Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Mikkelin kaupungin edunvalvontakärjet 2023

MliDno-2023-568

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.9.2022 § 341 päättänyt kaupungin edunvalvonnan vahvistamisen periaatteista ja toimenpiteistä. Kaupunginhallitus on suunnittelukokouksessaan 30.1.2023 käsitellyt asiaa (ml. edunvalvonnan vuosikello) ja edunvalvontakärkien valitsemiseen liittyen kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupungin johtoryhmälle on lähetetty ennakkotehtävä, jonka toimeksiantoa on täsmennetty suunnittelukokouksen jälkeen.

Ennakkotehtävän tulosten pohjalta edunvalvontakärkiä on ryhmitelty seuraavien teemojen alle seuraavasti:

Saavutettavuus

 • 3h junayhteyden kehittäminen Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin / Itärata
 • Savonradan liikenteen kehittäminen (ml. Haukivuori-pysähdys, aikataulumuutokset ja junavuorojen lisäykset)
 • Alemman tieverkon kunnon parantaminen ja yksityisteiden rahoituksen turvaaminen
 • Valtatie 13 parantaminen
 • Laajakaistayhteyksien varmistaminen harvaan asutuilla alueilla / laajakaistatasa-arvo


Memory Campus

 • Kansallisarkiston Mikkelissä toteutettavan massadigitoinnin laajentaminen täysimääräiseksi
 • Memory Lab -investoinnin toteutumisen varmistaminen


Bio- ja kiertotalous

 • EcoSairila – alueen kehittäminen
 • Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskuksen kehittäminen
 • Tuulivoiman edistäminen


Kansalliset tehtävät

 • Sodan ja rauhan keskus Muistin perusrahoituksen turvaaminen
 • Monipaikkaisuuden edistäminen (ml. vapaa-ajanasuntojen muuttaminen vakinaiseksi, monipaikka-asukkaiden rekisteröinti)
 • Lääninhallituksen talossa olevien valtion toimintojen sijoittumisen ja jatkumisen varmistaminen


Osaaminen

 • YAMK-koulutuksen muuttaminen maisteritutkinnoksi
 • XAMKin ja yliopistokeskuksen toimintojen turvaaminen ja laajentuminen Mikkelissä


Hyvinvointi

 • Mikkelin sairaalan toiminnan kehittäminen


Muut elinvoimaan liittyvät asiat

 • Vuosien 2021-2022 sote-palkkaharmonisointikustannusten valtionosuusvaikutusten eliminointi
 • Aluekehitystukien jatkuvuuden varmistaminen
 • Mikkelin lentokentän toiminnan turvaaminen
   

Aiemmin hyväksyttyjen edunvalvontalinjausten perusteella edellä olevasta laajemmasta listasta tulisi vuodelle 2023 valita muutama erityisesti edistettävä asia ko. asioiden ajankohtaisuuden vuoksi. Muita listalla olevia edunvalvonta-asioita edistetään tapauskohtaisesti tarpeen ja tilaisuuksien mukaan läpi vuoden.

Aiemmin tehtyjen kehittämisehdotusten mukaisesti tulisi myös perustaa edunvalvonnan valmisteluryhmä, johon esityksen mukaan kuuluisivat kaupunginjohtaja, strategia- ja kehityspäällikkö (ryhmän sihteeri) ja Miksein asiakkuuspäällikkö (ent. ”Mikkelimyyjä”). Lisäksi myöhemmin on esitetty, että ryhmään kuuluisi myös Miksein toimitusjohtaja.

Lisäksi tulisi linjata, että aiemmin tehdyn ehdotuksen mukaisesti edunvalvonta otetaan puheenjohtajiston kokousten vakiopykäläksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni – ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se

1) hyväksyy seuraavat erityiset edunvalvontakärjet vuodelle 2023:

 • Vuosien 2021-2022 sote-palkkaharmonisointikustannusten valtionosuusvaikutusten eliminointi
 • Kansallisarkiston Mikkelissä toteutettavan massadigitoinnin laajentaminen täysimääräiseksi
 • Sodan ja rauhan keskus Muistin perusrahoituksen turvaaminen
 • Mikkelin sairaalan toiminnan kehittäminen;
   

2) hyväksyy valmistellun esityksen edunvalvonnan vuosikelloksi;

3) nimeää edunvalvonnan valmisteluryhmään kaupunginjohtajan, strategia- ja kehityspäällikön sekä Miksein asiakkuuspäällikön ja toimitusjohtajan; sekä

4) päättää, että puheenjohtajisto koordinoi edunvalvontatoimintaa ja tapauskohtaisesti vastuuttaa edunvalvontatoimijat ja että edunvalvonta otetaan puheenjohtajiston kokousten vakiopykäläksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan kohdan 1 viimeisen ranskalaisen viivan osalta kuulumaan seuraavasti: ”Mikkelin keskussairaalan toiminnan kehittäminen ja aseman turvaaminen”.

Esittelijän täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Jarno Strengellin poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyn alkua ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Petri Tikkanen.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen esitteli asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.