Kaupunginhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Kätkytniemen ranta-asemakaava

MliDno-2021-3252

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 19. päivänä marraskuuta 2021 päivätyn ranta-asemakaavaehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavaehdotuksen on laatinut Karttaako Oy maaomistajan aloitteesta.

Kaava-alue sijaitsee yksityisten maanomistajien omistamilla ranta-alueilla Syysjärvellä ja Orijärvellä sekä pienellä Aittaroisen lammella Mikkelistä n.18 km itään. Kaavatyön ensisijaisena tavoitteena on osoittaa alueelle yleisten mitoitusperusteiden mukainen rakennusoikeus. Jo rakennettujen rakennuspaikkojen osalta tavoitteena on osoittaa rakennuspaikat niiden nykyisten käyttötarkoitusten mukaisesti lomarakentamisen rakennuspaikkoina. Alueen tehokkuutta pyritään nostamaan vastaamaan rakentamisen kasvaneita vaatimuksia sekä ympäröivän yleiskaavan ja kunnan voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaista tasoa.

Kaavamuutos on tullut vireille 8.9.2021 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 8.9.2021 ‐ 11.10.2021.

Aineistosta on pyydetty lausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Riihisaari – Savonlinnan museolta, kaupungin rakennusvalvonnasta ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta. Määräaikaan mennessä OAS:sta saatiin kolme lausuntoa ja kaksi mielipidettä.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella 14.9.2021 ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Riihisaari – Savonlinnan museo 7.10.2021. Suunnitelma-alueelta ei tunneta muinaismuistolain mukaisia muinaisjäännöksiä, maisema-alueita tai muita kulttuuriperintökohteita. Savonlinnan maakuntamuseo mainitaan OAS:ssa osallisena ja uusi nimi (Riihisaari – Savonlinnan museo) tulee muuttaa OAS:aan.

VASTINE: Muutetaan nimi OAS:aan lausunnossa esitetyllä tavalla. Muilta osin merkitään lausunto tiedoksi.

Etelä-Savon ELY-keskus 8.10.2021. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa OAS:n takia. OAS:n liitteenä oleva ranta-asemakaavaluonnos näyttää karttatarkastelun perusteella olevan rantarakentamisen mitoitukseltaan tavanomainen ja siten maanomistajien tasapuolisuuden kannalta ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hyväksyttävä. Myös rakennuspaikkojen sijoituksessa sekä muussakin maankäytössä on alueelta laadittu 26.10.2020 päivätty luontoselvitys otettu asianmukaisesti huomioon.

VASTINE: Merkitään lausunto tiedoksi.

Asila 6 osakaskunta 22.9.2021. Osakaskunta pitää Syysjärven puolen kaavaratkaisua hyvänä eikä sillä ole huomautettavaa sen suhteen. Alajärven Suurenkivenlahdella on osakaskunnan mukaan virkistystoimintaa sekä osakaskunta on tarjonnut osakkailleen alueillaan metsästysmahdollisuuden ja Suurenkivenlahti on tarjonnut turvallisen mahdollisuuden harjoittaa tällaista toimintaa sen asumattomuuden takia. Luonnoksen kaavaratkaisulla vastaava toiminta Suurenkivenlahdella vaikeutuisi. Alueella on osakaskunnan mukaan myös linnuston pesimisen ja vaarantuneen lajin esiintymisen kannalta merkitystä. Osakaskunta esittää, että Suurenkivenlahtea ei sen pienen koon vuoksi sekä huomautuksessa esitettyjen arvojen takia tulisi osoittaa rantarakentamisen piiriin.

VASTINE: Tehdään huomautuksen perusteella kaavaratkaisuun muutos, jossa siirretään yksi rakennuspaikka Alajärveltä Syysjärvelle. Muihin väliköihin ei Syysjärvelle enää saa rakennuspaikkoja naapureita häiritsemättä tai maasto-olosuhteiden vuoksi. Alajärvelle jää yksi rakennuspaikka, mikä on myös vesistökohtaisen mitoituksen mukainen ratkaisu (1,38 rp.). Rakennuspaikka on siirretty kaakon suuntaan aivan eteläiseen niemeen, missä on myös hyvä rakennuspaikka. Näin tämän kaavaratkaisun alueella jäisi Suurenkivenlahdelle suurempi vapaan rantaviivan jakso. Syysjärvi- Toplasen rantaosayleiskaavassa (valmistunut vuonna 2000) on Suurenkivenlahdelle jo aiemmin osoitettu rakennuspaikkoja, jotka ovat tosin vielä toistaiseksi rakentamattomia.

