Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustaminen

MliDno-2022-6169

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaanportin yhtenäiskoulun hankesuunnitelmassa esitettiin uuden koulun irtaimistohankintoihin (kalusteet ja varusteet) 1,72 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa 16.3.2020 §16 ja hyväksyi kustannustasoksi 28,5 miljoonaa euroa irtaimistohankintoineen. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.11.2021 § 172 lisämäärärahaesityksen; Eteläisen aluekoulun kokonaiskustannus voidaan ylittää 1 M€:lla ja uusi kustannusarvio huomioidaan talousarvion 2022 investointiohjelmassa.

Talousarviossa 2022 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2022–2025 (kaupunginvaltuusto 13.12.2021 § 187) myönnettiin uuden koulun kalustamiseen hankesuunnitelmasta poiketen vain 1 miljoona euroa. ICT-hankintojen ja asennuksen kustannusarvio laaditun suunnitelman perusteella on n. 600 000 € ja näin ollen muihin kalustehankintoihin jäisi vain n. 400 000 €.

Irtokalusteiden hankintaa on valmisteltu käyttäjien ja hankintatoimen yhteistyönä. Toteutuneiden hankkeiden ja käytyjen markkinavuoropuhelujen perusteella ensikertaisen kalustuksen osuus on kouluissa, joita voidaan kutsua monitoimitaloiksi n. 1100–1500 €/oppilas, eli 0,93–1,27 miljoonaa euroa ilman ICT-kalustusta.

Uuden koulun ensikertaisen kalustuksen määrä ja tarve on esitetty tarjouspyynnön toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet asiakirjassa. Kalustus on kuvattu kunkin tilan oppilasmääriin perustuen sekä yhteistiloittain (aula, ruokala ja solutiloittain) liitteessä Saimaanportin yhtenäiskoulu, kalustettavat tilat.

Yhdistyvien koulujen nykyistä kalustoa on käyty läpi sisäilma-asiantuntijan, projektipäällikön sekä käyttäjien edustajien kanssa. Siirrettävää kalustoa on tarkasteltu niiden kunnon ja sisäilmaturvallisuuden kannalta sekä toiminnallisuuden ja huonetilojen mukaisesti.

Siirtokelpoisten kalusteiden kunnon määrittelyssä on huomioitava, että siirrettävät kalusteet ovat ehjiä ja muutoinkin hyväkuntoisia eikä niitä ole säilytetty tiloissa, joissa on esiintynyt sisäilmaoireilua. Siirrettävyyttä arvioitaessa on huomioitava Lausunto olemassa olevien kalusteiden ja irtaimiston käytöstä Saimaanportin yhtenäiskoululla – 18.1.2022 / sisäilma-asiantuntija ja projektipäällikkö, joka löytyy liitteenä.

Uuden koulun suunnittelussa on lähdetty siitä, että osa Urheilupuiston koulun käytössä nyt olevista teknisen käsityön laitteista sekä kuvataiteen keramiikkauuni siirretään uuteen kouluun.

Siirrettävän irtaimiston määrää on vielä marras- joulukuussa käyty läpi yhdistyvien koulujen kanssa. Kalusteiden osalta siirtokelpoiset kalusteet huomioidaan osana kalustesuunnittelua. Liitteenä
Siirtokelpoiset kalusteet, tarkennettu luettelo 8.12.2022.

Siirtokelpoisten kalusteiden määrä on kalusteiden kokonaismäärän tarve huomioiden niin pieni, ettei sillä ole kalustehankinnan kokonaisuuden kannalta merkittävää taloudellista vaikutusta.

Pääaulaan, ruokalaan, kirjastoon eikä soluauloihin löydy olemassa olevia kalusteita.

Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustamista käsiteltiin Toteutussuunnittelun ja rakentamisvaiheen seurantaryhmässä 25.11.2022, jolloin todettiin, ettei miljoona euroa riitä ict-varustuksen hankinnan lisäksi koulun muuhun kalustamiseen. Seurantaryhmässä esitettiin, että kaupunginvaltuuston 8.11.2021 hyväksymästä miljoonan euron lisämäärärahasta käytettäisiin 700 000 euroa kalustohankintoihin. Tällä perusteella seurantaryhmä päätti esittää, että käyttäjät voivat kilpailuttaa irtokalusteiden hankinnan 1,1 miljoonalla eurolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää seurantaryhmän esityksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuuston 8.11.2021 hyväksymästä miljoonan euron lisämäärärahasta käytettäisiin 700 000 euroa kalustohankintoihin.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jenni Oksanen esitti Jan-Peter Kauppisen ja Jaana Strandmanin kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys asian palauttamisesta uuteen valmisteluun ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Oksasen esitystä asian palauttamisesta uuteen valmisteluun äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Tiina Elkharam, Petri Tikkanen, Leena Kontinen), 7 ei ääntä (Jaana Strandman, Jenni Oksanen, Antti Pakarinen, Toni Kanerva, Olli Ylönen, Riikka Nikulainen, Jan-Peter Kauppinen) ja yksi oli poissa (Hanne Vainio).

Puheenjohtaja totesi, että Jenni Oksasen esitys on voittanut äänestyksen ja asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Merkitään, että opetusjohtaja Seija Manninen selosti asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Merkitään, että Hanne Vainio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yksimielisesti 20.11.2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,​ että investointiohjelma esitetään hyväksyttäväksi Eteläiseen aluekouluun / Saimaanportin yhtenäiskouluun liittyvällä korjauksella,​ jossa kalustukseen haetaan alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti 1 700 000 euroa. Vuoden 2023 investointimäärärahaan esitettiin varattavaksi 570 000 € ja vuoden 2024 1 130 000 €. Kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys ei kuitenkaan edennyt jatkovalmistelussa eikä päätöksenteossa.

Asiaa käsiteltiin seuraavan kerran kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 15.12.2022, jolloin esityksenä oli Saimanportin yhtenäiskoulun rakennushankkeen seurantaryhmässä (25.11.2022) esitetyn mukaisesti siten, että kaupunginvaltuuston 8.11.2021 hyväksymästä miljoonan euron lisämäärärahasta käytettäisiin 700 000 euroa koulun kalustohankintoihin, koska nyt investointiohjelmassa varattu 1 miljoona euroa ei riitä AV/ICT-varustuksen lisäksi koulun muuhun kalustamiseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti joulukuun kokouksessa laittaa asian vielä uudelleen valmisteluun ja ohjeisti selvittämään Saimaanportin yhtenäiskoulun AV/ICT-laitteiden leasing-mahdollisuuden ja sen kustannusvaikutuksen lautakunnan käyttötalouteen. Uusi, päivitetty selvitys on tehty tietohallinnon ja talouspalveluiden toimesta yhteistyössä tämänhetkisen leasing-rahoituskumppanin 3Step IT Oy:n kanssa 3.1.2023 tarkistettuihin korkonoteerauksiin perustuen. Hanselin kilpailutuksen johdosta leasing-kumppani voi lähitulevaisuudessa vaihtua, joten luvut ovat vain suuntaa-antavia.

AV/ICT-kalustuksen kokonaiskalustuksesta on tehty liitteenä oleva tarkennettu suunnitelma, jonka kokonaiskustannus laitteineen ja asennuksineen on 548 355 euroa. Mikäli kyseinen kalustus hankittaisiin investoinnille aktivoitavan, talousarviolainalla rahoitettavan ensikertaisen kalustuksen sijasta 5 vuoden mittaisella leasing-sopimuksella, olisi kustannusvaikutus kasvatus- ja opetuslautakunnan käyttötalouteen viiden vuoden ajalta yhteensä 626 440,87 euroa eli 125 288,17 euroa vuodessa. Lisäksi leasing-vuokrakauden päätteeksi maksetaan lunastushinta, joka 5-vuotisessa sopimuksessa olisi 1 % laitteiden hankintahinnasta, eli 5 483,55 euroa. Lunastushinta huomioiden viiden vuoden aikana käyttötalouden kustannusvaikutus olisi yhteensä 631 924,42 euroa.

Hankittavan AV/ICT-kalustuksen pidemmän elinkaaren ja leasingrahoituksen käyttötalouteen kohdistuvan kustannusvaikutuksen johdosta tietohallinto ja talouspalvelut eivät suosittele em. kaluston hankkimista leasing-rahoituksella. Hankinta suositellaan tekemään osana kaupungin kokonaisrahoitusta, käytännössä talousarviolainalla. Kaupungin lainarahoitus kilpailutetaan aina ennen lainan nostamista, ja lainoille tehdään tarpeen vaatiessa myös korkosuojauksia talousarviokirjassa määritellyn politiikan mukaisesti. Lisäksi leasingrahoitus näyttäytyy tällä hetkellä tavanomaista lainarahoitusta kalliimpana vaihtoehtona kyseessä olevan laitteiston hankinnan osalta. On syytä huomata, että leasing-sopimuksessa sitoudutaan ostohetken korkoihin koko leasingkauden ajaksi, mikä on tämänhetkisessä korkomarkkinassa epäedullista.

