Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ristiinan päiväkodin lisämäärärahaesitys

MliDno-2021-897

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.10.2022 § 384 päättänyt hylätä Ristiinan päiväkodin urakkatarjoukset perustuen hankkeelle suunnitellun määrärahan ja kustannusarvion ylitykseen. Samalla on linjattu, että päiväkodin suunnitelmiin, toteutustapaan ja hankintakriteereihin haetaan uusia vaihtoehtoja ja hanke kilpailutetaan uudestaan erilaisella sisällöllä.

Ristiinan päiväkoti on sisäilmaongelmakohde. Rakennuksessa on tehty suojaavia toimenpiteitä, joilla on pyritty turvaamaan kiinteistössä oleskelu, kunnes uudet tilat valmistuvat. Talonrakennuspalvelut on antanut Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluille lausunnon 15.6.2021, jossa se ilmoittaa, että kiinteistön omistaja ei tule suorittamaan kohteessa suuria korjaustoimenpiteitä vaan panostaa uuden päiväkodin hankintaan nopealla aikataululla eli parhaimmillaan uudet tilat olisivat käytettävissä reilun vuoden kuluessa.

Rakentamisaikataulun muuttuessa on Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut asettanut toiminnan jatkamiselle takarajan. Jos uusi rakennus ei toteudu aikataulussaan vuoden 2023 syksyllä, on toiminnan siirryttävä väistötilaan. Lisäksi Ympäristöpalvelut pyytää kiinteistön omistajan lausuntoa, mitä toimenpiteitä tehdään akuutin tilanteen parantamiseksi ja miten päiväkotitoiminta järjestetään syksyllä 2023, kun tilapäisen toimitilaratkaisun määräaika umpeutuu. Lausunto on pyydetty toimittamaan 2.12.2022 mennessä, mutta siihen on haettu lisäaika 15.12.2022 saakka, jotta asia ehditään käsitellä kaupunkikehityslautakunnassa.

Kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 145 hyväksymässä talousarviossa hankkeelle on varattu 1,5 M€ vuodelle 2023 ja 2,65 M€ taloussuunnitelmavuodelle 2024. Rahoitus ei mahdollista päiväkodin rakentamista valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Mikäli päiväkodin investointihanke ei saa kaupunginvaltuustolta tarvittavaa lisämäärärahaa vuodelle 2023, tulee asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle myöntää käyttötalouteen 300 000 euron lisämääräraha väistötilojen hankintaan vuodelle 2023.

Kiinteistön omistaja on jo tehnyt useita toimenpiteitä akuutin sisäilmatilanteen parantamiseksi päiväkodilla. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi ilmanpuhdistimien toimittaminen ja ilmanvaihdon tehostaminen. Jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi rakennus tullaan ylipaineistamaan haitallisten sisäänpäin tapahtuvien ilmavirtausten vähentämiseksi. Muut jatkotoimenpiteet ovat yksilökohtaisia toimenpiteitä tai tilojen siivoustaajuuteen liittyviä muutoksia, joista vastaa toiminnanharjoittaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 2,65 M€ lisämäärärahan investointiohjelmaan Ristiinan päiväkodin hankkeelle vuodelle 2023. Talonrakennuspalvelut antavat Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluille ehdollisen lausunnon, jonka mukaan Ristiinan päiväkodille ei edelleenkään hankita väistötiloja, vaan tilanne ratkaistaan rakentamalla uusi päiväkoti vuoden 2023 aikana. Suunnitelman toteutumisen ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää investointiohjelmaan tarvittavan lisämäärärahan.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Hannu Tullinen esitti, että päätökseen lisätään, että mikäli päiväkodin investointihanke ei saa kaupunginvaltuustolta tarvittavaa lisämäärärahaa vuodelle 2023, tulee asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle myöntää käyttötalouteen 300 000 euron lisämääräraha väistötilojen hankintaan vuodelle 2023. Marita Hokkanen kannatti Hannu Tullisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hannu Tullisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jaakko Väänänen, Katriina Noponen, Jouko Kervinen, Perttu Noponen, Saara Isoaho, Jukka Härkönen, Anni Panula-Ontto-Suuronen) ja 6 ei ääntä (Marita Hokkanen, Kerttu Hakala, Hannu Tullinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Katja Kohvakka).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunkehityslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi). Ilmoitus hyväksyttiin. Varajäsen Katja Kohvakka saapui kokoukseen tämän pykälän alussa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Petri Pekonen ja vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin § 145 jälkeen.

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talonrakennuspalvelut on antanut Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluille ehdollisen lausunnon, jonka mukaan Ristiinan päiväkodille ei edelleenkään hankita väistötiloja, vaan tilanne ratkaistaan rakentamalla uusi päiväkoti vuoden 2023 aikana. Suunnitelman toteutumisen ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää investointiohjelmaan tarvittavan lisämäärärahan 2,65 M€ vuodelle 2023. Määräraha aikaistetaan taloussuunnitelmavuodelta 2024, johon on talousrvion 2023 hyväksymisen yhteydessä varattu kyseinen 2,65 M€.

Päiväkodin tarjouspyyntö on päivitetty uuden urakkalaskennan mahdollistamiseksi. Urakkalaskenta aloitetaan mikäli kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavan määrärahan vuodelle 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 2,65 M€ lisämäärärahan investointiohjelmaan Ristiinan päiväkodin hankkeelle vuodelle 2023. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Kuvaus

Kokouksen oheismateriaalina on Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluiden tarkastuskertomus 17.11.2022 Ristiinan päiväkodista.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää 2,65 M€ lisämäärärahan investointiohjelmaan Ristiinan päiväkodin hankkeelle vuodelle 2023. 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Petri Pekonen esitti valtuutettujen Kirsi Olkkosen, Arto Seppälän ja Pekka Pöyryn kannattamana seuraavan toimenpidealoitteen: "Ristiinan päiväkodin lisämäärärahaesitys on hyvä. Investointi on saatava eteenpäin, jotta terveelliset ja turvalliset tilat saadaan rakentumaan päiväkodin tarpeisiin. On ilmennyt, että nyt suunnitteilla oleva päiväkoti poikkeaa aiemmista suunnitelmista kooltaan ja lapsimäärältään. Tilat eivät tule yhteen rakennukseen. Siksi Mikkelin kaupunginvaltuusto velvoittaa, että jo tässä päiväkodin rakennesuunnitteluvaiheessa huomioidaan mahdollinen lisärakentamisen tarve. Kaupunginvaltuusto evästää kaupunginhallitusta seuraamaan tilojen riittävyyttä, toimivuutta, lapsiluvun kehitystä sekä tarvittaessa osoittamaan valmiuden tilojen lisärakentamiseen uuden päiväkodin yhteyteen."

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Lisäksi puheenjohtaja tiedusteli voidaanko valtuutettu Petri Pekosen esittämä toimenpidealoite hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että varavaltuutettu Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen (Ristiinan päiväkodin johtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Hänen tilalleen kokoukseen saapui tämän pykälän käsittelyn ajaksi varavaltuutettu Tapani Korhonen.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ja sivistysjohtaja Viripi Siekkinen selostivat asiaa kaupunginvaltuustolle. 

Tiedoksi

Kaupunkikehitysjohtaja, kiinteistöjohtaja, sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, Ristiinan päiväkodin johtaja, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.