Kaupunginvaltuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2020

MliDno-2021-1402

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta

  • saattaa vuoden 2020 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2021 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että pykälät 79, 80 ja 81 käsiteltiin samanaikaisesti.

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jaakko Väänänen esitti, ettei selvitystä Ristiinan lukion lakkauttamisen taloudellisista vaikutuksista tule hyväksyä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, tulosalueet

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.