Kaupunkikehityslautakunta, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Virallisen uimarantaverkoston supistaminen talousarvion 2022 mukaiseksi ja Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön ylläpitämät uimarannat kaudella 2022

MliDno-2022-1633

Valmistelija

  • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue ylläpitää 1.1.2022 alkaen kaikkia Mikkelin kaupungin virallisia yleisiä uimarantoja. Mikkelin kaupungin liikuntapalveluilta siirtyi kaupunginhallituksen päätöksellä (KH 22.11.2021 § 468) asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle yhteensä kaksitoista (12) uimarantaa. Syksyllä 2021 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätöksellä kahta (2) uimarantaa (Laajalampi eteläinen eli Tuukkalan uimaranta ja Kalevanlampi) ei poisteta virallisten uimarantojen listalta, vaan otetaan takaisin viralliseksi yleiseksi uimarannaksi. Mikkelin kaupungilla on näiden tehtyjen päätösten jälkeen virallisia uimarantoja vuoden 2022 alussa yhteensä 29 kpl.

Samalla, kun kaikki uimarannat siirtyivät asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle, uimarantapalvelujen tuottamisen tapa muuttui kokonaisuudessaan ulkoiseksi palvelutuotannoksi ja osaksi kaupungin ylläpidon alueurakoita. Aikaisemmassa vaiheessa uimarantoja piti yllä kaksi eri palvelualuetta. Liikuntapalvelut kaupungin omana työnä ja infra- ja viheraluepalvelut ostopalveluna.

Mikkelin kaupungin ylläpidettävät uimarannat vahvistetaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa.

Uimarantojen kuluttajaturvallisuutta valvoo Turvallisuus ja kemikaalivirasto, TUKES, joka antaa palvelun tuottajille ohjeita ja määräyksiä. Näillä ohjeilla ja määräyksillä pyritään varmistamaan, että kuntalaisille tuotettu palvelu ei aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle ja omaisuudelle. Veden terveysturvallisuutta valvoo Mikkelin seudun ympäristöpalvelut.

Mikkelin kaupungin käyttötalousbudjetissa vuodelle 2022 on varattu uimarantojen ylläpitoon 113 500 euron määräraha. Nykyisellä palveluverkostolla kaikkien uimarantojen ylläpitoon tarvittava rahamäärä on 160 000 euroa, eli uimarantojen ylläpitoon varattu rahamäärä tulisi ylittymään n. 50 000 eurolla. Koska ylitykselle ei ole osoitettu lisärahoitusta, joudutaan ylläpidettävien uimarantojen määrää supistamaan merkittävästi.

Virallisen uimarannan poistaminen listalta tarkoittaa uimarannan ylläpidon lopettamista ja välineistön, varusteiden sekä opasteiden poistamista. Uimarannoilta poistetaan opasteet, laiturit ja hyppytornit, pukukopit, käymälät ja kaikki rakenteet. Rannalta ei myöskään oteta uimavesinäytteitä eikä tehdä turvallisuutta takaavia sukelluksia.

Yksittäisen uimarannan vuotuinen ylläpidon kustannus vaihtelee pienien kyläuimarantojen kohdalta 300-1 000 €/vuosi. Isompien uimarantojen kohdalla 1 000-6 000 €/vuosi ja vilkkaimpien uimarantojen kohdalla 13 000-16 000 €/vuosi.

Seuraavia uimarantoja esitetään poistettavaksi virallisista kaupungin ylläpitämistä uimarannoista 1.6.2022 alkaen:

Pankalan uimaranta, Kaukola

Kaihun uimaranta, Pursiala

Launialan uimaranta, Launiala

Tuukkalan uimaranta, Tuukkala

Kalevanlammen uimaranta, Kalevankangas

Urpolan uimaranta, Urpola

Kihlin uimaranta, Karila

Pitkähiekan uimaranta, Haukivuori

Löydön uimaranta, Vitsiälä, Ristiina

Honkalahden uimaranta, Heinälahti (alue vuokrattu ulkopuoliselta)

Avojärvi, Vehmaskylä (alue vuokrattu ulkopuoliselta)

Pesäjärvi, Harjunmaa (alue vuokrattu ulkopuoliselta)

Korpijärvi, Vuolinko (alue vuokrattu ulkopuoliselta)

Koulurannan uimaranta, Suomenniemi (alue vuokrattu ulkopuoliselta)

