Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 317 Työterveyshuollon palveluiden tarjouspyynnön hyväksyminen

MliDno-2022-4711

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi
Heidi Lepistö, työsuojelupäällikkö, Heidi.Lepisto@mikkeli.fi

Kuvaus

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto henkilöstölleen (Kela 1 korvattavuus, Työterveyshuoltolaki 2001/1383). Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen henkilöstölle on työnantajalle vapaaehtoista (Kela 2 korvattavuus). Mikkelin kaupungin henkilöstön työterveyshuoltopalveluihin on kuulunut lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja työterveyspainotteinen sairaanhoito. Kaupunki on ostanut henkilöstönsä työterveyshuoltopalvelut Etelä-Savon työterveydeltä, jonka Pihlajalinna Oy osti keväällä 2022.

Työterveyshuollon toimintaa ohjaa sitä koskeva lainsäädäntö ja sen soveltamisala on sidottu työturvallisuuslakiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki työnantajana noudattaessaan työturvallisuuslakia, on velvollinen järjestämään työntekijöilleen lakisääteisen työterveyspalvelun. Sairaanhoidon palveluiden sisällyttäminen työterveystoimintaan on työnantajalle vapaaehtoista. Sairaanhoidon palvelun toteuttaminen työnantajan toimesta on Suomessa tavanomaista, koska sen hyöty nähdään työkykyisyyden varmistamisessa sekä työkykyriskien hallinnassa.

Yleensä palvelun toimittajat kilpailevat hinnalla. Tällä kertaa hinta lyödään lukkoon, ja kilpailu perustuu laatuun ja mahdollisiin hintaan sisältyviin lisäpalveluihin. Suunnilleen samalla rahalla on siis tarkoitus tarjota laajemmat palvelut ja niiden saatavuus.

Työterveyshuollon laatukriteereissä otetaan kantaa muun muassa vaadittuihin työkykyä ja terveyttä edistäviin palveluihin ja käytäntöihin, työterveysyhteistyön muotoihin ja rakenteisiin palveluntuottajan ja työnantaja-asiakkaan välillä sekä raportointiin. Vapaaehtoisten sairaanhoitopalvelujen osalta korostetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia työterveyspainotteisia yleislääkäritasoisia sairaanhoitopalveluja. Laatukriteereissä otetaan myös kantaa työterveyshuollon palvelujen saavutettavuuteen, kilpailutettavan kokonaisuuden palveluverkkoon, prosessien sujuvuuteen sekä digitaalisiin työvälineisiin.

Konsernista, Mikkelin kaupungin, lisäksi tarjouspyynnössä ovat mukana Etelä-Savon koulutus Oy ja kehitysyhtiö Miksei Oy.

Vuonna 2021 Mikkelin kaupungin järjestämän työterveyshuollon piirissä oli yli 2000 työntekijää ja työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannukset olivat 1 045 626 miljoonaa euroa.

YT-neuvottelukunnalle esitellään kilpailutusprosessi ja päätöksenteon aikataulu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta keskustelee asiasta ja toteaa, että asia on käsitelty yhteistoiminnassa.

Päätös

YT-neuvottelukunta käsitteli työterveyshuollon kilpailutusta ja aikataulua ja totesi, että asia on käsitelty yhteistoiminnassa.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Työterveyshuollon palvelut on edellisen kerran kilpailutettu laajasti vuonna 2016. Lisäksi vuonna 2020 ja 2021 on kilpailutettu lomituspalveluiden työterveyshuoltopalvelut. Toimintaympäristön muuttuessa ( mm hyvinvointialueen perustaminen) ja uusien digitaalisten palveluiden käyttöönottomahdollisuuksien myötä on tarkoituksenmukaista kilpailuttaa työterveyshuollon palvelut uudelleen.

Työterveyshuollon palveluiden tarjouspyynnön asiakirjoja ja suunnitelmia on laadittu yhteistyössä henkilöstöpalveluiden, hankintatiimin, Etelä-Savon koulutus Oy:n ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa.

Tarjouspyynnön mukaan tilaaja valitsee kiinteähintaisen, laatusuhteeltaan parhaimman tarjouksen. Laatua arvioidaan prosessikuvauksilla, referenssikyselyillä, demotilaisuudella, työterveystiimin haastattelulla ja henkilöstön pätevyysvaatimuksilla. Lisäksi tarjoaja voi esittää tarjouksessaan kiinteään hintaan sisältyviä lisäpalveluita, jotka arvioidaan ja joista saa lisäpisteitä.

Palveluiden hankinnasta tehdään 36 kk:n sopimus ja sen jälkeen tilaajan optiolla toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Hankinnan hinta on koko sopimuskaudelle noin 3 000 000 miljoonaa euroa.

Aikataulu

Tarjouspyynnön valmistelu ja suunnittelu ml markkinavuoropuhelut 5-8/2022

Vastaukset tarjouspyyntöön 10/2022

Referenssikyselyt, demotilaisuus ja työterveystiimien haastattelut 10/2022

Päätöksen valmistelu ja päätös 11/2022

Haltuunottoprosessi 1-3/2023 

Valittu palveluntuottaja aloittaa 4/2023.

Asiaa kokouksessa esittelevät Mikkelin kaupungilta henkilöjohtaja Petri Mattila ja hankintapäälliikkö Sini Pennanen sekä Ilkka Liljander, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan työterveyshuollon palvelujen tarjouspyynnön.

Lisäksi henkilöstöpalvelut yhdessä hankintatiimin kanssa oikeutetaan tekemään lopullisen tarjouspyynnön asiakirjoihin tarvittaessa tarkennuksia ja muutoksia, jotka eivät oleellisesti muuta tarjouspyynnön sisältöä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtola (palvelussuhde Pihlajalinnaan), Pirkko Valtola (lähisukulainen palvelussuhteessa Pihlajalinnaan) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (lähisukulainen palvelussuhteessa Pihlajalinnaan) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkitään, että Pirkko Valtolan tilalle kokoukseen saapui hänen varajäsenensä Mali Soininen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Petri Mattila selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkitään, että hankintapäällikkö Sini Pennanen ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä hankinta-asiantuntija Ilkka Liljander olivat läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.