Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

MliDno-2020-952

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 4.5.2020 on esitelty Inspira Oy:n laatima energiaomistusselvitys. Päätöksellään 8.6.2020 § 211 kaupunginhallitus on nimennyt energiatyöryhmän, jonka kokoonpanoa on vielä päivitetty päätöksellä KH 12.10.2020 § 313.

Inspiran laatima raportti on toiminut lähtökohtana energiaomistusjärjestelyvaihtoehtojen arvioinnille ja niiden keskinäiselle vertailulle. Energiatyöryhmän toimeksiantoa on tarkennettu kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 7.9.2020, jolloin energiatyöryhmän selvitystehtävän on todettu koostuvan kolmesta eri pääosiosta: 1) energiaratkaisun vaihtoehdoista, 2) lähtökohtatietojen hahmottamisesta ja niiden tarkentamisesta sekä 3) kaupasta saatavien varojen käyttöön annettavasta ehdotuksesta.

Syksyllä 2020 aktiivisesti työskennellyt ja useita asiantuntijatahoja kuullut energiatyöryhmä on selvittänyt eri toimintavaihtoehtoja, jotka on yksilöity ja analysoitu liitteenä olevassa työryhmän raportissa. Prosessin aikana on kuultu myös Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoa.

Energiatyöryhmän johtopäätökset ja suositukset on esitetty liitteenä olevassa raportissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy energiatyöryhmän suositusten mukaisesti omistajapoliittisena linjauksena

 • Etelä-Savon Energia Oy:n 33,3-49 % vähemmistöosuuden myymisen liitteenä olevassa raportissa tarkemmin määritellyin reunaehdoin ja antaa myyntiprosessille käynnistysluvan (myyntiprosessiin liittyvät asiantuntijapalvelut kilpailutetaan ja kilpailutusasiakirjat tuodaan hankintaohjeistuksen mukaisesti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi), 
 • keskusteluiden käynnistämisen kuntaomistajien kanssa Suur-Savon Sähkö Oy:n päätöksentekorakenteisiin ja yhtiöjärjestyksen mahdollisiin päivitystarpeisiin liityen, sekä
 • energiatyöryhmän esityksen myynnistä saatavien varojen käytöstä.

 

 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Olli Miettisen, Soile Kuitusen ja Jyrki Koivikon kannattamana asian jättämäistä pöydälle ja asiaa seuraavan kerran käsitellään kaupunginhallituksessa 18.1.2021.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia merkitään tiedoksi ja kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 8.2.2021.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattaat  asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä asian jättämisestä pöydälle äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 Jaa ääntä (Nina Jussi-Pekka, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Jukka Pöyry) ja 6 Ei ääntä (Soile Kuitunen, Olli Miettinen, Jatta Juhola, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että Jarno Strengellin esitys asian jättämisestä pöydälle on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola, Olli Miettinen ja Nina Jussi-Pekka.

Merkitään, että Soile Kuitunen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa ja varajäsen Jenni Tissari poistui kokouksesta.

Merkitään, että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että tämän pykälän toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Pöyry.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 8.2.2021.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esityksensä seuraavaan muotoon: kaupunginhallitus päättää valtuuttaa energiatyöryhmän selvittämään pääomasijoittajien kiinnostusta sekä käymään vielä läpi energiaomistusjärjestelyihin liittyviä tarkennettavia asioita mm. Suur-Savon Sähkön kanssa. Lisäksi energiaselvitystyöryhmä velvoitetaan raportoimaan hallitusta viikoittain neuvottelujen etenemisestä sekä tuomaan esityksensä jatkotoimenpiteiksi kaupunginhallituksen kokoukseen 8.2.2021.

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että kaupunginhallitus päättää ettei se hyväksy energiatyöryhmän suositusten mukaisesti omistajapoliittisena linjauksena EteläSavon Energia Oy:n 33,3-49 % vähemmistöosuuden myymistä eikä anna myyntiprosessille käynnistyslupaa keskusteluiden käynnistämisestä Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaomistajien kanssa eikä energiatyöryhmän esitystä myynnistä saatavien varojen käytöstä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen esityksensä.

Merkitään,​ että Arto Seppälä ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Energiatyöryhmä on jatkanut työskentelyään tapaamalla potentiaalisia yhteistyökumppaneita, Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoa sekä eräitä alan asiantuntijoita. Energiatyöryhmä ei ole kaupunginhallituksen 11.1.2021 linjaukseen perustuen enää jatkanut Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. 

Selvitettyjä vaihtoehtoja ovat olleet osakejärjestelyt Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevien tahojen kanssa, osakejärjestelyt ulkopuolisen pääomasijoittajan kanssa, osakkaiden keskinäiset holdingyhtiöjärjestelyt sekä fuusioratkaisut.  

Työryhmä pitää ensisijaisena ratkaisuna Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjä ja suosittaa, että ratkaisun jatkovalmistelu toteutetaan yhteistyössä kilpailutettavan neuvonantajan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. 

Jatkovalmistelun tuloksena syntyvä omistusjärjestelyesitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteeksi asetetaan esityksen käsittely kaupunginvaltuustossa toukokuun loppuun mennessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Olli Miettisen, Pekka Pöyryn, Nina Jussi-Pekan ja Soile Kuitusen kannattamana, että energiatyöryhmä jatkaa edelleen työskentelyään kaupunginjohtajan tukena.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jyrki Koivikon esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus pidetään tietoisena energiatyöryhmän työstä. Tilaisuuksiin, missä energiatyöryhmän työtä käsitellään, kutsutaan mukaan myös kaikkien valtuustossa edustettuina olevien ryhmien edustus. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja 

 • kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon, 
 • kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille sekä
 • laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus.


Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään,​ että Arto Seppälä,​ Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola,​ Olli Miettinen ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään,​ että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18.05-18.15.

Merkitään, että tämän pykälän aikana paikalla oli myös energiatyöryhmän jäsen Markku Kakriainen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Eriävä mielipide

Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

 • Luonnollisessa monopoliasemassa olevien energiayhtiöiden tai niiden osuuksien myyminen on vahingollista sekä Mikkelin kaupungin että maaseudun ihmisten tulevaisuudelle. Kaupungin tulot pienenevät ja asukkaiden energiakustannukset kasvavat.
 • Mikkelin kaupungin käyttötalous on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi ylisuurten investointien takia niistä muodostuu vuosittain lisävelkaa kymmeniä miljoonia euroja.
 • Vastustan, sekä Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä tai fuusiota.
 • Ennen minkään omaisuuden realisointia tulee käyttötalous saattaa tasapainoon, sekä karsia ja hajauttaa investointeja pidemmälle aikavälille. Muuten energiayhtiöiden myyntitulo on muutamassa vuodessa kuittautunut lisävelkaantumiseen ja joudutaan vähin erin myymään koko energiayhtiöomaisuus.
   
 • Esitän, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Se tarkoittaa myös 
 • että kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon
 • että kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille
 • että laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. 

Jatkovalmistelun tuloksena syntyvä omistusjärjestelyesitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteeksi asetetaan esityksen käsittely kaupunginvaltuustossa toukokuun loppuun mennessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Raimo Heinänen esitti valtuutettu Jussi Marttisen kannattamana, että valmistelussa pidetään mukana myös maakunnallinen yhteistyön varmistava Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n mahdollistava yhteistyö. Taseen alijäämä ei ole kiirehtimisen syy, päätöksen käsittely tulee siirtää uudelle valtuustolle.

Lisäksi valtuutettu Risto Rouhiainen esitti valtuutettujen Jaakko Väänäsen ja Harri Kivisen kannattamana, että omistajapoliittisena linjauksena ensisijaisena ja tärkeimpänä tavoitteena on Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n yhteistyön tehostaminen hyödyntämällä energiayhtiöiden osaaminen sekä taloudelliset ja muut synergiset edut. Tämä voidaan saavuttaa yhtiöiden omistajien valmistelemalla yhteistyösopimuksella, joka mahdollistaisi vahvan ja menestyksekkään energiayhtiökonsernin muodostumisen Etelä-Savoon ja Mikkeliin sekä samalla vahvistaisi merkittävästi Mikkelin ja talousalueen elinvoimaa. Tämäkin niin kuin myös kaupunginhallituksen mahdollisesti esittämät muut vaihtoehdot on valmisteltava huolella ja asiaa pitäisi saada valmisteltua päätökseen ja varsinaisen päätöksen asiassa tekisi seuraava valtuusto.

Edelleen valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ja että 

 • kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon, 
 • kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille ja
 • laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus.
   

Puheenjohtaja totesi ettei kukaan kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään valtuutettujen Raimo Heinäsen ja Risto Rouhiaisen esityksistä. Ne jotka kannattavat Risto Rouhiaisen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Raimo Heinäsen esitystä äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa ääntä, 3 ei ääntä ja 23 tyhjää ääntä. Liite 2.

Puheenjohtaja totesi, että Risto Rouhiaisen esitys on voittanut ja se asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Risto Rouhiaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa ääntä, 11 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Liite 3.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että valtuutettu Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liitteet 2-3.

Merkitään, että valtuutettu Heikki Nykänen ilmoitti olevansa esteellinen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Noora Ruuth, joka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.03-19.14.

Eriävä mielipide

Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

 • Luonnollisessa monopoliasemassa olevien energiayhtiöiden tai niiden osuuksien myyminen on vahingollista sekä Mikkelin kaupungin että maaseudun ihmisten tulevaisuudelle. Kaupungin tulot pienenevät ja asukkaiden energiakustannukset kasvavat.
 • Mikkelin kaupungin käyttötalous on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi ylisuurten investointien takia niistä muodostuu vuosittain lisävelkaa kymmeniä miljoonia euroja.
 • Vastustan, sekä Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä tai fuusiota.
 • Ennen minkään omaisuuden realisointia tulee käyttötalous saattaa tasapainoon, sekä karsia ja hajauttaa investointeja pidemmälle aikavälille. Muuten energiayhtiöiden myyntitulo on muutamassa vuodessa kuittautunut lisävelkaantumiseen ja joudutaan vähin erin myymään koko energiayhtiöomaisuus.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2021 § 25 omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. Selvitettyjä vaihtoehtoja ovat olleet osakejärjestelyt Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevien tahojen kanssa, osakejärjestelyt ulkopuolisen pääomasijoittajan kanssa, osakkaiden keskinäiset holdingyhtiöjärjestelyt sekä fuusioratkaisut.

Energiatyöryhmä on jatkanut työskentelyään ja kokoontunut em. valtuuston kokouksen jälkeen 11 kertaa. Lisäksi työryhmä on osallistunut Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien edustajien tapaamiseen, jossa käsiteltiin Suur-Savon energiasäätiön valmistelemaa esitystä kuntaholding-mallista. Selvitystyön tueksi kilpailutettu neuvonantaja KPMG aloitti työnsä energiatyöryhmän kanssa 17.3.2021. Asiaa on lisäksi käsitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 3.5.2021.

Työryhmän näkemyksen mukaan selvitystyötä on aiheellista jatkaa kuntaomistajien yhteistä holdingmallia koskevilla neuvotteluilla. Lisäksi selvitystä tulisi jatkaa muiden mahdollisten osakejärjestelyiden osalta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevien tahojen kanssa, sisältäen kiinnostuksensa ilmoittaneet sijoittajat, jotka ovat jo yhtiön omistajia.

Osakejärjestelyt täysin ulkopuolisen pääomasijoittajan kanssa on todettu haastavaksi vaihtoehdoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksessä olevan lunastuslausekkeen vuoksi, ellei aiheesta päästäisi riittävään yhteisymmärrykseen muiden osakkaiden kanssa. Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n fuusioratkaisu on todettu pulmalliseksi mm. yhtiöiden toiminnan ja strategisten tavoitteiden yhteensovittamisen haasteiden vuoksi. Lisäksi toistaiseksi esillä olleissa fuusion toteutusmalleissa Mikkelin kaupungin omistusosuus ja päätösvalta olisivat todennäköisesti jääneet riittämättömiksi.  

