Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Antolainaus-Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Leader-hankkeisiin

MliDno-2023-266

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 19.3.2018 § 27 tehnyt periaatepäätöksen myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader-hankkeisiin yhteensä enintään 250 000 euroa. Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä.

Yhteisöt ja yhdistykset voivat saada Leader-hanketukea esimerkiksi yleishyödyllisiin investointeihein ja toiminnan kehittämiseen. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita. Hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset tekee ELY-keskus. Avustusta myönnetään vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen Leader-ryhmä on puoltanut. Myönteisen rahoituspäätöksen ELY-keskukselta saanut toimija voi hakea ELY-keskuksen myöntämää hankerahoitusta maksuun takautuvasti, mistä johtuen hanke on käynnistysvaiheessa rahoitettava omalla rahoituksella.

Yhdistykset ovat hakeneet väliaikaista rahoitusta kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettu  ELY-keskuksen rahoituspäätös. Väliaikaisesta hankerahoituksestaon laadittu kaupungin ja yhdistyksen välinen kirjallinen sopimus. Hankerahoitusta on haettu hankkeen käynnistysvaiheeseen ja rahoitus on maksettu kaupungille takaisin siinä yhteydessä, kun ELY-keskus on maksanut rahoituksen yhdistyksen tilille. Väliaikainen rahoitus on myönnetty korottomana.

Kaupunginvaltuusto 19.3.2018 § 27 on tekemässään periaatepäätöksessä päättänyt väliaikaisen hankerahoituksen myöntämisestä julkishyödyllisille yhdistyksille. Leader-hanketukea voidaan kuitentenkin myöntää edellä mainittujen yhdistysten lisäksi myös muille yksityis- tai julkisoikeudellisille yhteisöille tai säätiöille sekä  kunnille, kuntayhtymille tai oppilaitoksille, valtion virastoille tai laitoksille, seurakunnille ja muille uskonnollisille yhdyskunnille. Tukea voidaan myöntää sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

On tarkoituksenmukaista, että tilapäistä hankerahoitusta on mahdollista myöntää yhdistysten lisäksi myös muille yleishyödyllisille yksityisoikeudellisille yhteisöille (myös säätiöille), joiden pääasiallinen toiminnan tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai joiden ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Arvion hakijan yleishyödyllisyydestä tekee ELY-keskus hankerahoituksen hakuprosessin yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päivittää periaatepäätöstä väliaikaisen hankerahoituksen myöntämisestä seuraavasti:

 • väliaikaista hankerahoitusta voidaan myöntää yhdistyksille sekä muille yksityisoikeudellisille yhteisöille ja säätiöille
 • hankerahoituksen toiminnan pääasiallisen tarkoituksen on oltava muu kuin taloudellinen toiminta tai niiden toiminnan ensisijainen päämäärä ei saa olla voiton tavoittelu
 • väliaikaista hankerahoitusta voidaan myöntää yhteensä enintään 250 000 euroa, ja
 • väliaikainen Leader-rahoitus myönnetään korottomana.


Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä Leader-hankkeisiin. Väliaikaista rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksytty rahoituspäätös.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päivittää periaatepäätöstä väliaikaisen hankerahoituksen myöntämisestä seuraavasti:

 • väliaikaista hankerahoitusta voidaan myöntää yhdistyksille sekä muille yksityisoikeudellisille yhteisöille ja säätiöille
 • hankerahoituksen toiminnan pääasiallisen tarkoituksen on oltava muu kuin taloudellinen toiminta tai niiden toiminnan ensisijainen päämäärä ei saa olla voiton tavoittelu
 • väliaikaista hankerahoitusta voidaan myöntää yhteensä enintään 250 000 euroa, ja
 • väliaikainen Leader-rahoitus myönnetään korottomana.


Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä Leader-hankkeisiin. Väliaikaista rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksytty rahoituspäätös.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.