Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän määrääminen Vesilaitoksen johtajaksi ajalle 1.7-31.12.2022 oman viran ohella

MliDno-2022-2448

Valmistelija

  • Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä 24.5.2022 § 15 siirtänyt Reijo Turkin vesilaitoksen johtajan virasta suostumuksellaan vesihuoltopäällikön työsopimussuhteiseen tehtävään 1.7.2022 lukien.

Vesiliikelaitoksen organisointi ja johtaminen on toiminnan ja virkatehtävien osalta sopeutettava muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin. Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 23 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Lain säännöksen mukaan viranomainen, joka päättää virkasuhteen täyttämisestä toistaiseksi päättää viranhaltijan virkatehtävien uudelleen järjestelystä. Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 6 toimivalta henkilöstöasioiden § 56 palvelussuhteeseen ottaminen, kaupunginhallituksella on päätösvalta valita liikelaitoksen johtaja.

Päätöksen valmistelun yhteydessä on kuultu kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelää, joka on antanut järjestelyyn suostumuksensa. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän kanssa on sovittu, että hän hoitaa vesilaitoksen johtajan virkatehtävää määräaikaisesti oman viran ohella 31.12.2022 asti. Vesilaitoksen johtajan tehtävät on määritetty Vesiliikelaitoksen johtosäännön 3 §:ssä sekä Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvussa 3 henkilöstöorganisaatio § 23.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 11.6.2001 § 486 hyväksynyt menettelytavat oma viran/toimien ohella hoidettujen tehtävien/virkojen osalta. Lisäksi olennaisesta muutoksessa tehtävässä on omat sopimusmääräykset Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimuksen KVTES palkkausluvun II 10 §:n (Olennainen muutos tehtävissä) 1 momentissa. Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.

Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän kokonaispalkka on 7895,00 euroa kuukaudessa. Ovo- korvausta maksetaan 10 % kokonaispalkkaan, jolloin kokonaispalkka on 8684,50 euroa kuukaudessa 1.7.2022 lukien 31.12.2022 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus määrää kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän toimimaan oman viran ohella Vesilaitoksen johtajan virassa ajalla 1.7-31.12.2022. Jouni Riihelää on kuultu virantoimitusvelvollisuuden muutoksesta. Viran hoitamisesta maksetaan voimassa olevan ovo korvausten periaatteiden mukaisesti 10 % korvaus nykyiseen kokonaispalkkaan. Kokonaispalkka on 1.7.2022 lukien 8684,50 euroa kuukaudessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana, jonka jälkeen kokouksen loppuajan sihteerinä toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Tiedoksi

Asumisen- ja toimintaympäristön palvelualue/ kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.