Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Valtuustoaloite koskien omien mobiililaitteiden käyttöä Mikkelin peruskouluissa (lisäpykälä)

MliDno-2023-635

Kuvaus

Valtuutettu Suvi Kähkönen-Valtola ym. esittivät 23.1.2023 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuravaa:

"Lasten kokonaisruutuaikaa on tällä hetkellä hankala seurata. Lapset ja nuoret voivat hyvinkin käyttää vuorokaudessa yli 10 tuntia ruudun katseluun. Tätä kertyy kotona, matkalla kouluun, tunneilla, opiskellessa, välitunneilla ja ruokapöydässä. Tämä kaikki aika on pois normaalista ihmisten välisestä kanssakäymisestä, leikeistä, peleistä, joissa opitaan toisen ihmisen kunnioittamista ja huomioista, samalla kun myös fyysisesti rasitutaan. Tämä on pois lepoajasta, uniajasta, jota ilman aivot eivät kehity. Käytetty ruutuaika on nykyisin todennäköisesti yksi suurimpia syitä kouluissa siihen, että lasten keskittyminen on vaikeampaa.

Mobiililaitteiden käyttö on opetussuunnitelmien mukaista opetusta, sitä siis tarvitaan. Opetuksessa varmistetaan, että jokainen oppilas omaksuu riittävän kyvyn toimiakseen nyky- yhteiskunnassa. Opetuksessa käytetään koulun omia laitteita, koska perusopetus on maksutonta. Tietyissä tapauksissa myös omia laitteita on lupa käyttää, huoltajan luvalla.

Koulun järjestyssäännöillä ei voida kokonaan kieltää mobiililaitteiden tuomista kouluun, mutta säännöillä pystytään rajoittamaan laitteiden käyttöä tuntien aikana. Laitteiden häiritsevä käyttö voidaan kieltää järjestyssäännöissä. Välitunneilla käyttöä voidaan myös rajoittaa, kunhan oppilaalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä huoltajiinsa kiireellisessä asiassa tai hoitaa omia henkilökohtaisia asioitaan, joita ei voi siirtää myöhemmäksi, toteutustapoja tähän löytyy.

Kaikilla lapsilla on myös oikeus rauhaan oppitunneilla ja kaikilla lapsilla on oikeus oppia. Myös opettajilla on oikeus työskennellä rauhallisessa ympäristössä, jossa voidaan keskittyä opettamiseen mobiililaitteiden aiheuttaman riippuvuuden ja levottomuuden sijaan. Eduskunnan oikeusasiamies on antanut kännyköiden poiskeräämiseen ratkaisun v. 2020. Tätä soveltamalla voidaan Mikkelissäkin rakentaa rauhallinen kouluympäristö, ilman mobiililaitteita.

Esitämme, että Mikkelissä selvitetään kännykkävapaan peruskoulun mahdollisuus oppi- ja välitunneilla ja otetaan se käyttöön.

Allekirjoitus ja nimenselvennös

Suvi Kähkönen-Valtola

Jouko Kervinen, Jenni Oksanen, Pirkko Valtola,
Armi Salo-Oksa, Olli Miettinen, Kati Häkkinen,
Juha Vuori, Jarmo Lautamäki, Anna Reponen,
Liisa Ahonen, Jukka Pöyry, Oskari Valtola,
Juha Ropponen, Jukka Härkönen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.