Kaupunginhallitus, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 318 Kehittämishankkeiden rahoitus 2022

MliDno-2022-4729

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntien osoittama kehittämisrahoitus on osa julkisen sektorin lukuisiin alueen kehittämishankkeisiin kanavoimaa kehittämispanostusta. Hankkeilla edistetään Mikkelin kaupungin strategian mukaisesti uusien työpaikkojen syntymistä, työvoiman osaamisen kehittämistä, elinkeinojen kasvua, asukkaiden hyvinvointia sekä tätä kautta kaupungin veto- ja elinvoimaa. Merkittävin osuus hankerahoituksesta tulee EU:n rakennerahasto-ohjelmien kautta. Kuntien rahoitusosuus EU-hankkeissa vaihtelee 5 %:n ja 50 %:n välillä hankkeiden kokonaiskustannuksista. Mikkelissä mm. merkittävä osa korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusrakenteista ylläpidetään hankevaroin. Lisäksi kuntien kehittämisrahoituksilla tuetaan mm. kuntien omaa palvelutuotantoa tukevaa ja kehittävää toimintaa ja hankkeita.

Mikkelin kaupunkiseudulla kuntien hankerahoitus tulee pääosin Mikkelin kaupungin varaamasta kehittämismäärärahasta, joka vuonna 2022 on 726.700 euroa sekä Mikkelin seudun kuntien sekä Juvan kunnan yhdessä kartuttamasta seudun kehityshankerahastosta, johon vuosittain kerätään noin 800.000 euroa. Mikkelin kaupungin ja Mikkelin seudun kehittämispanostusten suuntausta tarkastellaan kokonaisuutena. Kehittämishankkeiden rahoitusta on pyritty jakamaan kaupungin ja seudun kesken alueellisen vaikuttavuuden ja erikoistumisalojen mukaan. Näin esimerkiksi aluekehitystoiminnan sekä maaseudun kehittämiseen ja talousalueen yritystoiminnan kehittämiseen laajasti vaikuttavien hankkeiden kuntarahoitusta on painotettu seudun vastuulle. Osassa hankkeita rahoitusvastuuta voidaan jakaa molemmille. Seudun kehityshankerahaston käytöstä päättää seudun kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seutuvaliokunta ja rahoituspäätökset tehdään koskemaan koko hankekautta.  Kaupungin osalta kehittämishankkeisiin osallistumisesta ja osoitettavan rahoituksen suuruudesta päättää vuosittain hankekohtaisesti kaupunginhallitus.

Kehittämishankkeet -määräraha on tarkoitettu merkittäviin elinvoimaa ja kilpailukykyä edistäviin kehittämishankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea ja toteuttaa kaupungin voimassa olevaa strategiaa.  Tämä strategiakytkös varmistetaan hankerahoitusta hakevien yhteisöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa osana elinvoimaohjelman toteuttamista. Keskeisten toimijoiden kanssa kaupunki on solminut kumppanuussopimukset, joissa määritellään yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet sekä sovitaan vuosittain toteutettavissa yhteistyöneuvotteluissa kunkin vuoden toiminnan painopisteistä sekä toteutettavista kehittämishankkeista.

Hankkeiden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi on pääsääntöisesti hankkeiden päärahoittajien tehtävä osana hankkeen valvontaa. Kaupungin ja seudun osalta hankkeiden arviointi toteutuu hankekohtaisesti hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyssä sekä toiminnan raportoinnissa päärahoittajalle. Erilliseen hankekohtaiseen seurantaan kaupungilla ei ole käyttää resurssia.

Liitteeseen on koottu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, LUT-yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n (XAMK), Veej’jakaja ry:n, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, Kansallisarkiston kehittämishankkeet, Etelä-Savon kauppakamarin ja Mikkelin kaupungin hankkeet, joiden rahoittamiseen käytetään Mikkelin kaupungin kehittämismäärärahaa ja/tai Mikkelin seudun kehityshankerahaston varoja. Hankkeet toteuttavat Mikkelin kaupunkistrategian 2012-2025 sekä Mikkelin seudun kehittämisen linjauksia.

Ensimmäiset rahoituspäätökset tehdään seuraaville hankkeille:

 • Equip - BEM ja EcoSairila Digitaaliset työkalut
 • Digitoinnin taitajaksi
 • Enterprise Europe Network (EEN)
 • Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti
 • BEM osaamiskeskus II


Lisäksi mukana on seuraavat vuoden 2023 puolella käynnistyvät hankkeet:

 • Mekstiili - Tehokasta tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savoon
 • Vesiosaamisen kansallinen vetovastuuhanke


Em. hankkeiden osalta kuntarahoituspäätökset tehdään alkuvuodesta 2023.