Työryhmä ehdottaa, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta, ja että uusi kaupunginhallitus nimeää syksyllä tätä varten uuden energiatyöryhmän. Edelleen työryhmä esittää, että Mikkelin kaupungin on syytä pyrkiä edistämään due diligence -selvityksen toteuttamista Suur-Savon Sähkö Oy:ssa riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun energiaomistuksen suhteen lopulta päädytään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta.    

Pöytäkirja tämän pykälän oslta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi. Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään,​ että Arto Seppälä,​ Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola,​ Olli Miettinen ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään,​ että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi  kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että tämän pykälän ajan kokouksessa oli läsnä myös energiatyöryhmän jäsen Markku Kakriainen.

Eriävä mielipide


Jukka Pöyryn eriävä mielipide:
Kaupungin talous ei ole tasapainossa. Menoja on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa enemmän kuin tuloja. Siitä velkaantuminen ja taseen alijäämät ovat syntyneet. Talous pitää saada tasapainoon ennen mahdollisia energiaomaisuusjärjestelyjä. Jos ensin korjataan tase niin tuskin valtuustossa saadaan aikaan talouden tasapainoa. Yllä mainituilla perusteilla esitän että: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta.  

Päätös

Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että kaupunginvaltuusto merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että valtuutettu Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2021 § 25 omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvitystä.

Päätöksellään 7.6.2021 § 76 kaupunginvaltuusto linjasi, että energiaomistusselvitystä jatketaan edelleen

 1. Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien yhteisen holdingyhtiön muodostamisen ja
 2. muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta.

 

Kesäkuun päätöksen esittelytekstissä kerrotaan energiatyöryhmän esittävän, että uusi kaupunginhallitus nimeäisi syksyllä jatkoselvitystyötä varten uuden energiatyöryhmän. Edelleen työryhmä on esittänyt, että Mikkelin kaupungin on syytä pyrkiä edistämään due diligence -selvityksen toteuttamista Suur-Savon Sähkö Oy:ssa riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun energiaomistuksen suhteen lopulta päädytään.

Viimeksi energiatyöryhmään ovat kuuluneet Soile Kuitunen, Markku Kakriainen ja Olli Miettinen. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginjohtaja, ja työskentelyyn ovat osallistuneet myös hallintojohtaja ja vs. talousjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää uuden energiatyöryhmän ja antaa tarvittavaksi katsomansa evästyksen sen työskentelyyn.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmään Pirjo Siiskosen, Eero Ahon, Satu Taavitsaisen, Heli Kauppisen ja Raimo Heinäsen ja samalla oikeutti työryhmän kutsumaan siihen tarvittavan virkamiesedustuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että työryhmän tulee tuoda esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppuun mennessä 

Merkitään,​ että Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus asetti uuden energiatyöryhmän päätöksellään 23.8.2021 § 335. Kaupunginhallitus edellytti työryhmän tuovan esityksensä kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston 7.6.2021 § 76 linjauksen mukaisesti työryhmän toimeksianto keskittyy

 1. Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien yhteisen holdingyhtiön muodostamisen selvittämiseen
 2. muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen selvittämiseen.
   

Valtuuston kesäkuun päätöksen esittelytekstissä kerrotaan aiemman energiatyöryhmän esittäneen, että uusi kaupunginhallitus nimeäisi syksyllä jatkoselvitystyötä varten uuden energiatyöryhmän. Edelleen työryhmä esitti, että Mikkelin kaupungin on syytä pyrkiä edistämään due diligence -selvityksen toteuttamista Suur-Savon Sähkö Oy:ssa riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun energiaomistuksen suhteen lopulta päädytään.

Energiatyöryhmä on kokoontunut asettamispäätöksen jälkeen kahdeksan kertaa. Työryhmän jäsenet ovat saaneet käyttöönsä aiemman työryhmän työskentelyn aikana kertyneet materiaalit. Työryhmä on kuullut aiempia energiatyöryhmän jäseniä Kakriaista, Kuitusta ja Miettistä sekä asiantuntijakumppani KPMG:tä. Työryhmä on selvittänyt ja käynyt keskusteluita kuntaholdingyhtiöön liittyen (vaihtoehto 1) sekä tavannut muita mahdollisia kumppaneita Suur-Savon Sähkö Oy:n osakejärjestelyjen tekemiseen (vaihtoehto 2).

Kuntaholdingmallin hyvänä puolena nähdään Suur-Savon Sähkö Oy:n omistuksen säilyminen kunnilla, vaikka hallinnointi siirtyisi yhteisesti omistettuun holdingyhtiöön. Kuntaholdingratkaisussa toteutuisi myös alijäämien kattamiseen tarvittava kirjanpidollinen myyntivoitto. Mallin suurin heikkous on se, että holdingyhtiön perustaminen ei poista Mikkelin näkökulmasta yhtiön toiminnassa ja hallinnoinnissa nykyisin näyttäytyviä haasteita, sillä yhtiön omistajaohjaus säilyisi väliin perustettavasta holdingyhtiöstä huolimatta käytännössä ennallaan. Mikkelin päätösvalta yhtiössä on jäänyt hyvin pieneksi, vaikka se on yhtiön suurin kuntaomistaja. Liiketoiminnan riskit säilyisivät edelleen kuntaomistajilla, eikä esimerkiksi hinnoittelupolitiikkaan saataisi edelleenkään vietyä Mikkelin tärkeänä pitämiä muutoksia. Haasteena on myös aikataulu; kuntaomistajien kesken ei keskustelujen perusteella vallitse yhteistä näkemystä yhtiön suunnasta, joten yhteisymmärryksen löytäminen kaikkia osapuolia tyydyttävän holdingmallin aikaansaamiseksi Mikkelin alijäämien kattamisvelvoitteen asettamassa aikaikkunassa olisi melko vaikeaa.

Sijoittajaholding-mallissa järjestelyn hyvänä puolena nähdään ulkopuolisen omistajan tuoma ammattimainen ote yhtiön hallitustyöskentelyyn ja riskien tasapainottuminen, johon sijoittajataholla olisi aito motivaatio sitoutua. Mikäli järjestely tehtäisiin yhtiön nykyisen omistajan kanssa, ei yhtiöjärjestyksen lunastusoikeus pätisi osakekauppaan. Tuloutustaso olisi alijäämien kattamisen kannalta riittävä. Haasteena mallissa on joidenkin kuntaomistajien ja yhtiön itsensä kielteinen suhtautuminen ratkaisuvaihtoehtoon; osakekaupan toteutuminen edellyttää due diligence -tarkastuksen toteutusta, jonka onnistuminen vaatii yhtiön johdon myötävaikutusta. Sijoittajaholdingratkaisussa ensiarvoisen tärkeää olisi tehdä ostajan kanssa sopimus Mikkelille keskeisistä tavoitteista, kuten kotipaikan säilyttämisestä Mikkelissä, hinnoittelupolitiikasta ja yhtiön taseen tehostamisesta. Aikataulullisesti sijoittajaholdingratkaisu on toteutettavissa kuntaholdingratkaisua nopeammin, mikäli järjestely tehdään yhtiön nykyisen osakkeenomistajan kanssa.

Sekä energiatyöryhmän omissa keskusteluissa että kaupunginvaltuuston strategiavalmistelussa on noussut esiin tarve avata uudelleen myös Etelä-Savon Energian omistusjärjestelyvaihtoehtojen pohdinta. Esillä olleita vaihtoehtoja Etelä-Savon Energian suhteen ovat mm. vähemmistöosuuden myynti Suur-Savon Sähkölle eli maakunnallisen energiayhtiön tavoittelu, vähemmistöosuuden myyminen ulkoiselle sijoittajataholle sekä ESE:n kaukolämpöliiketoiminnan myynti. Näiden vaihtoehtojen tarkempi selvittäminen edellyttäisi energiatyöryhmän toimeksiannon laajentamista. Nykyinen tehtävänanto perustuu kaupunginvaltuuston kesäkuiseen linjauspäätökseen, joten asia tulee tarvittaessa saattaa kaupunginvaltuustolle uuteen käsittelyyn tehtävänannon laajentamista varten. Toimeksiannon mahdollinen laajentuminen ei tarkoittaisi aiemman tehtävänannon hylkäämistä tai päättymistä, vaan tarkoituksena on laajentaa vaihtoehtojen tutkiminen jälleen myös Etelä-Savon Energiaan. Kesällä 2021 valitulle uudelle kaupunginvaltuustolle on aiheellista avata kaikki realistiset toimintavaihtoehdot molempien energiayhtiöiden osalta, jotta valtuustolla on käytettävissään tarvittavat tiedot eri ratkaisuvaihtoehdoista energiaomaisuusjärjestelyiden varsinaisessa päätöksentekovaiheessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiatyöryhmän aiempaa toimeksiantoa laajennetaan koskemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. Myös aiempi Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjen selvittämistä koskeva toimeksianto säilyy voimassa.

Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se ohjeistaa energiatyöryhmää vaatimaan valtuuston toimeksiannosta Suur-Savon Sähkö Oy:n toimivaa johtoa myötävaikuttamaan due diligence -tarkastuksen toteuttamiseen yhtiössä riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun Mikkelin energiaomistusratkaisussa päädytään.

Päätös

Keskustelun aikana Satu Taavitsainen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että energiatyöryhmän toimeksiantoa ei laajenneta koskemaan kaupungin 100% omistamaa Etelä-Savon Energia Oy:tä.

Lisäksi esittelijä täydensi esitystään niin, että due diligence -tarkastusta ei "vaadita" vaan "pyydetään" ja se pyydetään myös Etelä-Savon Energia Oy:n osalta. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Satu Taavitsaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Petri Pekonen, Raimo Heinänen, Jouko Kervinen, Pekka Pöyry, Pirkko Valtola, Heli Kauppinen, Tanja Hartonen, Eero Aho ja Pirjo Siiskonen) ja 2 ei ääntä (Satu Taavitsainen ja Jarmo Strengell). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydentämä pohjaesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Armi Salo-Oksan varajäsen Jouko Kervinen saapui kokoukseen klo 14.09 ja oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin tämän pykälän ajaksi Jarno Strengell.

Satu Taavitsainen ja Jarno Strengell jättivät eriävät mielipiteet.

Eriävä mielipide

Eriävä mielipide, Jarno Strengell:

Mikkelin kaupunginvaltuuston 7.6.2021 päätöstä energiaomistusjärjestelyjen osalta ei pidä muuttaa, jossa annettiin lupa jatkoselvittää vain Suur-Savon Sähkön osakeomistusjärjestelyjä. Suur-Savon Sähkön ja Etelä-Savon Energian energiaomistusjärjestelyistä ja selvitetyistä asioista 2020 - 2021 on pidetty infotilaisuus uudelle kaupunginvaltuustolle syksyllä 2021, lisäksi selvitetyt asiat ovat isolta osaltaan julkisia, joten uusi valtuusto 2021 – 2025 on selvillä tämän hetkisestä energiaomistusjärjestelyjen tilanteesta, eikä energiaomistusjärjestelyjen selvityksen laajentamiselle tai kaupunginvaltuuston 7.6.2021 päätöksen muuttamiselle ole tarvetta.