Taseeseen aktivoitava ns. ensikertainen kalustus vaikuttaa talousjohdon mukaan kaupungin tuloslaskelmaan suunnitelman mukaisten poistojen ja rahoituksen osalta korkokustannusten kautta. Nämä erät eivät leasingvuokran tavoin kuluta koulun käyttötalouden määrärahoja, sillä ne esitetään tuloslaskelmassa koko kaupungin tasoisina toimintakatteen jälkeen. Kaupungin käyttötalouteen kohdistuu merkittäviä säästöpaineita, joten tämän kaltaisten hankintojen kustannusten siirtämistä investointiosasta käyttötalouden kustannukseksi ei voida pitää suositeltavana.

Hankinnassa riittävän ajan ja resurssien varaaminen on välttämätöntä. Hankinnan toteutus suunnitteluvaiheesta sopimuksen solmimiseen vie EU-hankinnassa vähintään puoli vuotta riippuen siitä, kuinka projekti on aikataulutettu ja resurssoitu.

Hankinnan valmisteluvaiheessa päätetään käytettävä hankintamenettely ja laaditaan tarvittavat asiakirjat (tarjouspyyntö, palvelukuvaus, valinta- ja vertailuperusteet, sopimusluonnos jne.). Valmistelussa päätetään tulevan sopimuksen kesto ja muut ehdot sekä arvioidaan hankinnan ennakoitu arvo. Kyseisessä hankinnassa käytetään osallistavaa käänteistä kilpailutusta eli hankinnan osalta laadulliset kriteerit ratkaisee valittavan toimittajan ja hankinnan arvo on ennalta asetettu.

Varsinainen hankintaprosessi käynnistyy hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa tarjouspyynnön julkaisemisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston 8.11.2021 hyväksymästä miljoonan euron lisämäärärahasta käytettäisiin 700 000 euroa kalustohankintoihin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Matti Eskelinen esitti Jenni Oksasen kannattamana seuraavaa:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustohankinnat omaan taseeseen toteutetaan valtuuston investointiosassa hyväksymän määrärahan 1,0 miljoonaa euroa puitteissa. Sen ylittävä tarpeellinen kalusto hankitaan leasing-menettelyllä ja määrärahat etsitään lautakunnan alaisista muista toimintakuluista.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ne,​ jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne,​ jotka kannattavat Matti Eskelisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Riikka Nikulainen, Hanne Vainio, Leena Kontinen, Tiina Elkharam, Petri Tikkanen, Antti Pakarinen ja Olli Ylönen), 3 ei ääntä (Matti Eskelinen, Toni Kanerva, Jenni Oksanen) ja yksi oli poissa (Jaana Strandman). Puheenjohtaja totesi,​ että esittelijän päätösehdotus on tullut kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseksi.  

Merkitään, että Matti Eskelinen ja Jenni Oksanen jättivät asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin Eskelisen muutosesitys.

Merkitään, että talousjohtaja Tiia Tamlander ja tietohallintopäällikkö Jussi Linnala selostivat asiaa kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja olivat paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkittiin, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja  Pirkko Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustamiseen/irtaimeen ja av-/ict-laitteistoon on hankesuunnitelmassa varattu 1 720 000 € (alv 0 %). Investointisuunnitelmassa ko. määrärahaksi on kuitenkin päätetty 1 000 000 € (alv 0 %). Päätöstä tehtäessä oletettiin, että nykyisistä uuteen Saimaanportin yhtenäiskouluun yhdistyvistä kouluista (Urheilupuiston yläkoulu, Urpolan koulu, Moision koulu ja Olkkolan koulu) voidaan hyödyntää  kouluissa olemassa olevaa kalustoa, jolloin hankesuunnitelmaa pienemmällä määrärahalla uuden koulun ensikertainen kalustaminen onnistuu.

