Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vastaus Etelä-Savon Energia Oy:n ennakkokantapyyntöön

MliDno-2020-952

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Tausta

Mikkelin kaupungin konserniohjeen (KV 7.6.2021 § 82) kohdan 4.6 mukaan tytäryhtiöillä on velvollisuus pyytää kaupungilta ennakkokantaa merkittävistä katsottavista asioista. Hallintosäännön 28 §:n mukaan konserniyhtiöille annettavasta ennakkokannasta päättää konserni- ja elinvoimajaosto.

Asia liittyy vireillä olevaan kaupungin energiaomaisuusjärjestelykokonaisuuteen. Kaupunginhallitus on 31.10.2022 § 392 päättänyt, että kaupunginvaltuuston 17.10.2022 § 136 linjauspäätöksen pohjalta tapahtuvaan energiaomaisuusjärjestelyjen jatkovalmisteluun ei perusteta erillistä työryhmää, vaan asiat käsitellään kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitusta on informoitu tämän pykälän sisällöstä ensimmäisen kerran 9.1.2022 § 14 energiaomaisuusjärjestelyitä koskevan tilannekatsauksen yhteydessä. Varsinaisen ennakkokantaa koskevan päätöksen tekee kuitenkin hallintosäännön mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on käsitellyt energiaomistusjärjestelykokonaisuutta viimeksi 17.10.2022 § 136. Tällöin kaupunginvaltuusto on linjannut seuraavasti:

  1. Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan energiaomaisuusjärjestelyillä vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensisijaisena keinona kaupunginvaltuusto pitää tuloutuksia Etelä- Savon Energia Oy:stä.
  2. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä- Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä siltä varalta, että kohdassa 1. mainitut tuloutukset eivät riitä. Mahdollisessa myyntitilanteessa tavoitteena on strateginen omistajakumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön ja mahdollisimman korkea myyntihinta. Mahdollinen kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuun 2023 loppuun mennessä.


Mikäli kohdassa 1. mainitut tuloutukset riittävät tai energiamarkkinan tilanne kehittyy sellaiseksi, että osakekaupan valmistelu ja edistäminen ei enää ole kaupungin edun mukaista, valtuuttaa kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päättämään myyntiprosessin keskeyttämisestä.

  1. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluja Suur- Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä.


Valtuuston em. päätöksen jälkeen kaupunki on kilpailuttanut asiantuntijapalvelun kohdan 2 mukaisen vähemmistöosuuden myynnin valmistelua varten (hankintapäätös KH 19.12.2022 § 482). Myyntiprosessin valmistelu valitun asiantuntijan kanssa on käynnistetty, ja työn etenemisestä on informoitu säännöllisesti kaupunginhallitusta. Valtuuston päätöksen kohdan 1 tarkoittamat Etelä- Savon Energia Oy:n lisätuloutukset ovat olleet yhtiön omassa valmistelussa mm. Koskienergia Oy:n osakkeiden realisoinnin osalta.

Kaupunginhallitus on 6.2.2022 § 43 todennut, että Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus on 24.1.2023 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin kauppahintaodotusten jäätyä liian alhaisiksi tarpeeseen nähden. Yhtiö on kuullut konsernivastuuhenkilöä ennen ratkaisun tekemistä. Myyntiprosessin päättyminen tarkoittaa, että yhtiö ei tule toteuttamaan kaupungille kaupunginvaltuuston päätöksen 17.10.2022 § 136 mukaisia lisätuloutuksia. Kaupunginhallitus jatkaa valtuuston päätöksen kohdan 2 mukaista Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä kaupungin kumulatiivisten alijäämien kattamiseksi. Aiheesta on oma pykälänsä konserni- ja elinvoimajaoston 14.2.2023 kokouksen esityslistalla.


Ennakkokantapyyntö

Etelä- Savon Energia Oy:n hallitus on kokouksessaan 17/2022 (13.12.2022) päättänyt pyytää Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaostolta ennakkokantana lupaa kahden Suur- Savon Sähkö Oy:n osakkeen ostamiseen vapailta markkinoilta. Perusteluksi mahdolliselle osakkeiden ostamiselle yhtiö on ilmoittanut valtuutetuilta energiaomaisuusjärjestelyihin liittyen tulleet yhteydenotot siitä, että Etelä- Savon Energia Oy:n tulisi ostaa Suur- Savon Sähkö Oy:n osakkeita, sekä yhtiön halun selvittää kaupungin virallinen kanta tähän ehdotukseen, jotta keskusteluun saataisiin myös poliittinen linjaus. Seuraavana askeleena kahden osakkeen hankkimisen jälkeen voisi olla Mikkelin kaupungin omistamien Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden ostaminen Etelä- Savon Energia Oy:n omistukseen.

Etelä- Savon Energia Oy:n ehdotus Suur- Savon Sähkö Oy:n osakkeiden hankkimisesta ei ole kaupunginvaltuuston päätöksen 17.10.2022 § 136 mukainen, eikä sitä kautta tarkoituksenmukainen tässä vaiheessa kaupungin energiaomaisuusjärjestelyissä.

Ehdotusta ei voida myöskään pitää tarkoituksenmukaisena Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen sisältämän lunastuslausekkeen vuoksi. Yhtiöjärjestys on oheismateriaalina. Ennakkokäsityksen mukaan voidaan pitää todennäköisenä, että lunastuslausekkeen mahdollistamana joko Suur- Savon Sähkö Oy:n muut omistajakunnat taikka yhtiö itse käyttävät lunastusoikeuttaan, mikäli Etelä-Savon Energia Oy yrittää ostaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Näin ollen Etelä- Savon Energia Oy:n ei ole tosiasiallisesti mahdollista hankkia omistukseensa Suur- Savon Sähkö Oy:n osakkeita.

Mikkelin kaupungin on saatava kumulatiiviset alijäämänsä katettua vuoden 2023 loppuun mennessä ns. kriisikuntamenettelyn välttämiseksi. Nyt vireillä oleva energiaomistusjärjestelyiden selvittelyprosessi on kestänyt jo kolme vuotta, ja erilaisia vaihtoehtoja on selvitetty huomattava määrä. Asiassa on syytä kiinnittää huomiota myös kiireelliseen aikatauluun; aikaa tai resursseja erilaisten epätodennäköisten vaihtoehtojen selvittämiseen ei tässä vaiheessa enää ole käytettävissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää edellä esitetyin perustein kaupungin ennakkokannaksi, että Etelä-Savon Energia Oy:lle ei myönnetä yhtiön pyytämää lupaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden hankkimiseen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Tanja Hartosen kannattamana, että Etelä-Savon Energialle myönnetään Suur-Savon Sähkön osakkeiden ostolupa. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Kauppinen, Siiskonen) ja 3 ei-ääntä (Aho, Hartonen, Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että Jarno Strengellin esitys on tullut konserni- ja elinvoimajaoston päätökseksi.

Merkitään, että Heli Kauppinen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ja Jani Sensio (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen entinen varapuheenjohtaja) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Merkitään, että Tanja Hartonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Eriävä mielipide

  • Heli Kauppisen eriävä mielipide:

    Etelä-Savon Energia Oy:n ehdotus Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden hankkimisesta ei ole kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen, eikä tarkoituksenmukainen tässä vaiheessa kaupungin energiaomaisuusjärjestelyissä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.