottaa, että keveitä, siirrettäviä ja lyhytaikaisia rakennelmia, katoksia, myyntivaunuja yms. voi torille sijoittaa melko vapaasti – toria elävänä pitävinä ne tukevat myös torin kulttuurihistoriallisia arvoja. Kaupunkisuunnittelun lausunnon mukaan kioskiravintola vastaa tämän päivän arjen tarpeita ja täyttää kaupungin tavoitteen kokeiluista ja poikkeavista toteutuksista, kunhan sille määritetään sopiva ajanjakso. Siirrettävälle kioskirakennukselle on haettu lupaa kolmeksi vuodeksi, joten se ei ole pysyvä. Kaupungintalon puoleisella reunalla on ollut aiemminkin ravintolatoimintaa, mutta rakennukset ovat olleet huomattavasti pienempiä eivätkä paikalla ympäri vuoden.

Päätöksessä on huomioitava toriyrittäjien yhdenvertainen kohtelu, jolloin muillekin pitää sallia mahdollisuus sijoittaa vastaavan kokoisia paikallaan pysytettäviä rakennuksia tai rakennelmia torille. Vesi- ja viemäriliitäntöjen sijaintia ei voisi käyttää perusteena kieltävälle kannalle, jos näissä rakennelmisssa ei olisi kyseisiä palveluja vaativaa toimintaa. Tämä johtaisi vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Tällä perusteella torin ja sillä olevien rakennelmien vaikutus kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön olisi niin merkittävä ja haitallinen, että se vaikeuttaisi rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä hanke näin ollen täytä poikkeamisluvan myöntämisen edellytyksiä. 

Naapureita on hankkeen johdosta kuultu eivätkä he vastusta hanketta.

Asemapiirros sekä ote kaavasta ovat liitteinä.

MRL 171§:n mukaan poikkeaminen ei saa
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyn perusteella, että se ei myönnä hakijalle MRL 171 §:n mukaista lupaa poiketa maankäyttö- ja rakennuslain MRL 135 §:n 1 momentin säädöksestä siirrettävän kioskirakennuksen sijoittamiseen kolmeksi vuodeksi Mikkelin kaupungilta viranhaltijapäätöksellä 13.05.2022 § 1 vuokratuille toripaikoille.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavaksi:

Lupa-ja valvontajaosto toteaa, että torin ja hallituskadun ideakirjan mukaan torilla sallitaan kokeiluluonteiset ideat ja kaupungin tavoitteena on kehittää torin käyttöä muuttuvassa toimintaympäristössä ympärivuotiseksi yrittäjämyönteisesti. Ideakirjassa kannustetaan kokeellisiin ja poikkeaviin toteutuksiin lyhytaikaisina kokeiluina. Rakennuksen pysyttämistä paikallaan haetaan kolmeksi vuodeksi. Poikkeamiseen on perusteltu syy torin kehittäminen kokeiluluonteisena. Rakennus tulee poistaa vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin rakennus on ollut sijoitettuna kolmen vuoden määräajan.

Lupa- ja valvontajaosto lisäksi toteaa, että rakennuksen koosta johtuen useamman vastaavan kokoluokan rakennuksen sijoittelun torille samanaikaisesti voidaan katsoa vaikeuttavan rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, vaikeuttavan alueen käytön muuta järjestämistä sekä johtavan toriympäristössä merkittävään asemakaavan vastaiseen rakentamiseen.

Yksittäisenä määräaikaisena kokeiluna, joka ei ole pysyvä rakenne, poikkeaminen on myönnettävissä, koska kulttuuriympäristöön ei kohdistu pysyvää ja merkittävää muutosta. Ideakirjan mukaan myyntivaunujen ulkoasun tulee olla keveitä ja perusväreiltään raikkaita yksivärisiä tai valkoraidallisia. Avoimuus toteutuu lasirakenteella ja muu julkisivuväritys on valkoinen. Torin keskellä oleva alue säilyy avoimena asemakaavamääräyksen mukaisena. Keskiakseli näkymä raatihuoneenkadulta kävelykadulle ja porttirakennuksiin säilyy riittävänä. Jatkossa kuitenkin torin rakennelmien sijoittamista, kokoa ja ulkonäköä tulisi ohjata tarkemmin, jotta rakentaminen olisi ennakoitavissa ja täyttäisi asemakaavan ja maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet.

Lupa- ja valvontajaosto katsoo kyseessä olevan yksi kertaluonteinen kolmen vuoden määräaikainen kokeilu, jolloin yksittäinen poikkeaminen on myönnettävissä.

Lupa- ja valvontajaosto päättää edellä esitetyn perusteella myöntää hakijalle MRL 171 §:n mukaisen luvan poiketa maankäyttö- ja rakennuslain MRL 135 §:n 1 momentin säädöksestä siirrettävän kioskirakennuksen sijoittamiseen kolmeksi vuodeksi eli 31.12.2024 saakka Mikkelin kaupungilta viranhaltijapäätöksellä 13.05.2022 § 1 vuokratuille toripaikoille.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen ja kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Jouko Kervinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Luvan hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, Riihisaari–Savonlinnan museo, vuokraus- ja käyttöpalvelut, kaavoitusinsinööri, rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 193 §:n perusteella hakea muutosta:

 • viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,
 • sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,
 • toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen, sekä
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antopäivä on kirjattu kohtaan tiedoksianto asianosaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Päätös on annettu maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 198 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.