Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos / Kohaniemenmetsä

MliDno-2022-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 1. päivänä maaliskuuta 2022 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajien aloitteesta.

Alueelle on voimassa Ristiinan kunnanvaltuuston 24.5.1999 hyväksymä ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yövesi – Louhivesi rantaosayleiskaava. Suunnittelualue sijaitsee Saimaan Louhiveden ja Niiniveden välisellä vesistöalueella Kohaniemenvirran itäpuolella. Yleiskaavan muutos käsittää osan tilasta Kohaniemen yhteismetsä 491-874-8-1 ja osan tilasta Kohaniemenmetsä 491-517-1-44.

Kaavamuutos on tullut vireille 19.1.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 19.1. - 21.2.2022.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kaksi lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty.

Etelä–Savon ELY- keskuksen lausunnossa 16.2.2021 on esitetty mm., että kaavamuutoshankkeen OAS:ssa on riittävällä tavalla kuvattu kaavaprosessin kulku ja aikataulu sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet.  Vaikutusten arviointia suoritetaan OAS:n mukaan tavanomaisiin rantarakentamisen yhteydessä arvioitaviin vaikutuksiin, joskin vaikutukset mahdollisiin erityisiin luontoarvoihin tulee lisätä arviointikohteeksi. Vuonna 2003 vahvistetun rantaosayleiskaavan luontoselvitys ei tarkkuudeltaan ole riittävä asian arvioimiseksi, joten tarkemman luontoselvityksen laatiminen on tarpeen. Uusien rakennuspaikkojen kohdilta olisi hyvä lisätä valokuvia. ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa OAS:n takia.

Voimassa olevan osayleiskaavan rakennuspaikkojen alueelle on vireillä niiden osoittaminen METSO-alueeksi, joten kaavamuutoksen lähtökohdaksi on esitetty hyvät maankäyttöön liittyvät perustelut. ELY-keskuksella ei käytettävissä olevien tietojen valossa ole tällä hetkellä huomautettavaa kaavamuutoksen luonnoksen johdosta.

ELY-keskuksen sähköpostiviestissä 22.2.2022 on ilmoitettu, että luontoselvitysten tarpeellisuus on kaavoitusryhmässä todettu vähän yliampuvaksi, joten selvitystä ei tarvitse laatia.

Vastine: Selostuksessa on valokuvia uusien rakennuspaikkojen alueesta. Luontoselvitystä ei tarvitse laatia; ELY-keskuksen ilmoitus lausunnon jälkeen 22.2.2022 sekä METSO-ohjelman luonnonsuojeluasiantuntija Arto Hyvärisen lausunto siitä, että siirron kohteessa oleva alue on kasvupaikaltaan kankaan kivennäismaata ja puustoltaan n. 40-50-vuotiasta metsätalouskäytössä olevaa mänty-koivu kasvatusmetsää. Nykyisessä kaavassa olevat rakennuspaikat ovat metsälain tarkoittaman erityisen tärkeän elinympäristön (puro) kohdalla. Luontoarvojen kannalta rakennuspaikkojen uusi sijainti korjaa tilannetta oleellisesti.

Etelä-Savon maakuntaliitto on sähköpostiviestissään 19.1.2022 ilmoittanut, ettei heillä ole kaavaan lausuttavaa.

Kaavaluonnokseen ei tehty muutoksia lausuntojen johdosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen tiloille Kohaniemen yhteismetsä 491-874-8-1 (osa) ja Kohaniemenmetsä 491-517-1-44 (osa) / Kohaniemenmetsä, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen tiloille Kohaniemen yhteismetsä 491-​874-​8-​1 (osa) ja Kohaniemenmetsä 491-​517-​1-​44 (osa) / Kohaniemenmetsä,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta ja Etelä-​Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 13.4.-13.5.2022. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi lausuntoa. Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotuksen takia.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että kaavamuutokselle on esitetty maankäyttöön liittyvät asianmukaiset perustelut. Uudet rakennuspaikat, joiden alueella ei käytettävissä olevien tietojen mukaan ole erityisiä maisema- tai luontoarvoja, on sijoitettu kaavassa vastarannalla olevien rakennuspaikkojen kannalta suojaisammalle alueelle. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksen takia.

Muistutuksia ei jätetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen koskien osaa tilasta Kohaniemen yhteismetsä 491-874-8-1 ja osaa tilasta Kohaniemenmetsä 491-517-1-44.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.