Nykyisten koulujen siirtokelpoiset kalusteet on käyty perusteellisesti läpi ja ne on luetteloitu. Siirtokelpoiset kalusteet ovat ehjiä, käyttökelpoisia ja terveysturvallisia – kaikkia sisäilmaongelmaisissa kiinteistöissä olevia kalusteita ei voida turvallisesti hyödyntää uudessa koulussa. Siirtokelpoisten kalusteiden määrä ja merkitys ensikertaisessa kalustamisessa on vähäinen.

Toteutuneiden hankkeiden ja käytyjen markkinavuoropuhelujen perusteella ensikertaisen kalustuksen osuus kouluissa, joita voidaan kutsua monitoimitaloiksi, on noin 1 100–1 500 €/oppilas, eli 930 000 –1 270 000 euroa ilman ict-kalustusta. Näin ollen hankesuunnitelmassa arvioitu määräraha, 1 700 000 € (alv 0 %), on edelleen tarpeen kalusteiden ja av-/ict-laitteiden hankintaan, asennukseen ja ohjelmointiin.

Määräraha 1 700 000 € jakaantuu hankevuosille seuraavasti:

 • 2023: 550 000 €
 • 2024: 1 150 000 €

Yhteensä 1 700 000 €.

Kilpailutuksen käynnistämistä varten hankinnan kokonaissumma tulee olla tiedossa riittävän ajoissa. Hankinnan toteutus suunnitteluvaiheesta sopimuksen solmimiseen vie EU-hankinnassa vähintään puoli vuotta. Tavoiteaikataulu on, että uusi koulu yläkoululaisten osalta on käyttöönotettavissa kevättalvella 2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää Saimaanportin yhtenäiskoulun ensikertaisen kalustuksen kokonaismäärärahaksi 1,0 miljoonan euron sijasta 1,7 miljoonaa euroa. Summasta 0,55 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2023 ja 1,15 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti Eero Ahon ja Jani Sension kannattamana, että Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustohankinnat omaan taseeseen toteutetaan valtuuston investointiosassa hyväksymän määrärahan 1,​0 miljoonaa euroa puitteissa. Sen ylittävä tarpeellinen kalusto hankitaan leasing-​menettelyllä ja määrärahat etsitään sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen alaisista muista toimintakuluista.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jouko Kervisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä (Soile Kuitunen, Pekka Pöyry, Katriina Noponen, Pirjo Siiskonen, Heli Kauppinen, Jarno Strengell) ja 5 ei ääntä (Jouko Kervinen, Pirkko Valtola, Tanja Hartonen, Eero Aho, Jani Sensio).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä. Hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Jouko Kervinen.

Merkitään, että Petri Pekonen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtola poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Petri Pekosen tilalle kokoukseen saapui varajäsen Katriina Noponen.

Merkitään, että Jani Sensio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Tomi Sikanen. 

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kuvaus

Kokouksen oheismateriaalina on AV-laitelistauksen budjettilaskelma ja esimerkkilaskelma leasingrahoituksen kustannuksesta.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää Saimaanportin yhtenäiskoulun ensikertaisen kalustuksen kokonaismäärärahaksi 1,0 miljoonan euron sijasta 1,7 miljoonaa euroa. Summasta 0,55 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2023 ja 1,15 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jenni Oksanen esitti valtuutettujen Jouko Kervisen ja Anna Reposen kannattamana, että kalustohankinnat omaan taseeseen toteutetaan valtuuston investointiosassa hyväksymän määrärahan 1,0 miljoonaa euroa puitteissa. Sen ylittävä tarpeellinen kalusto hankitaan leasing-menettelyllä tai jollain muulla vastaavalla järjestelmällä ja määrärahat etsitään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisista muista toimintakuluista.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Jenni Oksasen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa ääntä ja 23 ei ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Merkitään, että valtuutetut Sami Järvinen, Jaana Strandman, Raimo Heinänen, Tanja Hartonen, Sami Nalli, Jani Sensio, Pertti Karhunen, Tomi Sikanen ja Jukka Pöyry jättivät asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin Jenni Oksasen esitys.

Merkitään,​ että valtuutettu Armi Salo-​Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen kokoukseen saapui tämän pykälän käsittelyn ajaksi varavaltuutettu Jarmo Tuunanen. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, talousjohtaja Tiia Tamlander ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selostivat asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.55-20.02.

Tiedoksi

Sivistysjohtaja, opetusjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, kiinteistöjohtaja, hankintapalvelut, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.