 

Eriävä mielipide, Satu Taavitsainen

En kannata ESE:n eli kaupungin 100 prosenttisesti omistaman Etelä-Savon Energia Oy:n ja sen sähkö- ja kaukolämpöverkkojen myymistä. Vaikka kaupungin kassaan voisi hetkellisesti tulla miljoonia, niin pidemmällä aikavälillä asukkaidemme ja yritysten lompakko ohenisi, kun hinnat nousisivat.

ESE:n kaukolämmön ja sähkön siirtohinnat ovat kilpailukykyiset ja aukkaillemme ja yrityksille kohtuuhintaiset. Mikkeliläiset hyötyvät ESE:n hinnoista miljoonia euroja vuodessa. Tämä tuo ostovoimaa alueellemme. ESE on tulouttanut osinkoja Mikkelille useita miljoonia euroja jokavuotisen tuloutuksen muodossa.

Mielestäni Mikkelin kaupungin tulee kaikessa kaavoituksessaan, tonttien luovutuksissa yksityisille ja yrityksille edistää nimenomaan ESE-verkon alueelle lisärakentamista. ESE:n kohtuuhintainen sähkönsiirto ja kaukolämpö edistävät mikkeliläisten yritysten, yhteisöjen ja yksityisten ihmisten elinvoimaa ja ostovoimaa.

Olen jo aiemmin äänestänyt ESE:n myymistä vastaan 10 vuotta sitten. Estin myymisen esitykselläni. Tuolloin voitimme kahdella äänellä ja ESE pysyi kaupungin omistuksessa.

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiatyöryhmän aiempaa toimeksiantoa laajennetaan koskemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. Myös aiempi Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjen selvittämistä koskeva toimeksianto säilyy voimassa.

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se ohjeistaa energiatyöryhmää pyytämään valtuuston toimeksiannosta Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n toimivaa johtoa myötävaikuttamaan due diligence -tarkastuksen toteuttamiseen yhtiöissä riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun Mikkelin energiaomistusratkaisussa päädytään.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen esitti valtuutettujen Jarno Strengellin, Raine Lehkosen, Liisa Ahosen, Marita Hokkasen ja Jukka Pöyryn kannattamana, että energiatyöryhmän toimeksiantoa ei laajenneta koskemaan kaupungin 100% omistamaa Etelä-​Savon Energia Oy:tä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Satu Taavitsaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 38 jaa ääntä ja 13 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. 

Merkitään, että valtuutetut Satu Taavitsainen, Marita Hokkanen, Jenni Tissari, Jukka Pöyry, Raine Lehkonen, Soile Kuitunen, Hannu Tullinen, Petri Tikkanen, Liisa Ahonen, Paavo Barck, Jaana Vartiainen ja Jarno Strengell jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Merkitään, että vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus asetti nykyisen energiatyöryhmän päätöksellään 23.8.2021 § 335. Kaupunginhallitus edellytti työryhmän tuovan esityksensä kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppuun mennessä. Energiatyöryhmään nimettiin Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen, Heli Kauppinen ja Eero Aho. Viranhaltijoista ryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet ryhmän puheenjohtajana toiminut kaupunginjohtaja Timo Halonen, vt. talousjohtaja Tiia Tamlander sekä toukokuuhun 2022 asti hallintojohtaja Ari Liikanen.

Kaupunginvaltuuston 7.6.2021 § 76 linjauksen mukaisesti työryhmän toimeksianto keskittyi

 • Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien yhteisen holdingyhtiön muodostamisen selvittämiseen
 • muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen selvittämiseen.


Päätöksellään 13.12.2021 § 190 kaupunginvaltuusto laajensi energiatyöryhmän toimeksiantoa koskemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. Myös aiempi Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjen selvittämistä koskeva toimeksianto pidettiin voimassa. Valtuusto ohjeisti lisäksi energiatyöryhmää pyytämään Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n toimivaa johtoa myötävaikuttamaan due diligence -tarkastuksen toteuttamiseen yhtiöissä riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun Mikkelin energiaomistusratkaisussa päädytään.

Energiatyöryhmä on työskennellessään tarkastellut neljää pääratkaisuvaihtoehtoa:

 1. Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyminen
 2. Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen ja myyminen Etelä-Savon Energia Oy:lle
 3. Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyminen sijoittajalle
 4. Holding-yhtiön perustaminen Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaomistajien kanssa


Energiaomaisuusjärjestelylle on määritelty vähintään neljä ylätason tavoitetta, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia.

 1. Kumulatiivisen alijäämän kattaminen
 2. Kassavaikutus, järjestelyn vaikutukset kaupungin tuloihin ja velkaantumiseen
 3. Omistajuuden ja yhtiöiden ohjauksen kehittäminen
 4. Kuntalaisten/asiakkaiden näkökulman huomioiminen

                                                                      

 

Alijäämän kattaminen

Kassavaikutus

Omistajuuden, ohjauksen kehittäminen

Kuntalaisten/

asiakkaiden näkökulma

ESE:n vähemmistöosuuden myyminen

++

++

+/-

+/-

Vesilaitos ESEn

tytäryhtiöksi

+

+

+/ - -

-

SSS osakkeiden myynti sijoittajalle *

+

+

+/-

+/-

Kuntaholding

-yhtiö **

+

-

?

-

*       Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan ostajana voi olla vain yhtiön nykyinen osakas.

**    Edellyttää laajan yhteisymmärryksen saavuttamista muiden osakkaiden kanssa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Jokaisesta vaihtoehdosta on esitetty tarkemmat tekstimuotoiset analyysit liitteenä olevassa energiatyöryhmän yhteenvetoraportissa.

Työskentelyn aikana muodostettuna ja saatuihin selvityksiin perustuvana kokonaisharkintana energiatyöryhmä on 7.9.2022 kokouksessaan päätynyt pitämään Mikkelin kaupungin edun kannalta parhaana vaihtoehtona Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Huolellisesti valmisteltavalla myyntiprosessilla on tavoiteltava strategista omistajakumppania, joka tuo yhtiön johtamiseen aitoa lisäarvoa.

Osakekaupan merkittävän taloudellisen ja strategisen vaikutuksen vuoksi energiatyöryhmä suosittelee toteuttamaan vähemmistöosuuden myyntiprosessin toimialan ja yrityskaupat syvällisesti tuntevan asiantuntijakumppanin tukemana. Kaupunginhallitus määrittelee yhteistyössä asiantuntijakumppanin kanssa Mikkelin kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmat ehdot (sisältäen osakassopimuksen keskeisen sisällön), mahdolliset kauppaprosessin rajoitukset sekä tarkan myytävien osakkeiden määrän. Myynnin valmistelun aikana on syytä seurata aktiivisesti energiamarkkinan tilannetta. Mikäli sähkömarkkinan tilanne kehittyisi sellaiseksi, että osakekaupan valmistelun edistäminen ei olisi asiantuntijanäkemyksen mukaan kaupungin edun mukaista, on työ tarpeen tullen voitava keskeyttää.

Työryhmä näkee tarpeellisena jatkaa keskustelua Suur-Savon Sähkö Oy:n muiden omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämisestä yhtiön tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kohtuullisen taksatason saavuttamiseksi.

Energiatyöryhmän esitys ei ollut yksimielinen, vaan työryhmän jäsen Satu Taavitsainen jätti seuraavan eriävän mielipiteen työryhmän linjaukseen.

Eriävä mielipide energiatyöryhmän kokouksessa 7.9.2022

Jätän eriävän mielipiteeni energiatyöryhmän enemmistön päätökseen myydä kaupungin 100% omistaman Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) osakkeita. Mielestäni ESE on pidettävä itsenäisenä yhtiönä ja kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. En siis kannata ESE:n osakkeiden myymistä millekään taholle. ESE:n sähkö- ja kaukolämpöverkot on pidettävä 100 prosenttisesti kaupungin omissa käsissä. Se on kaupungin asukkaiden ja yritysten taloudellinen etu.

Talousviisautta on se, ettei julkista monopolia myydä pikavoittojen toivossa.

Erityisesti tällaisessa epävakaassa maailmantilanteessa on energiayhtiön kokonaan omistamisesta Mikkelin kaupungille ja sen asukkaille ja yrityksille hyötyä myös turvallisuuden, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Mikkelin on oltava mahdollisimman energiaomavarainen ja pidettävä verkot, putkistot ja kattilat kokonaan kaupungin omistuksessa.

Sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat mikkeliläisille välttämättömyyshyödykkeitä. ESE:n toiminnan rungon muodostaa mikkeliläisille kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto, joilla edistetään asukkaidemme ja yritystemme ostovoimaa. Näin tulee olla jatkossakin.

Mikkelissä 7.9.2022
Satu Taavitsainen (sd.)
Energiatyöryhmän jäsen
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösesitys perustuu energiatyöryhmän esitykseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Myyntiprosessissa on tavoiteltava strategista omistajakumppania, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiön johtamiseen. Kauppa tuodaan aikanaan valtuuston hyväksyttäväksi.
 2. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi.


Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotuksensa seuraavaan muotoon:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. kaupunginjohtaja selvittää Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa kaikkia yhtiön omistuksiin ja tuloutukseen liittyviä vaihtoehtoja, joilla voidaan päästä kaupungin energiaomaisuusjärjestelyille asetettuihin tavoitteisiin (kumulatiivisen alijäämän kattaminen ja riittävä kassavaikutus).
  Selvitys on käytettävissä kaupunginvaltuustolla ennen 26.9.2022 pidettävän valtuustonkokouksen esityslistan lähettämistä.
   
 2. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen käynnistämään Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin valmistelun, mikäli Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa tehtävillä em. ratkaisuilla ei päästä em.tavoitteisiin. Myyntiprosessissa tavoitellaan strategista kumppanuutta. Kauppa tuodaan aikanaan kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.
   
 3. kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi.


Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Tanja Hartonen esitti Satu Taavitsaisen kannattamana esityksen muuttamista seuraavaan muotoon:

 1. On selvitettävä mahdollisuus ottaa huomioon mahdollinen Etelä-Savon Energia Oy:n tuloutus kaupungille, jolla voidaan kattaa alijäämä. Tästä on valmisteltava pätevä sopimus ja ottaa tarjottu apu vastaan. Tämä selvitetään ensisijaisesti.
   
 2. Esitän myös, että Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä ei oteta tarkasteluun, vaan se pidetään 100 % kaupungin omistuksessa.
   
 3. Eikä jatketa Suur-Savon Sähkö oy:n omistajakeskusteluita ennenkuin Etelä-Savon Energia Oy:n tuloutus alijäämään on selvitetty.


Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ne,​ jotka kannattavat esittelijän muutettua päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Tanja Hartosen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jouko Kervinen, Raimo Heinänen, Petri Pekonen, Eero Aho, Pirjo Siiskonen, Pirkko Valtola, Pekka Pöyry, Heli Kauppinen) ja 3 ei ääntä (Tanja Hartonen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Tanja Hartonen ja Satu Taavitsainen jättivät asiasta eriävät mielipiteet.

Merkitään,​ että Armi Salo-Oksa (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.  Armi Salo-Oksan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Jouko Kervinen.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä toimi tämän pykälän ajan kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Eriävä mielipide

Tanja Hartosen eriävä mielipide on samansisältöinen kuin hänen muutosesityksensä.

