Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen (lisäpykälä)

MliDno-2023-639

Kuvaus

Valtuutettu Anna Reponen esitti 23.1.2023 hänen ja valtuutettu Juha Ropposen ym. valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kuntalain 47§ mukaan konserniohjeessa tulee antaa tarpeelliset määräykset ainakin:

  1. kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta
  2. konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä
  3. tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta
  4. velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa
  5. konsernin sisäisistä palveluista
  6. kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä
  7. kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
     

Mikkelin kaupunginvaltuusto päivitti kokouksessaan 7.6.2021  § 82 konserniohjeen, joka korvasi aikaisemman 24.8.2020 § 57  hyväksytyn konserniohjeen.

Viimeaikaiset tapahtumat mm. vesilaitoksen hankintojen hallinnassa ovat osoittaneet, että meidän konserniohjeemme ei vastaa kaupungin tarvetta ja sitä tulee jalostaa. Erityisesti konserniohjeen luku 4 (Hyvä hallintotapa), joka käsittelee tytäryhteisöjen hallituksen/johtokunnan jäsenten valintakriteerejä, vastuita ja velvollisuuksia kaipaa erityisesti tarkennuksia. 

Vaalien jälkeen avainpaikkoja täytettäessä jossain määrin ylikorostui tasa-arvolaki ja sen ehdoton noudattaminen. Mikkelin kaupunkikonsernin riskienhallinnan kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että jatkossa korostetaan osaamista ja asiatuntemusta, kun tehdään henkilövalintoja keskeisiin luottamustehtäviin. Tietenkin kaikki tehdään lakeja noudattaen. 

Me Mikkelin Sitoutumattomat valtuustoryhmä ja muut allekirjoittajat esitämme, että Mikkelin kaupunki täsmentää kaupungin konserniohjetta ja erityisesti sen lukua 4 paremmin vastaamaan Mikkelin kaupungin tarpeita. 

Mikkelissä 23.1.2023

Mikkelin Sitoutumattomat valtuustoryhmä
Anna Reponen        Juha Ropponen

Jussi Marttinen, Olli Miettinen, Juha Vuori,
Liisa Ahonen, Satu Taavitsainen, Sami Nalli,
Pertti Karhunen, Jaana Strandman, Raimo Heinänen,
Tomi Sikanen, Tanja Hartonen, Kirsi Olkkonen,
Petri Pekonen, Pekka Pöyry, Pirkko Valtola,
Armi Salo-Oksa, Jenni Oksanen, Suvi Kähkönen-Valtola,
Kati Häkkinen, Antti Pakarinen, Oskari Valtola,
Jukka Härkönen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.