Poistetut uimarannat säilyvät edelleen rantoina, joissa voi käydä jokamiehenoikeudella uimassa. Kaupunki ei ylläpidä niitä eikä vastaa niiden turvallisuudesta samalla tavalla kuin virallisten uimarantojen kohdalla. Virallisen uimarantaverkoston laajuudesta riippumatta Pitkäjärven uimarannalta poistetaan leikkipaikkavälineet niiden huonon kunnon vuoksi eikä uimarannalle asenneta uusia leikkivälineitä. Pankalammen uimarannalta lakkautetaan beachvolley-kenttä, koska alueen uusi kevytliikenneverkosto ja oleva kenttä muodostavat toisilleen turvallisuusriskin.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue sanoo irti maanvuokra-  ja yhteistoimintasopimukset. Ainut maanvuokrasopimus jää Suomenniemen Valkamalahden uimarannalle.

Virallisen uimarantaverkoston supistaminen lisää kävijöitä jäljelle jääville virallisille uimarannoille. Toisaalta ihmiset käyvät edelleen epävirallisilla uimarannoilla.

Uimarantojen investointeihin vuodelle 2022 varattu 50 000 euroa käytetään mm. Suojalammen uimarannan uuteen käymälään ja muihin pienimuotoisiin investointeihin. 

Maanvuokrasopimusten, yhteistyösopimusten, urakkasopimusten ja uimarantavälineistön purkamisen aikataulusyistä kaikki ehdotetut toimenpiteet eivät riitä pienentämään täysimääräisesti vuoden 2022 ennakoitua määrärahaylitystä.

Uimarantaverkoston supistamisen jälkeen virallisia uimarantoja jäisi 15 kpl.

Kylien ja pitäjätaajamien uimarannat:

Alamaan uimaranta, Hiirola

Haukivuoren sataman uimaranta, Haukivuori

Kyyhkylän uimaranta, Porrassalmi

Orijärven uimaranta, Rantakylä

Otavan uimaranta, Otava

Ristiinan uimala, Ristiina

Saarijärven uimaranta, Rämälä

Taipaleenlahden uimaranta, Anttola

Valkamalahden uimaranta, Suomenniemi

Kantakaupungin alueen uimarannat:

Laajalammen uimaranta, Kattilansilta

Nieluslammen uimaranta, Tuukkala

Pitkäjärven läntinen uimaranta, Pitkäjärvi

Pitkäjärven uimaranta, Pitkäjärvi

Suojalammen uimaranta, Peitsari

Tuppuralan uimaranta, Tuppurala

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää, että seuraavia uimarantoja ei ylläpidetä kaupungin virallisina uimarantoina 1.6.2022 alkaen:

Pankalan uimaranta, Kaukola

Kaihun uimaranta, Pursiala

Launialan uimaranta, Launiala

Tuukkalan uimaranta, Tuukkala

Kalevanlammen uimaranta, Kalevankangas

Urpolan uimaranta, Urpola

Kihlin uimaranta, Karila

Pitkähiekan uimaranta, Haukivuori

Löydön uimaranta,  Vitsiälä, Ristiina

Honkalahden uimaranta, Heinälahti

Avojärvi, Vehmaskylä

Pesäjärvi, Harjunmaa

Korpijärvi, Vuolinko

Koulurannan uimaranta, Suomenniemi

Kaupunkikehityslautakunta päättää myös, että Pitkäjärven uimarannalta poistetaan leikkipaikkavälineet niiden huonon kunnon vuoksi eikä uimarannalle asenneta uusia leikkivälineitä ja että Pankalammen uimarannalta lakkautetaan beachvolley-kenttä.

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy esittelytekstissä luetellut viralliset 15 uimarantaa vuonna 2022 ylläpidettäviksi yleisiksi uimarannoiksi ja toimittaa päätöksen edelleen Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle, joka vuosittain laatii luettelon virallisesti ylläpidettävistä uimarannoista.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavaksi: Kaupunkikehityslautakunta toteaa saamansa selvityksen kaupungin uimarantaverkostosta ja resursoinnista. Kaupunkikehityslautakunta päättää, että Mikkelin kaupunki ylläpitää nykyistä 29 uimarannan verkostoa vuoden 2022 ajan. Ylläpidosta puuttuva 50 000 euroa otetaan toisaalta yksikön kustannuspaikalta (luettelo esivalmisteltu virkatyönä ja läpikäyty kokouksessa). Talousarvion 2023 yhteydessä laaditaan uimapaikkojen kehittämisselvitys, tavoiteohjelma ja resursointi.

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkikehityslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.