Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Työloman jatko nuorisotyöntekijä ajalle 1.9.-30.11.2023

MliDno-2021-1634

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 6 henkilöstöasiat § 59 mukaan kaupunginjohtajalla ja palvelualuejohtajilla on oikeus myöntää harkinnanvaraista virka- tai työvapaata enintään vuoden ajaksi. Tätä pitemmät harkinnanvaraiset virka- tai työvapaat myöntää konserni- ja elinvoimajaosto.

Assi Herttuaiselle on myönnetty palkatonta työvapaata ajalle 1.6.2021-31.8.2023 Ohjaamo Olkkari 2.0 -hankkeen hanketyöntekijän tehtävän hoitamista varten (Konserni- ja elinvoimajaosto 13.4.2021 § 40). Ohjaamo Olkkari 2.0 -hanke on ESR-hanke, jonka toteuttajana on ESSOTE ja osatoteuttajana XAMK. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret. Ensisijaisena työmallina on kehittää Ohjaamon palveluihin toimivat digitaaliset palvelumallit chat-palveluja ja erilaisia etämahdollisuuksia hyödyntäen. Hankkeessa vahvistetaan toimijaverkoston osaamista eräiden palvelujen osalta sekä luodaan palvelumalleja nuorten mielen hyvinvoinnin tukeen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn. Hankkeen työntekijät osallistuvat myös Ohjaamo Olkkarin muuhun kehittämistyöhön sekä ohjaus- ja neuvontapalveluihin. Hanke on saanut jatkoajan 1.9.-30.11.2023, jolle Assi Herttuainen hakee palkatonta työvapaata. Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja nuorisopäällikkö Tarja Sinioja puoltavat työvapaan myöntämistä. Hanketyöntekijänä toimiminen kehittää Assi Herttuaisen ammatillista osaamista etsivänä nuorisotyöntekijänä ja samalla auttaa kehittämään nuorten palveluja entistä monipuolisemmaksi.

Henkilöstöpalvelut puoltaa hakemusta, koska Ohjaamo Olkkari 2.0 -hanke kehittää myös Mikkelin etsivän nuorisotyön toimintaolosuhteita ja tarjoaa uusia osaamis- ja palvelualueita mikkeliläisille nuorille suunnattaviin palveluihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää myöntää nuorisotyöntekijä Anssi Herttuaiselle jatkoa jo aiemmin myönnetylle palkattomalle työlomalle ajalle 1.9.-30.11.2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/ sivistysjohtaja, nuorisopäällikkö, hakija, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.