Päätettävien kuntarahoitusten yhteissumma on 333.243 € ja yhdessä aiemmin tehtyjen vuotta 2022 koskettavien rahoituspäätösten kanssa kaupunginhallituksen alaisesta kehittämismäärärahasta on päätöksentekohetkellä vuodelle 2022 sidottu yhteensä 423.180 €. Lisäksi myöhemmin vuoden 2022 aikana erikseen päätettäväksi tuodaan mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa tehtävä sopimus Memory Campus -ja Kalevankangas-kehittämisalustojen koordinoinnista sekä niistä hankkeista, jotka jätetään rahoittajalle myöhemmin syksyllä 2022 ja ne käynnistyvät vielä vuoden 2022 puolella.

Mikkelin seudun seutuvaliokunta on kokouksessaan 1.9.2022 tehnyt myönteiset rahoituspäätökset seuraavista liitteenä olevassa hankekoonnissa mukana olevista hankkeista:

 • Kohti kestävää monipaikkaista Etelä-Savoa (Miksein ja Ruralian osahankkeet)
 • Investointien edistäminen Etelä-Savossa
 • Verstas VB (Venture Builder)
 • Verstas CO2 - Etelä-Savon yritysten tie hiilineutraaliuteen
 • PK-yritysten muutoskyvykkyys (Miksein ja E-S kauppakamarin osahankkeet)
 • D.O. Saimaa - osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus ja työhyvinvoinnin lisääminen
 • ETVA - Etelä-Savon vapaa-ajan asumiseen liittyvän kestävän liikkumisen selvittäminen, edistäminen ja ohjaaminen
 • Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen
 • Kohti kestävää monipaikkaista Etelä-Savoa
 • BEM osaamiskeskus II


Strategia ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostaa asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2022 kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet):

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hankkeet

 • Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja 2017-2022 –hanke / Paikallinen muutosjoustavuus (resilienssi) ja digitaalinen transformaatio –teema, enintään 14.500 €
 • Kestävä kansainvälinen historiamatkailu, Kustaa III – Sprengtporten – Katariina II, enintään 7.500 €


LUT-yliopiston hankkeet

 • SairilaSIM -EcoSairila kiertotalouskeskusalustan simulointi, enintään 12.320 €


Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hankkeet

 • Puusta hyvinvointi-innovaatioita, enintään 4.267 €


Veej’jakaja ry:n hankkeet

 • Vee’jakaja ry:n vuoden 2022 leader-kuntarahoitus, enintään 81.604 €


Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankkeet

 • Memoriaali - Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelujen kehittäminen Memory Campuksessa, enintään 10.271 €
 • BEM – Blue Economy Mikkeli, enintään 30.274 €
 • GeoNaCu Saimaa - Anttolan luonnonkeskuksen, Ristiinan Astuvansalmen kalliotaidekeskuksen ja Saimaa Geoparkin kehittäminen, enintään 53.000 €
 • Kestävä kansainvälinen historiamatkailu, Kustaa III – Sprengtporten – Katariina II, enintään 2.000 €
 • Mikkelin matkailukohteiden ja Saimaan saavutettavuuden parantaminen, enintään 25.400 €
 • Mikkeli Events, enintään 49.761 €
 • Equip - BEM ja EcoSairila Digitaaliset työkalut, enintään 37.432 €
 • Digitoinnin taitajaksi, enintään 8.786 €
 • Enterprise Europe Network (EEN), enintään 15.000 €


Kansallisarkiston hankkeet

 • Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti, enintään 40.000 €


Mikkelin kaupungin hankkeet

 • BEM osaamiskeskus II, enintään 22.732 €


Rahoituksen ehtona on hankkeiden muun rahoituksen toteutuminen suunnitellusti.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat vuoden 2023 puolella käynnistyvät hankkeet ja sitoutuu niiden kuntarahoitukseen esitetyllä tavalla:

 • Mekstiili - Tehokasta tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savoon
 • Vesiosaamisen kansallinen vetovastuuhanke


Päätökset em. hankkeiden kuntarahoituksesta tehdään alkuvuodesta 2023.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että siitä poistetaan esitys Veej'jakajan hankerahasta, koska asiasta on jo päätetty kaupunginhallituksessa 10.1.2022 § 12.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti edellyttää hankerahoittajilta tiivistelmät keskitetysti tuloksista hankkeiden päättyessä.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle ja oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan. 

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Pekka Pöyry poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 

Tiedoksi

Ruralia-instituutti / Torsti Hyyryläinen, LUT-yliopisto / Mika Aalto, XAMK / Matti Kilpiäinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy / Maarit Randelin ja Mari Meriläinen, Kansallisarkisto / Maija Mäkikalli ja Heidi Katz, Mikkelin kaupunki / Mari Komulainen ja Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.