Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 9.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ostotarjous Mikkelin kaupungin omistamista Efetta Oy:n osakkeista (lisäpykälä)

MliDno-2020-2446

Valmistelija

 • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi
 • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Efetta Oy perustettiin loppuvuodesta 2018 samaan aikaan Meidän IT ja talous Oy:n Meitan kanssa. Meita tuottaa Mikkelin kaupungille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä IT-palveluita ns. in- house -hankintoina hankintalain (1397/2016) 15 §:n tarkoittamalla tavalla. Efetta Oy tuottaa palveluita myös asiakkaille, jotka eivät täytä hankintalain sidosyksikön määritelmää, kuten esimerkiksi julkisyhteisöjen omistamat markkinoilla toimivat konserniyhtiöt.

Hankintalaissa on asetettu sidosyksiköille tiukat euro- ja prosenttimääräiset ulosmyyntirajat, jotka määrittävät kuinka paljon sidosyksikkö saa harjoittaa liiketoimintaa muiden tahojen kuin hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Hankintalain säännökset rajoittavat siis huomattavasti sidosyksikön mahdollisuuksia toimia täysipainoisesti markkinoilla.

Meidän IT ja talous Oy on esittänyt 5.3.2021 ostotarjouksen Efetta Oy:n osakkeenomistajille. Ostotarjouksen kohteena on Efetta Oy:n koko osakekanta. Ostotarjous, jolla Efetta Oy siirtyisi Meidän IT ja talous Oy:n tytäryhtiöksi, on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla Efetta pyrkii turvaamaan palvelutuotannon jatkumisen asiakkailleen. Ostotarjouksen liitteenä oleva muistio Efetta Oy:n toiminnan jatkamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja tarjouksen taustoista esitetään konserni- ja elinvoimajaostolle oheismateriaalina (salassa pidettävä, Julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 20 kohta).

Mikkelin kaupunki omistaa Efetta Oy:n osakkeista 5324 kpl, eli 8,5 %. Osakkeiden arvo 31.12.2020 on 21 296 euroa (4 eur/kpl).

Ostotarjouksen ehdot ovat seuraavat:

 • Kaikista liikkeellä olevista osakkeista tarjotaan 4 € /osake, joka perustuu yhtiön osakassopimuksen mukaiseen osakkeen käypään arvoon
 • Ostaja sitoutuu osakekauppaan, mikäli se saa hyväksynnän ostotarjoukselle vähintään 56 081 osakkeen osalta eli ostaja saa haltuunsa yli 90 % jaetuista osakkeista
 • Ostotarjous tulee hyväksyä viimeistään 6.4.2021
 • Myyjät sitoutuvat siihen, että ne eivät tule käyttämään Efetta Oy:n osakassopimuksen kohdan 16.1 mukaista lunastusoikeuttaan muiden osakkeenomistajien Meita Oy:lle myymiin osakkeisiin
 • Kauppahinta osakkeista maksetaan viimeistään 31.5.2021
   

Oheismateriaalina esitettyjen perusteluiden mukaisesti osakkeiden myynti turvaisi mahdollisuuksia Efetta Oy:n toiminnan jatkumiselle, ja on siten myös Mikkelin kaupunkikonsernin edun mukaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää hyväksyä Meidän IT ja talous Oy:n esittämän ostotarjouksen Mikkelin kaupungin omistamista Efetta Oy:n osakkeista hintaan 4 euroa / osake.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Meidän IT ja talous Oy/toimitusjohtaja, Mikkelin kaupunki/talousjohtaja, hallintojohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.