Satu Taavitsaisen eriävä mielipide:

Jätän eriävän mielipiteeni kaupunginhallituksen 19.9.2022 päätökseen (§ 347 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt), joka vie eteenpäin Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) vähemmistöosuuden myymistä. Mielestäni ESE on pidettävä itsenäisenä yhtiönä ja kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. En siis kannata ESE:n osakkeiden myymistä millekään taholle. ESE:n sähkö- ja kaukolämpöverkot on pidettävä 100 prosenttisesti kaupungin omissa käsissä. Se on kaupungin asukkaiden ja yritysten taloudellinen etu. Talousviisautta on se, ettei julkista monopolia myydä pikavoittojen toivossa. Erityisesti tällaisessa epävakaassa maailmantilanteessa on energiayhtiön kokonaan omistamisesta Mikkelin kaupungille ja sen asukkaille ja yrityksille hyötyä myös turvallisuuden, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Mikkelin on oltava mahdollisimman energiaomavarainen ja pidettävä verkot, putkistot ja kattilat kokonaan kaupungin omistuksessa. Sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat mikkeliläisille välttämättömyyshyödykkeitä. ESE:n toiminnan rungon muodostaa mikkeliläisille kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto, joilla edistetään asukkaidemme ja yritystemme ostovoimaa. Näin tulee olla jatkossakin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. kaupunginjohtaja selvittää Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa kaikkia yhtiön omistuksiin ja tuloutukseen liittyviä vaihtoehtoja, joilla voidaan päästä kaupungin energiaomaisuusjärjestelyille asetettuihin tavoitteisiin (kumulatiivisen alijäämän kattaminen ja riittävä kassavaikutus).
  Selvitys on käytettävissä kaupunginvaltuustolla ennen 26.9.2022 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistan lähettämistä.
   
 2. kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen käynnistämään Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin valmistelun, mikäli Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa tehtävillä em. ratkaisuilla ei päästä em.tavoitteisiin. Myyntiprosessissa tavoitellaan strategista kumppanuutta. Kauppa tuodaan aikanaan kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.
   
 3. kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Tanja Hartonen esitti valtuutettujen Satu Taavitsaisen, Liisa Ahosen, Jukka Pöyryn ja Raine Lehkosen kannattamana, että Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä ei aleta valmistelemaan, vaan pidetään 100 % kaupungin omistuksessa. Toisin sanoen osa 2 poistetaan kokonaisuudessaan esityksestä. 

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Petri Pekonen esitti valtuutettujen Raine Lehkosen, Juha Ropposen, Soile Kuitusen, Markku Kakriaisen, Tomi Sikasen, Olli Miettisen, Jouko Kervisen ja Pertti Karhusen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Lisäksi valtuutettu Jussi Marttinen esitti, että pohjaesityksen kohta 1. laitetaan toteutukseen, vaikka kaikkia alijäämiä ei saataisi toteutettua. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian palauttamisesta uuteen valmisteluun ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Petri Pekosen esitystä asian palauttamisesta uuteen valmisteluun äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 jaa ääntä, 27 ei ääntä ja yksi valtuutettu oli poissa. Liite 3.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston päätökseksi on tullut asian palauttaminen uuteen valmisteluun.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Merkitään,​ että valtuutettu Heikki Nykänen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajana vastuussa asian valmistelusta) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Heikki Nykäsen tilalle kokoukseen saapui varavaltuutettu Markku Kakriainen.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkitään, että valtuutettu Petri Tikkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että kokouksesa pidettiin tauot tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.52-21.03, 21.33-21.39 ja 21.56-22.03.

Merkitään, että kaupunki oli vastaanottanut adressin Etelä-Savon Energia Oy:n säilyttämiseksi itsenäisenä yhtiönä ja kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. Adressi on pöytäkirjan pykälän 131 liitteenä.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus asetti viimeisimmän energiatyöryhmän päätöksellään 23.8.2021 § 335. Kaupunginhallitus edellytti työryhmän tuovan esityksensä kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppuun mennessä. Energiatyöryhmään nimettiin Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen, Heli Kauppinen ja Eero Aho. Viranhaltijoista ryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet ryhmän puheenjohtajana toiminut kaupunginjohtaja Timo Halonen, vt. talousjohtaja Tiia Tamlander sekä toukokuuhun 2022 asti hallintojohtaja Ari Liikanen.

Kaupunginvaltuuston 7.6.2021 § 76 linjauksen mukaisesti työryhmän toimeksianto keskittyi

 • Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien yhteisen holdingyhtiön muodostamisen selvittämiseen
 • muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen selvittämiseen.


Päätöksellään 13.12.2021 § 190 kaupunginvaltuusto laajensi energiatyöryhmän toimeksiantoa koskemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. Myös aiempi Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjen selvittämistä koskeva toimeksianto pidettiin voimassa. Valtuusto ohjeisti lisäksi energiatyöryhmää pyytämään Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n toimivaa johtoa myötävaikuttamaan due diligence -tarkastuksen toteuttamiseen yhtiöissä riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun Mikkelin energiaomistusratkaisussa päädytään.

Energiatyöryhmä on työskennellessään tarkastellut neljää pääratkaisuvaihtoehtoa:

 1. Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyminen
 2. Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen ja myyminen Etelä-Savon Energia Oy:lle
 3. Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyminen sijoittajalle
 4. Holding-yhtiön perustaminen Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaomistajien kanssa


Energiaomaisuusjärjestelylle on määritelty vähintään neljä ylätason tavoitetta, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia.

 1. Kumulatiivisen alijäämän kattaminen
 2. Kassavaikutus, järjestelyn vaikutukset kaupungin tuloihin ja velkaantumiseen
 3. Omistajuuden ja yhtiöiden ohjauksen kehittäminen
 4. Kuntalaisten/asiakkaiden näkökulman huomioiminen
   

 

Alijäämän kattaminen

Kassavaikutus

Omistajuuden, ohjauksen kehittäminen

Kuntalaisten/

asiakkaiden näkökulma

ESE:n vähemmistöosuuden myyminen

++

++

+/-

+/-

Vesilaitos ESEn

tytäryhtiöksi

+

+

+/ - -

-

SSS osakkeiden myynti sijoittajalle *

+

+

+/-

+/-

Kuntaholding

-yhtiö **

+

-

?

-

*       Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan ostajana voi olla vain yhtiön nykyinen osakas.

**    Edellyttää laajan yhteisymmärryksen saavuttamista muiden osakkaiden kanssa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

 

Jokaisesta vaihtoehdosta on esitetty tarkemmat tekstimuotoiset analyysit liitteenä olevassa energiatyöryhmän yhteenvetoraportissa.

Työskentelyn aikana muodostettuna ja saatuihin selvityksiin perustuvana kokonaisharkintana energiatyöryhmä on 7.9.2022 kokouksessaan päätynyt pitämään Mikkelin kaupungin edun kannalta parhaana vaihtoehtona Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Huolellisesti valmisteltavalla myyntiprosessilla on tavoiteltava strategista omistajakumppania, joka tuo yhtiön johtamiseen aitoa lisäarvoa.

Osakekaupan merkittävän taloudellisen ja strategisen vaikutuksen vuoksi energiatyöryhmä suosittelee toteuttamaan vähemmistöosuuden myyntiprosessin toimialan ja yrityskaupat syvällisesti tuntevan asian-tuntijakumppanin tukemana. Kaupunginhallitus määrittelee yhteistyössä asiantuntijakumppanin kanssa Mikkelin kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmat ehdot (sisältäen osakassopimuksen keskeisen sisällön), mahdolliset kauppaprosessin rajoitukset sekä tarkan myytävien osakkeiden määrän. Myynnin valmistelun aikana on syytä seurata aktiivisesti energiamarkkinan tilannetta. Mikäli sähkömarkkinan tilanne kehittyisi sellaiseksi, että osakekaupan valmistelun edistäminen ei olisi asiantuntijanäkemyksen mukaan kaupungin edun mukaista, on työ tarpeen tullen voitava keskeyttää.

Työryhmä näkee tarpeellisena jatkaa keskustelua Suur-Savon Sähkö Oy:n muiden omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämisestä yhtiön tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kohtuullisen taksatason saavuttamiseksi.

Energiatyöryhmän esitys ei ollut yksimielinen, vaan työryhmän jäsen Satu Taavitsainen jätti seuraavan eriävän mielipiteen työryhmän linjaukseen.

Eriävä mielipide energiatyöryhmän kokouksessa 7.9.2022

Jätän eriävän mielipiteeni energiatyöryhmän enemmistön päätökseen myydä kaupungin 100% omistaman Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) osakkeita. Mielestäni ESE on pidettävä itsenäisenä yhtiönä ja kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. En siis kannata ESE:n osakkeiden myymistä millekään taholle. ESE:n sähkö- ja kaukolämpöverkot on pidettävä 100 prosenttisesti kaupungin omissa käsissä. Se on kaupungin asukkaiden ja yritysten taloudellinen etu.

Talousviisautta on se, ettei julkista monopolia myydä pikavoittojen toivossa.

Erityisesti tällaisessa epävakaassa maailmantilanteessa on energiayhtiön kokonaan omistamisesta Mikkelin kaupungille ja sen asukkaille ja yrityksille hyötyä myös turvallisuuden, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Mikkelin on oltava mahdollisimman energiaomavarainen ja pidettävä verkot, putkistot ja kattilat kokonaan kaupungin omistuksessa.

Sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat mikkeliläisille välttämättömyyshyödykkeitä. ESE:n toiminnan rungon muodostaa mikkeliläisille kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto, joilla edistetään asukkaidemme ja yritystemme ostovoimaa. Näin tulee olla jatkossakin.

Mikkelissä 7.9.2022
Satu Taavitsainen (sd.)
Energiatyöryhmän jäsen
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

 

Kaupunginjohtaja toi kaupunginhallituksen 19.9.2022 kokoukseen energiatyöryhmän esitykseen perustuvan päätösesityksensä. Kaupunginhallituksessa osin uudelleen muotoiltua päätösesitystä käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 26.9.2022 § 122. Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian valmisteluun. Kaupunginjohtaja on kaupunginhallitukselta 3.10.2022 saamansa evästyksen mukaisesti koostanut toivotut lisäselvitykset, jotka ovat liitteenä. Esille tuotua ja selvitettäväksi annettua Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutusvaihtoehtoa ei voida pitää koko taloussuunnitelmakauden alijäämäinen näkymä huomioiden riittävänä toimenpiteenä kaupungin taloustilanteen kohentamiseksi.

Energiatyöryhmän esityksen tarkoittamassa Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiprosessin käytännön toteuttamisessa on aiheellista käyttää alan asiantuntijaa. Myyntiprosessin ohjaamisesta vastaisi kaupunginhallitus, ja varsinainen kauppa tuotaisiin myyntiprosessin lopuksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Ennen varsinaisen myyntiprosessin käynnistämistä tulisi asiantuntijan tukemana määritellä kaupungin kannalta keskeiset reunaehdot osakassopimusluonnoksen muotoon. Ehtojen määrittelyn jälkeen kilpailutus toteutettaisiin tarjouspyyntöprosessina hakien markkinoilta parasta mahdollista hintaa kaupungin asettamat reunaehdot huomioiden.

Mikkelin kaupungin taseessa on 33,6 miljoonaa euroa alijäämää. Mikkelin on kyettävä kattamaan kaikki kertyneet alijäämänsä vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2023 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneiden yli-/alijäämien summa ei saa olla enää negatiivinen. Vuoden 2022 tulosennuste on alijäämäinen, ja myös vuoden 2023 talousarvio on muotoutumassa tulokseltaan negatiiviseksi. Sote-uudistuksen rahoitusvaikutusten vaikutusten vuoksi taloussuunnitelmavuosien 2024–2026 näkymät ovat erittäin heikot ja vielä edeltäviäkin vuosia voimakkaammin alijäämäiset. Mikkelin kaupungin talouden näkymät ovat näin ollen tällä hetkellä erittäin huonot, ja tilanteen osittainenkin korjaaminen edellyttää väistämättä suuruusluokaltaan hyvin merkittäviä toimenpiteitä.

Kuntalain 110.3 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvion yhteydessä on kyettävä esittämään, miten kaupunki varautuu myös suunnitelmavuosien taloushaasteisiin tasapainovaatimuksen ja edessä olevien heikkojen vuosien sietokyvyn parantamisen näkökulmasta.

