Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustoaloite: Mikkeliin tarvitaan uudisrakennus ikääntyvälle väestölle vastaamaan kasvavaa palvelutarvetta (lisäpykälä)

MliDno-2023-645

Kuvaus

Valtuutettu Arto Seppälä ym. esittivät 23.1.2023 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Etelä-Savossa ikääntyneiden osuus on maan suurin ja väestö jatkaa ikääntymistään. Ennusteiden mukaan väestö vähenee muuta maata voimakkaammin. Alueen väestön palvelutarve on maan suurimpia, ja suuri sairastavuus haastaa palvelujärjestelmää. Etelä-Savossa palvelurakenteen ja siten palvelujen tulee vastata tarvetta, kohdentua oikein ja kasvaa vuosittain väestön vanhenemisen myötä.

1.1.2023 voimaan tulleessa lainsäädäntöuudistuksessa parannetaan erityisesti sosiaalihuoltolain kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja. Uudistus tuli pääsääntöisesti voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa. Uudistuksella muutettiin sosiaalihuoltolakia ja lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (jatkossa vanhuspalvelulaki).

Lain uudistuksen myötä yhteisöllinen asuminen (21 b §) tulee kotiin annettavan ja ympärivuorokautisen asumisen väliin. Tätä asumisen palvelua Mikkelissä on suhteessa tarpeeseen liian vähän.  Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan Hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto ja jossa asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa, jota varten on tarkoitukseen soveltuvat tilat. Tarvittavat hoiva ja hoitopalvelut järjestetään asukkaalle.

Tällä hetkellä varsinaisia yhteisöllisen asumisen paikkoja ei Mikkelin ja koko Etelä-Savon alueella ole riittävästi vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Jotta palvelurakennetta saadaan kevennettyä ja asiakkaiden kevyempään asumispalvelutarpeeseen voitaisiin vastata, tulee yhteisöllisen asumisen paikkoja lisätä reilusti. Kevyemmän asumispalvelun puuttuminen on johtanut ympärivuorokautisen asumisen suureen tarjontaan ja jatkossa voi vaarantaa vaikeasti muistisairaiden asiakkaiden pääsyn näihin paikkoihin, joita he tarvitsevat.

Ostopalvelun rinnalla hyvinvointialueen omaa tuotantoa tulee olla riittävästi.

Mikkelin alueella on jo vuodesta 2012 perusteltu useaan otteeseen uuden palvelutalon tarvetta. Sitä kasvattaa uuden lainsäädännön muutos ja ikääntyvän väestön kasvu. Oman palvelutuotannon lisääminen on olennaista kasvavan palveluntarpeen ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Tällä hetkellä koko Etelä-Savon alueella asumispalvelujen rakenne on painottunut ostopalveluihin (> 60%) ja raskaaseen eli ympärivuorokautiseen hoivaan.

Talon tulee olla muunneltavissa, mikäli palveluasumisen tarve muuttuu. Väestön ikääntymisen myötä faktaa on se, että niin senioriasumista, yhteisöllistä asumista ja muistisairaille ympärivuorokautista asumista ja palvelua tarvitaan enenemässä määrin. Kunnat vastaavat asuntotuotannosta ja tiivis yhteistyö tarpeesta tulee tehdä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Riittävä omatuotanto ostopalvelun rinnalla tuo turvallisuutta. Merkittävä apu tavoitteen saavuttamisessa ja askel kohti ikäystävällistä Etelä-Savoa ja hyvinvointialuetta on oikeanlainen palvelurakenne ja asianmukaiset tilat, joissa ikääntyneiden on hyvä olla ja henkilöstön hyvä työskennellä. 

Hyväksyntä talon rakentamisesta on käsitelty myönteisesti Mikkelin kaupungin, ESSOTEN ja hyvinvointialueen Eloisan hallinnoissa.

Mikkelin kaupungin tulee antaa omistajaohjausta konserniohjeen kautta Mikalo Oy:lle uudisrakennuksen käynnistämiseen ja toteuttamiseen nopeasti. Siten lähitulevaisuudessa tietoinen ja tavoitteellinen investointi yhteisölliseen asumiseen on erittäin ajankohtainen ja perusteltu.

Arto Seppälä (sd)
valtuutettu

Paavo Barck, Enrique Tessieri, Hannu Tullinen,
Jatta Juhola, Soile Kuitunen, Jarno Strengell,
Tapani Korhonen, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.