Kaupunkikehityslautakunta, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Syysjärvi-Toplasen rantaosayleiskaavan muutos / Kinnarinkangas

MliDno-2022-792

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 7. päivänä tammikuuta 2022 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Tmi Insinöörityö Alpo Leinonen maaomistajien aloitteesta.

Suunnittelualueet kuuluvat 30.10.2000 hyväksyttyyn Syysjärven - Toplasen rantaosayleiskaava-alueeseen ja sijaitsevat Kaihlanen järven rannalla. Yleiskaavan muutos käsittää tilan Suontaus 491-410-3-14 sekä ja osan tiloista Taipale 491-410-3-52 ja Kinnarinkangas 491-434-6-62. 

Kaavamuutos on tullut vireille 16.2.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 16.2. - 18.3.2022.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa 15.3.2022 on esitetty mm., että kaavamuutoshankkeen OAS:ssa on riittävällä tavalla esitetty hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet sekä hyvin kuvattu kaavaprosessin kulku ja sen periaatteellinen aikataulutus sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet kaavoituksen eri vaiheissa. Kyseessä olevan kaavamuutoksen eri vaikutukset tulevat OAS:n mukaan arvioiduksi. ELY- keskuksella ei ole huomautettavaa OAS:n takia.

Yleiskaavamuutoksella on tarkoitus siirtää rantaosayleiskaava mukainen lomarakennuspaikka samalla järvialueella noin 600 metriä etelämmäksi. Yleiskaavan mukaisella rakennuspaikalla olevat loma- ym. rakennukset tulevat purettavaksi ja uusi rakennuspaikka merkityksi pysyvään asumiseen.  Rakennuspaikat eivät lisäänny ja siirtyvän rakennuspaikan lähistöllä on useita omakoitaloja. ELY- keskukselle ei ole eikä kaavaluonnoksen selostuksen mukaan uudella rakennuspaikalla ole erityisiä maisema- tai luontoarvoja, jotka olisivat esteenä uuden rakennuspaikan muodostamiselle. ELY- keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen lausunnossa 13.3. todetaan, että pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa kaavoitukseen.

Etelä-Savon maakuntaliitto on sähköpostiviestissään 19.1.2022 ilmoittanut, ettei heillä ole kaavaan lausuttavaa.

Tilan Kuusikko 491-434-6-61 omistajat esittävät mielipiteessään 18.3.2022, että Kaihlanen on pieni, matala ja vähävetinen järvi, joten veden likaantumisriski ja järven rantarakentamisen vastaanottokyky on rajallista. Käsillä oleva kaavan muutoshanke ei aiheuta meille naapureille merkittäviä ongelmia. Rakennuspaikkojen määrä ei muutu, tosin poistuvan rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu loma-asunnosta omakotitaloksi. Alustavassa asemapiirroksessa asuin- ja talousrakennuksen sijoittuminen kylätien pohjoispuolelle tasaiseen maastokohtaan on luonteva paikka talolle. Rantasaunan sijaintia esitetystä lähempänä tilan pohjoiskärkeä voitaisiin harkita.

Vastine: Ei lausuttavaa muutoin kuin, että saunan lopullinen sijainti ratkaistaan rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Siinä vaiheessa naapureita kuullaan.

Kaavaluonnokseen ei tehty muutoksia lausuntojen johdosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Syysjärvi-Toplasen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalla Suontaus 491-410-3-14 sekä ja osalla tiloista Taipale 491-410-3-52 ja Kinnarinkangas 491-434-6-62, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.