Lupa- ja valvontajaosto, kokous 23.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Luvaton rakentaminen 491-451-9-312, Saarisalontie 88

MliDno-2023-891

Valmistelija

 • Jani Minkkinen, rakennustarkastaja, jani.minkkinen@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusvalvonnan tietoon on tullut, että kiinteistöllä 491-451-9-312 osoitteessa Saarisalontie 88 on rakennustöitä tehty ilman viranomaisen myöntämää lupaa.
Kiinteistölle suoritetulla viranomaisen maastokäynnillä 9.2.2023 havaittiin seuraavaa:

 • Luvaton jätevesijärjestelmä
 • Luvaton vapaa-ajan asunto. Vapaa-ajan asuntoon kohdistuneet korjaus-/laajennustyöt ovat niin laajoja, että ne voidaan rinnastaa uuden rakennuksen rakentamiseen, joten ne olisivat vaatineet rakennusluvan
 • Luvaton aitta
 • Luvaton saunarakennuksen kattomuodonmuutos. Sauna ei nykyisessä muodossaan täytä rantasaunan määritelmää eikä vähimmäisetäisyysvaatimus rantaviivasta täyty
   

Rakennuspaikka on merkitty Kyyveden rantaosayleiskaavaan sisämaahan sijoittuvan asuinrakennuksen saunapaikaksi sa-merkinnällä. Rannassa ei siis voi olla kuin rakennusjärjestyksen määritelmän mukainen sauna. Yleiskaavaa on muutettu vuonna 2007 myös tämän kiinteistön omistajien toiveesta niin, että ranta-alueella aiemmin ollut lomarakennuspaikka on poistettu ja ranta-alueen ulkopuolelle on merkitty uusi pientalon rakennuspaikka, jossa siis sallitaan vakituinen asuminen. Rantaan on uudessa rantaosayleiskaavassa merkitty vain rantasaunan rakennuspaikka, johon saa rakentaa enintään 30 m2:n kokoisen saunan.

Nyt kaavan mukaisella sa-paikalla on sauna, aitta ja pieni vapaa-ajan asunto. Aitta on uudehko ja vapaa-ajanasunto tehty juuri kokonaan uusiksi. Kaavan mukaiselle asuinrakennuksen rakennuspaikalle ei ole vielä rakennettu.

Kaavasta poikkeavaan rakentamiseen ei tässä voi myöntää rakennuslupaa, vaan poikkeamiset kaavasta ja rakennusjärjestyksestä tulee käsitellä poikkeamismenettelyssä. Rakennusluvan voi myöntää vasta sitten, jos poikkeamispäätös on myönteinen. 

Omistajille on 10.2.2023 lähetetty kirjallisesti määräys kiinteistön rakennustöiden keskeytyksestä ja määrätty rakennukset käyttökieltoon. Keskeytysmääräyksessä on määrätty, että poikkeamislupa tai kaavamuutos (asuinrakennuspaikan poistamiseksi kaavasta ja saunapaikan paikan muuttamiseksi takaisin lomarakennuspaikaksi) on jätettävä vireille 10.3.2023 mennessä. Mikäli määräaikaan mennessä ei ole jätetty hakemusta kaavamuutoksesta tai poikkeamisluvasta, luvaton rakennus on purettava ja luvattomasti tehdyt muutostyöt poistettava. Jos kaavamuutos hyväksytään tai poikkeamislupa myönnetään, tulee toimenpiteille hakea rakennuslupaa.

Samalla kiinteistön omistajille on varattu tilaisuus antaa oma selityksensä todettujen laiminlyöntien johdosta. Selitystä ei ole annettu tähän kokouspäivään mennessä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen tulee olla lupa.

Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla määräyksellä keskeyttää työ.

Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää (MRL 180 §). Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. (MRL 186 §)

Kun rakennus on rakennettu tai siihen on tehty olennaisia muutoksia ilman tarvittavaa lupaa, rakennus on määrättävä käyttäkieltoon, kunnes rakennus on loppukatselmuksessa tai erillisessä käyttöönottokatselmuksessa hyväksytty,

Rakennustöiden keskeyttämistä koskeva viranhaltijan antama määräys tulee siis aina käsitellä rakennusvalvontaviranomaisena toimivassa lupa- ja valvontajaostossa. Jaoston tulee päättää, pysytetäänkö keskeyttämismääräys voimassa vai saako töitä jatkaa. Keskeyttämismääräys voidaan peruuttaa, jos rakennus- ja muutostöille myönnetään tarvittavat luvat.

Samoin jaosto päättää siitä, tehdäänkö luvattomasta tai luvan vastaisesta ja keskeytetystä rakennustyöstä tutkintapyyntö poliisille.

Nykyiset omistajat ovat ostaneet kiinteistön vasta vuonna 2020. Koska on todennäköistä, että luvattomista rakennus- ja muutostöistä ainakin suurin osa on tehty aikaisemman omistajan toimesta, ei asiasta ole syytä tehdä tutkintapyyntöä poliisille nykyisten omistajien osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto päättää, että kiinteistölle 491-451-9-312 osoitteessa Saarisalontie 88 annettu määräys rakennustöiden keskeyttämisestä pidetään voimassa. kunnes niille on myönnetty tarvittavat luvat.

Lomarakennus ja saunarakennuksen luvaton katososa ovat käyttökiellossa, kunnes niille on myönnetty tarvittavat luvat ja rakennukset on loppukatselmuksessa tai erillisessä käyttöönottokatselmuksessa hyväksytty,

Luvattomista rakennus- ja muutostöistä ei tehdä tutkintapyyntöä poliisille, mikäli jaoston määräystä töiden keskeyttämisestä noudatetaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoitusinsinööri Minna Frosti poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
 • se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.


Tämän lisäksi muutosta saa hakea valittamalla myös:

 • viranomainen, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavan olevan yleisen edun vuoksi.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.