Vuosien 2021 ja 2022 talousarvioissa kuntalain 110.3 § vaatimus tasapainossa olevasta taloussuunnitelmasta on kumulatiivisten alijäämien kattamisen osalta täytetty kirjaamalla taloussuunnitelmavuodelle 2023 satunnaisten tuottojen erään 70 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoittotulo energiatyöryhmän työskentelyyn ja valmisteilla oleviin energiaomaisuusjärjestelyihin viitaten (v. 2022 talousarviokirjan kohta 4.4, s. 26). Valtuuston 13.12.2021 §187 hyväksymässä talousarviokirjassa todetaan, että energiaomaisuusjärjestelyillä tavoiteltavan myyntivoiton minimitavoitetasoksi on asetettu 70 miljoonaa euroa taseeseen jo kertyneiden alijäämien ja tulevien vuosien kehitysarvion perusteella. Käyttötalouden kestävän tason eli tulojen ja menojen välillä vallitsevan epäsuhdan korjaamisen osalta on viitattu jo päätettyihin ja valmisteilla oleviin talouden tasapainotusohjelmiin. Kaupunginvaltuusto on 28.3.2022 § 44 hyväksynyt talouden tasapainottamiseen tähtäävän Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman. Käyttötalouden tasapainottamiseen linjatut toimenpiteet eivät ole riittäviä kattamaan kumulatiivisia alijäämiä vuoden 2023 loppuun mennessä. Taloussuunnitelmakauden alijäämänäkymien perusteella on mahdollista, että aiemmin arvioitu 70 miljoonan euron minimitavoite ei myöskään ole tasoltaan riittävä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä yhteistyössä kilpailutettavan asiantuntijan kanssa. Myyntiprosessissa on tavoiteltava strategista omistajakumppania, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön. Kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuuhun 2023 mennessä.

  Siltä varalta, että energiamarkkinan tilanne kehittyisi sellaiseksi, ettei osakekaupan valmistelu ja edistäminen olisi enää kaupungin edun mukaista, valtuuttaa kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päättämään myyntiprosessin keskeyttämisestä.
   
 2. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä.


Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Petri Pekonen esitti Pekka Pöyryn, Jouko Kervisen ja Pirkko Valtolan kannattamana, että

kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 1. Kaupunginvaltuusto päättää, että Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan energiaomaisuusjärjestelyillä vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensisijaisena keinona kaupunginvaltuusto pitää tuloutuksia Etelä-Savon Energia Oy:stä.
   
 2. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä siltä varalta, että kohdassa 1. mainitut tuloutukset eivät riitä. Mahdollisessa myyntitilanteessa tavoitteena on strateginen omistajakumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön ja mahdollisimman korkea myyntihinta. Mahdollinen kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuun 2023 loppuun mennessä.

  Mikäli kohdassa 1. mainitut tuloutukset riittävät tai energiamarkkinan tilanne kehittyy sellaiseksi, että osakekaupan valmistelu ja edistäminen ei enää ole kaupungin edun mukaista, valtuuttaa kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päättämään myyntiprosessin keskeyttämisestä.
   
 3. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä.
   

Lisäksi Tanja Hartonen esitti Satu Taavitsaisen kannattamana, että 

 1. Ensisijaisesti otetaan vastaan Etelä-Savon Energia Oy:n tuloutus kaupungille, jolla voidaan kattaa alijäämää.
 2. Esitän myös, että Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä ei aleta valmistella, vaan se pidetään 100 % kaupungin omistuksessa.
 3. Suur-Savon sähkön osakkeiden osittaista myymistä aletaan valmistelemaan ja kaupunginjohtaja jatkaa keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä.


Lisäksi Raimo Heinänen esitti, että jos Etelä-Savon Energia Oy:n tuloutusvaihtoehdolla pyritään ratkaisemaan alijäämän kattaminen, tulee saman aikaisesti aloittaa valmistelu 2023-2024 talousarvioon ja -suunnitteluun säästöt ja palvelualueiden toimintojen tehostaminen 7 miljoonan edestä vuosittain. Tehostaminen tulee kohdistaa kustannuksiin joissa olemme verrokkikaupungeja kalliimpi tuotantokustannusten osalta.
Kustannustehostamista tulee tehdä 5 miljoonan edestä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle ja 2 miljoonaa kaupunkikehityksen ja hallinnon palvelualueelle. Mahdolliset ennakoitua ylittävät lisätulot mahdollistavat kokonaissäästöjen määrää, mutta ei poista niitä. Olen Esen tuloutuksen kannalla, koska en voi tukea omaisuuden lisäkäyttöä käyttöomaisuuden kattamiseen. Koska kukaan ei kannattanut Raimo Heinäsen esitystä,​ se raukesi.

Lisäksi Heli Kauppinen kannatti kaupunginjohtajan tekemää päätösehdotusta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty kaksi esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ensin äänestetään Petri Pekosen ja Tanja Hartosen esityksistä siten, että ne,​ jotka kannattavat Petri Pekosen esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Tanja Hartosen esitystä, äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Petri Pekonen, Jouko Kervinen, Pekka Pöyry, Pirkko Valtola, Pirjo Siiskonen, Eero Aho), 4 ei ääntä (Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen, Jarno Strengell) ja 1 tyhjä ääni (Heli Kauppinen). 
Puheenjohtaja totesi, että Petri Pekosen esitys on voittanut ja se asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Petri Pekosen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa ääni (Heli Kauppinen), 7 ei ääntä (Raimo Heinänen, Jouko Kervinen, Pirkko Valtola, Petri Pekonen, Pirjo Siiskonen, Eero Aho, Pekka Pöyry) ja 3 tyhjää ääntä (Satu Taavitsainen, Tanja Hartonen, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että Petri Pekosen esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Heli Kauppinen, Satu Taavitsainen, Tanja Hartonen ja Jarno Strengell jättivät asiasta eriävät mielipiteet.

Merkitään,​ että Armi Salo-Oksa (Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen), Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkön hallintoneuvoston jäsen) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Armi Salo-Oksan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Jouko Kervinen.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Eriävä mielipide


Heli Kauppisen eriävä mielipide:
Päättäjien tulisi katsoa koko taloussuunnittelukautta eli pidemmälle tulevaisuuteen ja huolehtia siitä, että kaupungilla on riittävää puskuria myös tulevia vaikeita vuosia varten. Näin olisi kannattamassani pohjaesityksessä toimittu. Viime joulukuussa valtuuston hyväksymässä talousarviossa energiaomistuksen järjestelyiden summaksi on merkitty yhteensä 70 miljoonaa euroa. Viranhaltijoiden antamien arvioiden mukaan sekään ei tule välttämättä riittämään.
Isot tuloutukset Etelä-Savon Energiasta eivät kaiken todennäköisyyden mukaan tule riittämään edes alijäämien kattamiseen, mutta ne vaikuttavat yhtiön myyntikuntoon sekä saattavat vaikuttaa asiakkaiden maksamiin maksuihin niitä korottavasti. 

Satu Taavitsaisen eriävä mielipide:
Jätän eriävän mielipiteeni kaupunginhallituksen 10.10.2022 päätökseen (§ 373 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt), joka vie eteenpäin Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) vähemmistöosuuden myymistä. Mielestäni ESE on pidettävä itsenäisenä yhtiönä ja kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. En siis kannata ESE:n osakkeiden myymistä millekään taholle. ESE:n sähkö- ja kaukolämpöverkot on pidettävä 100-prosenttisesti kaupungin omissa käsissä, koska se on kaupungin asukkaiden ja yritysten taloudellinen etu. Talousviisautta on se, ettei julkista monopolia myydä pikavoittojen toivossa. Erityisesti tällaisessa epävakaassa maailmantilanteessa on energiayhtiön kokonaan omistamisesta Mikkelin kaupungille ja sen asukkaille ja yrityksille hyötyä myös turvallisuuden, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Mikkelin on oltava mahdollisimman energiaomavarainen ja pidettävä verkot, putkistot ja kattilat kokonaan kaupungin omistuksessa. Sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat mikkeliläisille välttämättömyyshyödykkeitä. ESE:n toiminnan rungon muodostaa mikkeliläisille kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto, joilla edistetään asukkaidemme ja yritystemme ostovoimaa. Näin tulee olla jatkossakin.

Tanja Hartosen eriävä mielipide:
En hyväksy Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä missään tilanteessa, vaan se pidetään 100 % kaupungin omistuksessa. Tarvittava raha etsitään vaikka suursavon sähkön osakkeista, jos Esen tuloutus ei muutoin riitä, mitä ovat luvanneet kaupungille antaa.

Jarno Strengellin eriävä mielipide:
Etelä – Savon energia oy on pidettävä kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. Mikkelin kaupungin taseen alijäämät on ensisijaisesti katettava ESE:n esittämillä lisätuloutuksilla, jos ESE:n lisätuloutukset eivät riitä, tulee tasetta korjata ESE:n tuloutuksien lisäksi muilla esillä olleilla keinoilla.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

 1. Kaupunginvaltuusto päättää, että Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan energiaomaisuusjärjestelyillä vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensisijaisena keinona kaupunginvaltuusto pitää tuloutuksia Etelä-Savon Energia Oy:stä.
   
 2. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä siltä varalta, että kohdassa 1. mainitut tuloutukset eivät riitä. Mahdollisessa myyntitilanteessa tavoitteena on strateginen omistajakumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön ja mahdollisimman korkea myyntihinta. Mahdollinen kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuun 2023 loppuun mennessä.

  Mikäli kohdassa 1. mainitut tuloutukset riittävät tai energiamarkkinan tilanne kehittyy sellaiseksi, että osakekaupan valmistelu ja edistäminen ei enää ole kaupungin edun mukaista, valtuuttaa kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päättämään myyntiprosessin keskeyttämisestä.
   
 3. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Heli Kauppinen esitti valtuutettu Veli Liikasen kannattamana muutosesityksen, joka on lähes sama kuin kaupunginjohtajan pohjaesitys viime maanantain kaupunginhallituksessa. Siihen on lisätty vain yksi lause, joka on selvyyden vuoksi tuossa kirjallisessa versiossa merkitty kauttaviivoilla. Heli Kauppisen muutosesitys oli seuraava:

 “1. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä yhteistyössä kilpailutettavan asiantuntijan kanssa. Myyntiprosessissa on tavoiteltava strategista omistajakumppania, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön. /// Osakasneuvotteluissa on myös pidettävä kiinni yhtiön kestävän kehityksen tavoitteista sekä siitä, että hinnat kuluttajille säilyvät kohtuullisina. /// Kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuuhun 2023 mennessä.

Siltä varalta, että energiamarkkinan tilanne kehittyisi sellaiseksi, ettei osakekaupan valmistelu ja edistäminen olisi enää kaupungin edun mukaista, valtuuttaa kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päättämään myyntiprosessin keskeyttämisestä.

2. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä.”

Lisäksi valtuutettu Jaakko Väänänen esitti valtuutettu Antti Pakarisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-​Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Myyntiprosessissa on tavoiteltava strategista omistajakumppania,​ joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiön johtamiseen. Kauppa tuodaan aikanaan valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-​Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi.

Lisäksi valtuutettu Jani Sensio esitti valtuutettujen Satu Taavitsaisen, Tanja Hartosen, Jarno Strengellin, Jaana Strandmanin, Raine Lehkosen, Tomi Sikasen, Hannu Tullisen, Jukka Pöyryn ja Paavo Barckin kannattamana seuraavan muutosesityksen:

"1. Kaupunginvaltuusto päättää, että Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan energiaomaisuusjärjestelyillä vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensisijaisena keinona kaupunginvaltuusto pitää tuloutuksia Etelä-Savon Energia Oy:ltä.

2. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä.  Kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi toukokuun 2023 loppuun mennessä. Etelä-Savon Energia Oy:n osakkeita ei myydä.

3. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä"

Lisäksi valtuutetut Pekka Pöyry, Risto Rouhiainen ja Anu Kokkonen kannattivat kaupunginhallituksen esitystä.

Lisäksi valtuutettu Raimo Heinänen esitti valtuutettu Jaana Strandmanin kannattamana toimenpidealoitteen, jonka mukaan Esen tuloutuksella katetaan 2023 loppuun mennessä kertynyt alijäämä. 2024-2027 välillä mahdollisesti kertyvä alijäämä katetaan käyttötalouden kustannuksista. Toimintojen tehostamisella ja kulujen leikkauksilla. Ne kohdistetaan kustannuksiin jotka ovat keskimääräisesti Mikkelissä kalliimpia kuin verrokkikaupungeissa. Tulojen ylittykset vähentävät leikkausten tarvetta. Tasapainotus tehdään 2023-2027 talousarvioissa ja taloussuunnitelmissa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty 3 kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ensin äänestetään valtuutettujen Jani Sension ja Heli Kauppisen esityksistä. Ne jotka kannattavat Jani Sension esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Heli Kauppisen esitystä äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan valtuutettu Jaakko Väänäsen esitystä vastaan, jonka jälkeen voittanut esitys asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 24 jaa ääntä, 26 ei ääntä ja 1 tyhjä ääni. Liite 6.

Puheenjohtaja totesi, että Heli Kauppisen esitys on voittanut ja se asetetaan Jaakko Väänäsen esitystä vastaan siten, että ne, jotka kannattavat Heli Kauppisen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä, 28 ei ääntä ja 15 tyhjää ääntä. Liite 7.

Puheenjohtaja totesi, että Jaakko Väänäsen esitys on voittanut ja se asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 jaa ääntä, 8 ei ääntä ja 16 tyhjää ääntä. Liite 8.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Raimo Heinäsen esittämä toimenpidealoite on ristiriidassa päätöksen kanssa, joten sitä ei voida ottaa huomioon.

Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjan. Liitteet 6-8.

Merkitään, että seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut jättivät asiasta eriävät mielipiteet: Satu Taavitsainen, Heli Kauppinen, Minna Pöntinen, Raine Lehkonen, Jani Sensio, Jukka Pöyry, Tanja Hartonen, Mervi Eskelinen, Jarno Strengell, Hannu Tullinen, Jenni Tissari, Tomi Sikanen, Jaana Strandman, Raimo Heinänen, Pertti Karhunen, Soile Kuitunen, Paavo Barck, Liisa Ahonen, Nina Jussi-Pekka, Jarmo Lautamäki ja Sami Nalli.

Merkitään,​ että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Eriävä mielipide

Satu Taavitsaisen eriävä mielipide:
Jätän eriävän mielipiteeni kaupunginhallituksen 10.10.2022 päätökseen (§ 373 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt), joka vie eteenpäin Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) vähemmistöosuuden myymistä. Mielestäni ESE on pidettävä itsenäisenä yhtiönä ja kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. En siis kannata ESE:n osakkeiden myymistä millekään taholle. ESE:n sähkö- ja kaukolämpöverkot on pidettävä 100-prosenttisesti kaupungin omissa käsissä, koska se on kaupungin asukkaiden ja yritysten taloudellinen etu. Talousviisautta on se, ettei julkista monopolia myydä pikavoittojen toivossa. Erityisesti tällaisessa epävakaassa maailmantilanteessa on energiayhtiön kokonaan omistamisesta Mikkelin kaupungille ja sen asukkaille ja yrityksille hyötyä myös turvallisuuden, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Mikkelin on oltava mahdollisimman energiaomavarainen ja pidettävä verkot, putkistot ja kattilat kokonaan kaupungin omistuksessa. Sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat mikkeliläisille välttämättömyyshyödykkeitä. ESE:n toiminnan rungon muodostaa mikkeliläisille kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto, joilla edistetään asukkaidemme ja yritystemme ostovoimaa. Näin tulee olla jatkossakin.

Jarno Strengellin eriävä mielipide:
Etelä – Savon energia oy on pidettävä kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. Mikkelin kaupungin taseen alijäämät on ensisijaisesti katettava ESE:n esittämillä lisätuloutuksilla, jos ESE:n lisätuloutukset eivät riitä, tulee tasetta korjata ESE:n tuloutuksien lisäksi muilla esillä olleilla keinoilla.

Minna Pöntisen, Jarmo Lautamäen, Nina Jussi-Pekan ja Heli Kauppisen eriävä mielipide:
Päättäjien tulisi katsoa koko taloussuunnittelukautta eli pidemmälle tulevaisuuteen ja huolehtia siitä, että kaupungilla on riittävää puskuria myös tulevia vaikeita vuosia varten.
Isot tuloutukset Etelä-Savon Energiasta eivät kaiken todennäköisyyden mukaan tule riittämään edes alijäämien kattamiseen, mutta ne vaikuttavat yhtiön myyntikuntoon sekä saattavat vaikuttaa asiakkaiden maksamiin maksuihin niitä korottavasti.

Jani Sension eriävä mielipide on samansisältöinen kuin hänen muutosesityksensä.

Soile Kuitusen, Raine Lehkosen, Liisa Ahosen, Tanja Hartosen, Tomi Sikasen, Sami Nallin, Jenni Tissarin, Hannu Tullisen, Jukka Pöyryn, Pertti Karhusen, Paavo Barckin ja Mervi Eskelisen eriävät mielipiteet ovat samansisältöisiä kuin Jani Sension muutosesitys.

Raimo Heinäsen eriävä mielipide on samansisältöinen kuin Jani Sension muutosesitys sillä lisäyksellä, että hänen esittämä toimenpidealoite olisi tullut liittää päätökseen.

Jaana Strandmanin eriävä mielipide on samansisältöinen kuin Jani Sension muutosesitys ja Raimo Heinäsen esittämä toimenpidealoite.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 17.10.2022 § 136 kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan energiaomistusjärjestelyillä vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensisijaisena keinona kaupunginvaltuusto piti tuloutuksia Etelä-Savon Energia Oy:stä. Toissijaisena vaihtoehtona, mikäli Etelä-Savon Energia Oy:n tuloutukset eivät riitä alijäämien kattamiseen, valtuutti kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen valmistelemaan ko. yhtiön vähemmistöosuuden myyntiä. Mahdollisessa myyntitilanteessa tavoitteena on strateginen omistajakumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön, ja mahdollisimman korkea myyntihinta. Mahdollinen kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan käynnistetään siis kahden eri ratkaisuvaihtoehdon valmistelu samanaikaisesti. Liitteenä on yleistasoinen valmisteluaikatauluja kuvaava kaavio molempien prosessien osalta.

Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutusten valmistelu

Etelä-Savon Energia Oy:n selvitys tuloutusmahdollisuuksista on esitetty liitteenä tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaisena. Liite on sama kuin KV 17.10.2022 § 136  päätöksessä.

Tuloutusmahdollisuuksista merkittävä osa riippuu yhtiön omistamien Koskienergia Oy:n osakkeiden kauppahinnasta ja loppuosa yhtiön tilikausien tuloksista. Mahdollisten lisätuloutusten määrä tarkentuu Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin edetessä. Kaupunginvaltuusto on 29.8.2022 § 103 päättänyt myöntää Etelä-Savon Energia Oy:lle luvan Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin käynnistämiseksi. Yhtiön on kuitenkin edellytetty ennen lopullista myyntipäätöstä hyväksyttävän kauppasumman konsernivastuuhenkilön kautta kaupunginhallituksella.

Myynnin valmistelusta vastaa Koskienergia Oy:n osakkeet omistava Etelä-Savon Energia Oy. Kauppahinta ja siten arvio sen mahdollistaman tuloutuksen määrästä saadaan kaupungin tietoon, kun yhtiö pyytää kauppasummalle valtuuston päätöksen mukaista hyväksyntää.

 Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin valmistelu

Siltä varalta, että Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutukset eivät riittäisi kattamaan kaupungin kumulatiivisia alijäämiä vuoden 2023 loppuun mennessä, kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen valmistelemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Vähemmistöosuuden myynnin valmistelu etenee kaupunginvaltuuston liitteenä esitetyn prosessikuvauksen mukaisesti. Liite on sisällöltään vastaava kuin kaupunginvaltuuston päätöksen 17.10.2022 § 136 lisäselvitysmateriaalin sivu 11.

Myyntiprosessin toteuttamiseen tarvittavan asiantuntijapalvelun hankinnan valmistelu on jo käynnistynyt. Kilpailutuksessa pyritään mahdollisimman ripeään aikatauluun, kuitenkin merkittävän hankinnan huolellinen ja laadukas valmistelu huomioiden. Hankintapäätös asiantuntijapalvelusta tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi mahdollisimman pian, arviolta marras-joulukuussa.

Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi voidaan myyntiprosessin käytännön valmistelutyö aloittaa yhdessä kilpailutetun asiantuntijan kanssa. Heti alussa määritellään asiantuntijan tukemana myynnin kannalta keskeiset tekijät, eli myytävä omistusosuus (alle 50 %, käytännössä 33–49 %) sekä osakassopimuksen keskeiset sisällöt. Nämä on merkittävyytensä vuoksi aiheellista tuoda kaupunginhallituksen linjattavaksi ennen varsinaista myyntiprosessin käynnistämistä. Asiantuntijapalvelun tuottaja vastaa koko myyntiprosessin käytännön toteutuksesta, toki kaupunginhallituksen ohjauksessa.

Jotta mahdollinen Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin vaikutus ehtii vuoden 2023 tilinpäätökseen, on mahdollinen myyntipäätös tuotava kaupunginvaltuuston käsittelyyn syyskuuhun 2023 mennessä. Vuoden 2022 tilinpäätöksen lopputulema on tiedossa maaliskuun 2023 lopulla. Tällöin voidaan olettaa myös Etelä-Savon Energia Oy:lla valmistelussa olevan Koskienergia Oy:n osakkeiden myynnin edenneen vaiheeseen, jossa kaupasta saatavan myyntivoiton määrä on tarkemmin tiedossa. Näin ollen linjaus Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutusten riittävyydestä suhteessa alijäämien kattamistarpeeseen on tehtävissä viimeistään kaupungin v. 2022 tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä maaliskuussa 2023.

Asian kokonaistaloudellisessa tarkastelussa on huomattava, että tämänhetkisten tietojen mukaan Etelä-Savon Energia Oy:lta saatavaksi arvoitujen lisätuloutusten avulla ei saada katettua kumulatiivisia alijäämiä vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Alijäämiä arvioidaan jäävän taseeseen noin 6,8 miljoonaa euroa. Lisäksi taloudellinen tarkastelujakso tulisi oikean kokonaiskuvan saamiseksi malttaa ulottaa vain talousarviovuotta 2023 pidemmälle; kuten kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä käy ilmi, taloussuunnitelmavuodet 2024–2026 ovat voimakkaasti alijäämäisiä. Vaikka vuonna 2023 onnistuttaisiin siis niukasti kattamaan alijäämät nollatilanteeseen tai niukasti ylijäämäiseksikin, jatkuisi alijäämien kertyminen jälleen vuoden 2024 tilinpäätöksestä eteenpäin.

