Kaupunginvaltuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Lisämäärärahaesitys Otavan opiston asuntolan peruskorjaus

MliDno-2016-1337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asuntolan peruskorjaus
Asuntolarakennus on rakennettu vuosisadan alussa ja peruskorjattu viimeisen kerran vuonna 1982. Asuntolarakennuksessa on neljä asuinkerrosta, kellari- ja ullakkokerros. Näistä peruskorjataan kaksi asuinkerrosta (kerrokset kaksi ja kolme) sekä ensimmäisen kerroksen toinen puoli, jossa sijaitsee sauna ja pesutiloja sekä yksi asuinhuone (invahuone). Rakennuksen yhteyteen on tarkoitus rakentaa hissi. Hissin rakentamiseen on haettu ARA:n hissiavustusta.

Kustannukset
Rahoitus ja hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutukseen kaupungin investointiesityksessä TA-määrärahat olivat:
TA 2015 100 000 euroa
TA 2016 500 000 euroa
TA 2017 500 000 euroa.
Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on 1 049 000,00 euroa.

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 9.5.2016 Otavan opiston asuntolan peruskorjauksen rakennus-, LVI- ja sähköurakoista. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa  20.5.2016. Tarjoukset tulevat takaisin 13.6 2016 ja ne avataan samana päivänä ja urakkakilpailun tulos viedään jaoston päätettäväksi.

Saadut tarjoukset ja niiden vertailu esitellään tarkemmin kokouksessa.

Hankkeen edullisempien urakkatarjousten pohjalta tarkistettu kustannusarvio on 984 099,00 € (alv 0 %) ilman hissin hankintaa.

Hankkeen kustannukset muodostavat:

rakentaminen   824 399 €
suunnittelu 37 700 €
rakennuttaminen         87 000 €
hankevaraus    35 000 €
  984 099 €

 

Kohteelle on budjetoitu 72 000 € (alv 0 %) talonrakennuksen energiainvestointia, josta avustusta on mahdollista saada 20 % toteutuneista kustannuksista.

Otavan opiston asuntolan peruskorjauksesta saatiin

 • kolme (3) rakennusurakkatarjousta; Rakennusliike V. Mättölä Oy, Rakennustoimisto Aripe Oy ja OW-Asennus Oy
 • kolme (3) LVI-urakkatarjousta; Teknocon Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy ja Caverion Suomi Oy
 • neljä (4) sähköurakkatarjousta; Caverion Suomi Oy, Mikkelin Sähköasennus Oy, Sähkötoimisto Kenttälä Oy ja Sensio Oy

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Teknisen lautakunnan jaosto päättää hyväksyä Otavan opiston asuntolan peruskorjauksen seuraavat edullisimmat urakkatarjoukset:
•    Rakennusurakka; Rakennusliike V. Mättölä Oy, 577 000, 00 euroa (alv 0 %)
•    LVI-urakka; Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, 159 500,00 euroa (alv 0 %)
•    Sähköurakka; Sensio Oy 87 899,00 euroa (alv 0 %) sekä

myöntää hankkeelle aloitusluvan.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talonrakennuspalvelut on kilpailuttanut Otavan opiston asuntolan 4. kerroksen peruskorjauksen.

Kilpailutus on suoritettu avointa hankintamenettelyä käyttäen. Kilpailutettavat urakat ovat olleet rakennus- ja pää- sekä LVI-urakka.

Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, mutta ei EU-kynnysarvoa. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelussa 7.6.2021.

Valintaperusteena on halvin hinta. Laatutekijät on asetettu vähimmäisvaatimuksena tarjoavan yrityksen sekä käytettävän työnjohdon osalta.

Määräaikaan 6.7.2021 kello 10:00 mennessä urakkatarjouksen antoivat seuraavat toimijat:

Rakennusurakka: Rakennusliike V. Mättölä Oy, Rkl Avikainen Oy, LMK Lappeenranta Oy, Rakennus Pilar Oy

LVI-urakka: Caverion Suomi Oy, Teknocon Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy

Urakoiden kilpailutuksen jälkeen hankkeen päivitetty kustannusarvio on 400 000 euroa. Hankkeelle on varattu vuoden 2021 talousarviossa 300 000 euroa ja vuodelta 2020 jäi käyttämättä hankkeen suunnitteluun varattu 50 000 euroa. Hankkeen määrärahat ylittyvät vuoden 2021 osalta noin 100 000 euroa ja hankkeen kokonaiskustannukset noin 50 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy ehdollisesti seuraavat edullisimmat tarjoukset.

Rakennusurakka: LMK Lappeenranta Oy, 269 500 €.

LVI-urakka: Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, 48 600 €

Hyväksymisen ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 100 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2021.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää 100 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14100 Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus. Ylitys katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Määräraha siirretään projektilta 10360 Eteläinen aluekoulu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kokouksessa.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin talonrakennuspalvelut on kilpailuttanut Otavan opiston asuntolan 4. kerroksen peruskorjauksen. Hankkeelle on varattu talousarviossa 300 000 euroa vuodelle 2021. Tarjousten saapumisen jälkeen hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 400 000 euroa. Päivitetty kustannusarvio ylittää vuoden 2021 talousarvion 100 000 eurolla.

Hankkeelle on ollut varattuna vuoden 2019 investointiohjelmassa suunnittelua varten 50 000 euroa. Suunnittelu on kuitenkin tehty vasta vuonna 2021 projektin toteutumisen varmistuessa, joten hankkeen kokonaiskustannusarvio ylittyy 50 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 100 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14100 Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus. Ylitys katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Määräraha siirretään projektilta 10360 Eteläinen aluekoulu.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle. 

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 100 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14100 Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus. Ylitys katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Määräraha siirretään projektilta 10360 Eteläinen aluekoulu.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää 100 000 euron lisämäärärahan investointiprojektille 14100 Otavan opiston asuntolan 4. krs peruskorjaus. Ylitys katetaan investointiohjelman sisällä tehtävällä määrärahasiirrolla. Määräraha siirretään projektilta 10360 Eteläinen aluekoulu.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jarkko Hyttinen, tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.