Kaupunginvaltuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Valtuustoaloite peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2021-3817

Kuvaus

Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittivät 4.10.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Opiskelun ja ryhmässä toimimisen taidot opetellaan jo alkuopetuksessa. On tärkeää, että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Siksi opettajalla tulee olla riittävästi aikaa huomioida jokaisen oppilaan tuen tarpeet ja rakentaa luottamuksellinen suhde lapsen kanssa. Tämä auttaa ryhmään sijoittumisessa ja luo avoimuutta, erilaisuuden hyväksymistä, toisen kunnioittamista ja antaa hyvän pohjan oppimiselle. Silloin, kun edellä mainitut asiat ovat riittävän hyvin huomioitu, on oppimiselle suotuisa ilmapiiri. Uskomme vahvasti, että inhimillisellä ryhmäkoolla voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä, ahdistuneisuutta ja mielenterveiden ongelmia. Meidän tulee mahdollisimman varhain huomioida opetusryhmän tarpeet, jotta minimoidaan esim. sairaalaopeuksen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeet. Tämä on pitkä prosessi, jonka tulokset näkyvät vasta vuosien päästä, Jos me annamme tilanteen jatkua ennallaan ja vaikeuksien sekä levottomuuden lisääntyä, se tulee maksamaan huomattavasti enemmän kuin tähän sijoitetut taloudelliset resurssit. Opettajalla on vastuu ryhmästään. Pedagogisin keinoin voidaan auttaa, kun siihen on riittävät resurssit. Tärkeää on opettaa ja vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja sitä on vaikea toteuttaa isossa ryhmässä. Jokainen syrjäytynyt nuori on liikaa ja maksaa noin 1,2 miljoonaa yhteiskunnalle.

Vaaditaan paljon opetuksen suunnittelulta ja oppimisjärjestelyiltä vastuuopettajalta, kun huomioidaan ryhmässä opiskelevien lasten perustarpeet, jotka voivat jäädä taka-alalle inkluusion (pienryhmistä yleisopetukseen siirtyneet), maahanmuuttajataustaisten kieliongelmien, autismikirjon diagnosoitujen tarpeiden yms. takia. On äärettömän tärkeää huomioida kunkin oppilaan tuen tarpeet opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Myös pitäisi pystyä eriyttämään ylöspäin ja antaa haasteita oppilaille, joilla on halu kehittää itseään. Suomi tarvitsee koulutukseltaan kilpailukykyistä työvoimaa myös.

Me allekirjoittaneet esitämme, että elokuussa 2022 aloittavien 1.-luokkien maksimioppilasmäärä on 20. Tavoitteena on, että oppilasmäärä on 1.-  2.-luokilla 20 ja muilla perusopetuksen luokilla 22. Huomioiden kaupungin taloudellisen tilanteen tämä on järkevää toteuttaa porrastetusti siten, että tavoite saavutetaan vuoteen 2025 mennessä. Siirtymäaikana 2022 - 2025 vuosiluokkien oppilasmäärän tulee olla 3.- 9.-luokilla 24. Kustannuksia laskettaessa tulee huomioida jakoryhmien väheneminen ryhmäkoon pienentämisen takia ja ennaltaehkäisevän työn säästöt pitkällä aikavälillä.

Haluamme edistää Mikkeliä koulukaupunkina, joka haluaa antaa hyvän pohjan jatko-opiskelulle. Tämän päivän lapset ja nuoret ovat huomisen päättäjiä.

Mikkelissä 4.10.2021 
Marita Hokkanen

Raine Lehkonen, Satu Taavitsainen, Jatta Juhola,
Hannu Tullinen, Paavo Barck, Jarno Strengell,
Jenni Tissari, Petri Tikkanen, Soile Kuitunen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.