Kaupungin tulisi saada riittävien sopeutustoimien suunnittelun ja toteutuksen ajaksi taseeseensa riittävä taloudellinen puskuri, jotta voimakkaasti negatiivisista taloussuunnitelmavuosista selvittäisiin ilman, että taseeseen alkaa jälleen kertyä kumulatiivista alijäämää. Kaupungin talouden menojen ja tulojen välinen rakenteellinen epäsuhta ei korjaannu sote-uudistuksella eikä kertaluontoisilla, merkittävilläkään käyttöomaisuuden realisoinneilla, eli merkittäviä sopeutustoimia tarvitaan väistämättä myös jatkossa. Taseen puskuri mahdollistaisi kuitenkin riittävän valmistelu- ja toteutusrauhan uusille sopeutustoimille ilman, että suuria määriä kumulatiivista alijäämää kertyisi jälleen katettavaksi.

Energiaomaisuuskokonaisuuden jatkovalmisteluun on syytä nimetä työryhmä, joka on vastuussa asiakokonaisuuden edistämisestä, neuvotteluiden käymisestä eri toimijoiden kanssa sekä esim. yhteistyön tekemisestä vähemmistöosuuden myyntiä valmistelevan asiantuntijan kanssa. Kaikki asiaan liittyvä valmistelu tapahtuu tämän työryhmän toimesta. Tämä koskee myös mahdollisesti vielä myöhemmin esiin tulevia uusia, vaihtoehtoisia ratkaisuja tai toimintamalleja; valmistelu tapahtuu kaupunginhallituksen asettamassa työryhmässä. Työryhmän tulee informoida kaupunginhallitusta säännöllisesti työnsä etenemisestä.

Kaupunginvaltuuston 17.10.2022 § 136 päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksella on valtuutus myös päättää vähemmistöosuuden myynnin valmistelu, mikäli

 1. Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutusten todetaan riittävän kumulatiivisen alijäämän kattamiseen vuoden 2023 tilinpäätöksessä, tai
 2. energiamarkkinan tilanne kehittyy sellaiseksi, että osakekaupan valmistelu ja edistäminen ei olisi enää kaupungin edun mukaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi jatkovalmistelun etenemisvaiheet
 • nimetä asiaa valmistelevan työryhmän.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Heli Kauppinen esitti Pekka Pöyryn, Petrin Pekosen, Tanja Hartosen ja Jarno Strengellin kannattamana, että ei perusteta erillistä työryhmää, vaan asiat käsitellään kaupunginhallituksessa.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Heli Kauppisen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen ja Armi Salo-Oksa (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenet) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Armi Salo-Oksan tilalle kokoukseen tämän pykälän ajaksi saapui varajäsen Jouko Kervinen.

Merkitään, että Pirkko Valtola saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja samalla varajäsen Mali Soininen poistui kokouksesta.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 17.10.2022 § 136 päättänyt, että kaupungin taseeseen kertyneet kumulatiiviset alijäämät katetaan vuoden 2023 loppuun mennessä ensisijaisesti Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutuksilla. Samalla valtuusto on myöntänyt toissijaisena vaihtoehtona valmisteluluvan yhtiön vähemmistöosuuden myyntiin varalta, että ESE Oy:n lisätuloutukset eivät riitä kattamaan kaupungin taseeseen kertyneitä alijäämiä. Mahdollisen myynnin tavoitteena on alijäämien kattamisen lisäksi löytää vähemmistöosuuden ostajaksi strateginen kumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiön johtamiseen.

Valtuuston 14.11.2022 § 145 hyväksymässä talousarviossa käytettävissä olleiden tietojen perusteella alijäämät eivät tulisi täysin katetuksi ESE Oy:n mahdolliseksi esittämillä lisätuloutusmäärillä. Vielä tätä suurempi haaste on taloussuunnitelmavuosien voimakkaasti alijäämäinen näkymä, jonka vuoksi alijäämää uhkaa kertyä taseeseen vielä lisää. Talousarvion valmistumisen jälkeen näkymä ei ole muuttunut myönteisempään suuntaan.

Kaupunginhallitus on tehnyt hankintapäätöksen 19.12.2022 § 482 Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiprosessin toteuttamiseen liittyvästä asiantuntijapalvelusta. Palvelut hankitaan kilpailutuksen voittaneelta KPMG Oy Ab:lta.

Työskentely KPMG:n kanssa on käynnistetty aloituspalaverein. Yhteydenpito kaupungin ja toimeksiantoa toteuttavan KPMG:n välillä tapahtuu operatiivisten asioiden osalta projektiryhmän kautta. Projektiryhmä tukee projektin toteutusta käytännön asioissa toimien myös informaatiokanavana kaupungin ja KPMG:n asiantuntijoiden välillä.

Prosessin edistämiseen liittyvät keskeiset linjaus- ja päätösasiat on tuotava kaupunginhallituksen päätettäväksi. Lisäksi viranhaltijat pitävät kaupunginhallituksen ajan tasalla prosessin etenemisestä antamalla säännöllisesti tilannekatsauksia.

Varsinaisesta myyntiluvan antamisesta päättää kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Projektiryhmässä kaupungin edustajina toimivat kaupunginjohtaja ja talousjohtaja, jotka toimivat myös prosessista vastaavina viranhaltijoina.

Viranhaltijat velvoitetaan raportoimaan myyntiprosessin etenemisestä kaupunginhallitukselle vähintään kuukausittain, tarvittaessa useammin. Projektin edistämiseen liittyvät linjaus- ja päätösasiat tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Soile Kuitunen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen jäsen) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. Hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Jenni Tissari.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Tiia Tamlander.

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitukselle annetaan kokouksessa tilannekatsaus energiaomaisuusjärjestelyiden tilanteesta ja prosessin seuraavista vaiheista.

Liitteenä on aiheesta 1.2.2023 julkaistu tiedote, jonka julkaisemisesta keskusteltiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 30.1.2023.

Asiasta laaditaan esitys konserni- ja elinvoimajaoston 14.2.2023 kokoukseen, josta se etenee 13.3.2023 kaupunginhallitukseen ja 20.3.2023 kaupunginvaltuustoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää:

 1. todeta, että Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus on 24.1.2023 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin kauppahintaodotusten jäätyä liian alhaisiksi tarpeeseen nähden. Yhtiö on kuullut konsernivastuuhenkilöä ennen ratkaisun tekemistä. Myyntiprosessin päättyminen tarkoittaa, että yhtiö ei tule toteuttamaan kaupungille kaupunginvaltuuston päätöksen 17.10.2022 § 136 mukaisia ja vuoden 2023 talousarvioon satunnaiseksi tuloksi kirjattuja lisätuloutuksia;
 2. todeta, että Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutusten toteutumatta jääminen johtaa kaupunginvaltuuston 17.10.2022 § 136 linjauspäätöksen mukaisesti siihen, että kaupunginhallitus jatkaa Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä kaupungin kumulatiivisten alijäämien kattamiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä;
 3. vahvistaa, että energiaomaisuusjärjestelyitä koskevan seuraavan vaiheen päätöksenteon tavoiteaikataulu on 14.2.2023 konserni- ja elinvoimajaosto, 13.3.2023 kaupunginhallitus ja 20.3.2023 kaupunginvaltuusto. Aiheesta pidetään myös kaupunginvaltuuston iltakoulu 8.3.2023; sekä
 4. merkitä tiedoksi kokouksessa saamansa katsauksen ja keskustelun alustavista osakassopimuksen keskeisimmistä näkökohdista.

 
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistetaan kokouksessa.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, ettei Etelä-Savon Energian osakkeita myydä. Vaihtoehtona Mikkelin kaupungin taseen alijäämän paikkaamiseen on 1. ESE:n koskienergiaomistusten myynti sekä lisäksi tarvittava määrä Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntiä 2. Riittävä määrä Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntiä 3. Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään ESE:n pyytämä lupa ostaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita vapailta markkinoilta (pyyntö poistettiin 10.1.2023 Konserni- ja elinvoimajaoston esityslistalta). Osakkeiden ostaminen ei ole ristiriidassa kaupunginvaltuuston 17.10.2022 päätöksen kanssa. Osakkeiden ostaminen antaa tarvittaessa kaupungille mahdollisuuden myydä Suur-Savon Sähkön osakkeita ESE:lle ja näin säilyttää energiaomistukset Mikkelin kaupungin konsernin omistuksessa sekä korjata kaupungin taseen alijäämää. Mikkelin kaupungin kumulatiivisessa alijäämässä on osaltaan kyse siitä, että kaupungin energiaomistukset (Suur-Savon Sähkö Oy ja Etelä-Savon Energia Oy) on merkitty kirjanpitoon alle 20 miljoonan euron arvoiseksi, nykypäivänä arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Jos omistusjärjestelyillä voidaan korjata kirjanpidollista omistusarvoa ylöspäin tai Suur-Savon sähkön osakkeita myydään, muuttaa se samalla kaupungin kirjanpidollisen alijäämän määrää pienemmäksi, vähentäen kriisikuntakriteereiden täyttymistä eikä Mikkelin kaupungin kokonaan omistamasta Etelä-Savon Energiasta tarvitse myydä vähemmistöosuutta, joka todennäköisesti tarkoittaa asiakasmaksujen nousua ja osinkotuottojen siirtymistä Mikkelin kaupungin lisäksi myös toiselle omistajalle. Tanja Hartonen kannatti Jarno Strengellin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa, ja ne jotka kannattavat Jarno Strengellin muutosesitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Eero Aho, Heli Kauppinen, Jouko Kervinen, Katriina Noponen, Pekka Pöyry, Pirjo Siiskonen ja Pirkko Valtola) ja 3 ei-ääntä (Jarno Strengell, Jenni Tissari ja Tanja Hartonen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Jarno Strengell ja Tanja Hartonen jättivät asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin Strengellin muutosesitys.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen), Armi Salo-Oksa, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) sekä Jani Sensio (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen entinen varapuheenjohtaja) ja Soile Kuitunen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen entinen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkitään, että Armi Salo-Oksan varajäsen Jouko Kervinen ja Soile Kuitusen varajäsen Jenni Tissari saapuivat kokoukseen ennen asiakohdan käsittelyn alkua.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Tiia Tamlander.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin taloustilanne on erittäin huolestuttava. Kaupungin taseessa on vuoden 2021 tilinpäätöksessä 33,55 miljoonaa euroa kumulatiivista alijäämää. Myös vuoden 2022 tilinpäätös tulee olemaan selvästi alijäämäinen, eli kumulatiivisten alijäämien määrä kasvaa edelleen. Alijäämät on saatava katettua vuoden 2023 loppuun mennessä, jotta Mikkeli välttäisi kuntalain 118 §:n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn eli ns. kriisikuntamenettelyn.

Merkittävän lisähaasteen kaupungin taloudelle muodostavat myös hyvin heikolta näyttävät taloussuunnitelmavuodet 2024–2026. Alijäämien kattamiseen riittävän lisätuloutuksen lisäksi kaupungin taloudelle onkin ensiarvoisen tärkeää saada taloudellista sietokykyä puskureiden, käytännössä taseen kumulatiivisten ylijäämien muodossa, jotta uutta alijäämää ei alkaisi heti kertyä uudelleen. Kaupunki joutuu myös edelleen sopeuttamaan käyttötalouttaan siten, että tulojen ja menojen välinen epäsuhta saataisiin oikaistua. Myös tilintarkastaja on kaupunginhallitukselle toimitetun tilintarkastuspöytäkirjan muodossa kiinnittänyt huomiota siihen, että valtuuston 14.11.2022 § 145 hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on edelleen kumulatiivista alijäämää sekä vuoden 2023 lopussa että suunnitelmakauden eli v. 2026 lopussa. 

Mikkelin kaupungin vaihtoehtoja eri energiaomaisuusjärjestelyiden osalta on selvitetty ja valmisteltu alkuvuodesta 2020 lukien, eli jo kolmen vuoden ajan. Vaihtoehtoja on alkuselvitysvaiheen työstetty kaupunginhallituksen nimeämien energiatyöryhmien toimesta syksyyn 2022 asti. Energiatyöryhmien tukena on hyödynnetty kattavasti myös kilpailutettua asiantuntijapalvelua. Energiatyöryhmien esityksiin sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston linjauksiin perustuneet aiemmat päätöksenteon vaiheet käyvät ilmi pykälän historiatiedoista.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt viimeisimmän energiaomaisuusjärjestelyihin liittyvän linjauksen päätöksellään 17.10.2022 § 136. Päätöksen liiteaineistona on esitetty myös mm. viimeisimmän energiatyöryhmän yhteenvetoraportti, asiantuntijoiden kooste energiatyöryhmän kanssa käydyistä keskusteluista, Etelä-Savon Energia Oy:n laatima selvitys mahdollisista lisätuloutuksista sekä päätöksentekoon toivotut lisäselvitykset mm. taloustilanteesta ja muista tuloutusvaihtoehdoista.

Kaupunginvaltuusto on lokakuun 2022 päätöksellään linjannut energiaomaisuusjärjestelyistä seuraavasti:

 1. Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan energiaomaisuusjärjestelyillä vuoden 2023 loppuun mennessä. Ensisijaisena keinona kaupunginvaltuusto pitää tuloutuksia Etelä-Savon Energia Oy:stä.
 2. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiä siltä varalta, että kohdassa 1. mainitut tuloutukset eivät riitä. Mahdollisessa myyntitilanteessa tavoitteena on strateginen omistajakumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön ja mahdollisimman korkea myyntihinta. Mahdollinen kauppa tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syyskuun 2023 loppuun mennessä.


Mikäli kohdassa 1. mainitut tuloutukset riittävät tai energiamarkkinan tilanne kehittyy sellaiseksi, että osakekaupan valmistelu ja edistäminen ei enää ole kaupungin edun mukaista, valtuutti kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen päättämään myyntiprosessin keskeyttämisestä.

 1. Kaupunginvaltuusto ohjeisti kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluja Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi keskipitkällä aikavälillä.

 

Valtuuston ensisijaiseksi katsomat Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutukset olivat merkittävältä osin riippuvaisia yhtiön omistamien, alustavasti myytäväksi suunniteltujen Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntihinnasta. Valtuustolle esitetyssä yhtiön tuloutuksia koskevassa selvityksessä yhdeksi riskiksi mainittiin vielä avoimena oleva osakkeiden myyntihinta. Etelä-Savon Energia on valtuuston linjauspäätöksen jälkeen valmistellut osakkeiden myyntiä.

Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus on 24.1.2023 kokouksessaan joutunut tekemään päätöksen osakkeiden myyntiprosessin keskeyttämisestä. Ennen päätöstä asiasta kuultiin myös konsernivastuuhenkilöä. Keskeyttämispäätös tehtiin, koska myyntihinta oli jäämässä selvästi liian pieneksi kaupungin edelleen kasvavien alijäämien vaatimaan tuloutustarpeeseen nähden. Lisäksi hallitus totesi Koskienergian olevan merkittävä osa yhtiön sähköntuotantoa. Koskienergian vesivoimaloilla on merkittävää säätökykyä, jolla on kasvava merkitys tulevaisuuden sähkömarkkinassa.

Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin päättyminen tarkoittaa, että Etelä-Savon Energia ei tule toteuttamaan kaupungille alijäämien kattamiseksi riittävän suuria lisätuloutuksia vuonna 2023. Valtuuston 17.10.2022 linjauspäätöksen mukainen vaihtoehto 1 ei näin ollen tule toteutumaan.

Kaupunginvaltuuston lokakuun 2022 linjauksen mukaisesti kaupunginhallitus on käynnistänyt myös Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin kartoittamisen valmistelutyöt. Kaupunginhallitus valitsi kilpailutuksen jälkeen hankintapäätöksellään 19.12.2022 § 482 prosessiin tarvittavan asiantuntijapalvelun tuottajaksi KPMG Oy Ab:n, joka on toiminut myös energiatyöryhmien asiantuntijapalveluiden tuottajana. Kaupunginhallituksen 16.1.2023 § 23 päätöksen mukaisesti yhteydenpidosta kaupungin ja toimeksiantoa toteuttavan KPMG:n välillä tapahtuu projektiryhmässä, jossa kaupungin edustajina toimivat kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Prosessin edistämiseen liittyvät keskeiset linjaus- ja päätösasiat on tuotava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Lisäksi viranhaltijat pitävät kaupunginhallituksen ajan tasalla prosessin etenemisestä antamalla säännöllisesti tilannekatsauksia. Varsinaisesta myyntiluvan antamisesta päättää kuitenkin kaupunginvaltuusto.

Kun huomioidaan energiaomaisuusjärjestelyiden selvittelyyn jo käytetty aika, varat ja työmäärä, moninaiset selvitetyt vaihtoehdot, kaupungin tämänhetkinen ja arvioitu tuleva taloudellinen tilanne sekä ennen kaikkea alijäämien kattamiseen jäljellä oleva aika kriisikuntamenettelyn välttämiseksi, on kaupunginvaltuuston linjauspäätöksenkin mukainen Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynti katsottava tässä kohdin ainoaksi realistiseksi vaihtoehdoksi taloustilanteen korjaamiseksi. Vähemmistöosuuden myymisellä on mahdollista saavuttaa myös hyötyjä esimerkiksi yhtiön johtamiseen ja kehittämiseen sekä arvonkehitykseen liittyen.

Valtuuston 17.10.2022 § 136 päätöksessä todetaan, että mahdollisessa Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymisessä tavoitteena on strateginen omistajakumppani. Käytännössä tämä tarkoittaa ainakin seuraavia omistajakumppaniin kohdistuvia vaatimuksia, jotka kaupunginhallituksen tulee huomioida myyntiprosessissa:

 • tuo aitoa lisäarvoa yhtiön johtamiseen esimerkiksi toimialaosaamisella ja laajoilla kontakteilla;
 • omaa pitkän sijoitushorisontin eli on valmis sitoutumaan pitkäaikaiseen kumppanuuteen;
 • varmistaa osaltaan, että yhtiön toimintaa ja arvoa kehittäviä strategisia hankkeita ja tavoitteita toteutetaan systemaattisesti myös kaupan jälkeen;
 • on sitoutunut ESG- eli vastuullisuusraportointiin;
 • ei perusta tuotto-odotuksiaan kohtuuttomille hinnankorotuksille; ja
 • omaa aidon tahtotilan yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

 

Konserni- ja elinvoimajaostolle esitellään kokouksessa tarkemmin prosessin etenemistä, osakassopimuksen valmistelussa huomioitavia periaatteita ja muita vähemmistöosuuden myymisen kannalta olennaisia näkökulmia. KPMG:n asiantuntijat osallistuvat asian esittelyyn ja vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Tavoitteena on, että konserni- ja elinvoimajaoston päätösesitystä käsitellään kaupunginhallituksen 13.3.2023 kokouksessa ja kaupunginvaltuuston 20.3.2023 kokouksessa. Lisäksi valtuutetuille järjestetään 8.3.2023 iltakoulu lisätietojen antamiseksi ja keskustelun mahdollistamiseksi. KPMG:n edustajat osallistuvat asiantuntijatahona molempiin edellä mainittuihin kokouksiin ja iltakouluun.

Valmistelu- ja esittelyaineisto on salassa pidettävää julkisuuslain 24.1 § 17 kohdan perusteella, sillä tarkempien yksityiskohtien julkaiseminen ennen varsinaisen myyntiprosessin käynnistymistä voisi vaikuttaa kaupungin asemaan heikentävästi kauppahinnan tai muiden keskeisten ehtojen osalta.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto mm. laatii esitykset yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, lakkauttamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista. Konserniohjeen (7.6.2021 § 82) mukaan konsernirakenteesta ja siihen kohdistuvista muutoksista päättää kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle linjauspäätöksenä Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Myytäväksi osuudeksi esitetään 49 prosenttia. Edelleen konserni- ja elinvoimajaosto esittää, että kaupunginhallitus valtuutetaan jatkamaan myyntiprosessia sekä prosessin päätteeksi hyväksymään kauppa ja siihen liittyvät lopulliset dokumentit.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Tanja Hartosen kannattamana, ettei Etelä-Savon Energian osakkeita myydä, ESE on tulouttanut 2000-luvulla Mikkelin kaupungille nykyrahaksi muutettuna yli 100 miljoonaa euroa. Vaihtoehtona Mikkelin kaupungin taseen alijäämän paikkaamiseen on 1. Riittävä määrä Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntiä 2. ESE:n koskienergiaomistusten myynti sekä lisäksi tarvittava määrä Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntiä 3. Etelä-Savon Energia Oy ostaa Mikkelin kaupungin Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita ja näin säilytetään energiaomistukset Mikkelin kaupungin konsernin omistuksessa sekä korjataan kaupungin taseen alijäämä ylijäämäiseksi. Mikkelin kaupungin kumulatiivisessa alijäämässä on osaltaan kyse siitä, että kaupungin energiaomistukset Suur-Savon Sähkö Oy ja Etelä-Savon Energia Oy on aikoinaan merkitty kirjanpitoon alle 20 miljoonan euron arvoiseksi, nykypäivänä arvo on noin 400 miljoonaa euroa. Jos omistusjärjestelyillä korjataan kirjanpidollista omistusarvoa ylöspäin tai Suur-Savon sähkön osakkeita myydään, muuttaa se samalla kaupungin kirjanpidollisen alijäämän ylijäämäiseksi, vähentäen kriisikuntakriteereiden täyttymistä eikä Mikkelin kaupungin kokonaan omistamasta Etelä-Savon Energiasta tarvitse myydä vähemmistöosuutta. ESE:n vähemmistöosuuden myynti tarkoittaa todennäköisesti asiakasmaksujen nousua sekä osinkotuottojen siirtymistä Mikkelin kaupungin lisäksi myös toiselle omistajalle, kaupunki käyttää osinkotuottonsa asukkaiden palveluiden tuottamiseen. 

Lisäksi Eero Aho esitti Pirjo Siiskosen kannattamana, että myytäväksi osuudeksi esitetään 33,3 - 49%. Kaupunginvaltuustolle järjestetään energiaomistusjärjestelyistä iltakoulu 8.3.2023. Myytävä prosenttiosuus ja kaupan ehdot tarkentuvat päätöksenteon seuraavissa vaiheissa. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavaa, kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään Jarno Strengellin ja Eero Ahon esityksistä. Ne jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Eero Ahon esitystä äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Jarno Strengell, Tanja Hartonen) ja 3 ei-ääntä (Pirjo Siiskonen, Heli Kauppinen, Eero Aho).

Puheenjohtaja totesi, että Eero Ahon esitys on voittanut ja se asetetaan esittelijän päätösehdotusta vastaan siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Eero Ahon esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa ääni (Heli Kauppinen), 2 ei ääntä (Eero Aho, Pirjo Siiskonen) ja 2 tyhjää ääntä (Jarno Strengell, Tanja Hartonen).

Puheenjohtaja totesi, että Eero Ahon esitys on tullut konserni- ja elinvoimajaoston päätökseksi.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ja Jani Sensio (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen entinen varapuheenjohtaja) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Jani Sension tilalle kokoukseen saapui varajäsen Tanja Hartonen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä. Kokouksen loppuajan sihteerinä toimi talousjohtaja Tiia Tamlander.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtola palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 14.26 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä klo 16.54.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja KPMG:n edustajat Harri Räsänen ja Juha Koivula selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 16.25-16.33.

Tiedoksi

Etelä-Savon Energia Oy/toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö Oy/toimitusjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.