Yksityinen maanomistaja 7.10.2021. Suunnitelman mukaan kaksi uutta rakennuspaikkaa olisi tulossa Alajärven puolelle. Elokuussa 2020 tehdyn luontoselvityksen mukaan juuri sillä kohdalla rannan tuntumassa on linnustollisesti huomionarvoiset alueet, (nro 5). Omien havaintojemme mukaan Suurenkivenlahdella on monipuolinen vesilintukanta ja vielä harvinaisena rakentamattomana alueena suuri arvo myös muille eläimille, kuten myös ihmisille virkistyspaikkana. Toivomme, että kyseiset luontoarvot otettaisiin huomioon ja Alajärven Suurenkivenlahdelle ei uusia rakennuspaikkoja kaavoitettaisi. Jos näin tapahtuisi haluaisimme myös, että rantaosayleiskaavassa olevat kaksi Alajärven lomarakennuspaikkaa omistamaltamme Maahniemen tilalta otettaisiin kaavasta pois. Tällä voisi varmistaa, että kyseinen lahti pysyisi rakentamattomana jatkossakin.

VASTINE: KS. vastine edellisestä kohdasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Särkijärven ranta-asemakaavassa muutoksen, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Särkijärven ranta-​asemakaavassa muutoksen,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon pelastuslaitokselta ja Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 23.3-25.4.2022. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi lausuntoa. Kaavaehdotuksesta ei tullut muistutuksia.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen mukaan kaavaehdotuksen selostuksessa on pääosin riittävällä tavalla ja asianmukaisesti arvioitu ehdotetun kaavaratkaisun vaikutuksia. Korttelin 2 rakennuspaikalle 3 on osoitettu rantaviivaa huomattavan mittavasti, noin 140-150 metriä. Rakennuspaikan rakennusaluetta ei ole rajattu. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan nyt kaavaehdotuksen mukaisen rakennuspaikan länsiosan maaston korkein kohta, jonka mahdollisia maisemallisia erityisarvoja ei kaavan luonto- ja maisemaselvityksessä ole erikseen arvioitu, näyttäisi karttatarkastelun perusteella olevan syytä jättää rakentamisen ulkopuolelle. Toisaalta tämä ratkaisu johtaisi osaltaan myös siihen, että rakennuspaikalle tulevat rakennukset sijoittuisivat tälläkin rakennuspaikalla selkeämmin tulevan lomarakennuksen kanssa samaan pihapiiriin. ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa kaavaehdotuksen takia.

VASTINE: Rakennuspaikka (nro 3) on muodoltaan hieman haasteellinen. Rakennuspaikan sijoittelu nykyisen rakennuspaikan (nro 4) yhteyteen on perusteltua, jotta korttelialue säilyy yhtenäisenä. Rakennuspaikan 3 keskellä on alavampi kohta, joka todennäköisesti yhdessä kaavamääräyksessä annettujen rakentamisen etäisyyksien kanssa ohjailee rakennuspaikan käyttöä jatkossa siten, että päärakennus tulee sijoittumaan alueen kaakkoisosaan lähelle nykyistä tieyhteyttä. Sauna olisi vain näin ollen mahdollista sijoittaa lähemmäs niemen kärkeä rannaltaan paremmalle alueelle. Yleiset kaavamääräykset turvaavat sen, ettei ratkaisulla vaaranneta alueen tavanomaisia maisemallisia arvoja. Kaava-alueen maisemallisia arvoja on jo tutkittu alkuperäisessä luontoselvityksessä ja arvokohteet otettu huomioon mm. korttelin 2 koillispuolella. Esitetyllä korttelialueella 2 ei ole erityisiä maisema‐arvoja luontoselvityksen tai muiden kaavoittajan suorittamien maastotarkasteluiden perusteella. Luontoselvityksen karttaesityksessä Petäikköniemen pohjoiskärki on epähuomiossa jäänyt kartan ulkopuolelle, vaikka selvitys kohdistui myös kyseiselle alueelle (ks. myös seuraava kohta ja liite).

ELY-keskuksen kanssa käydyissä epävirallisissa neuvotteluissa on myös sivuttu liito-oravan mahdollista esiintymistä kyseisellä alueella.

VASTINE: Liito-oravan mahdollista esiintymistä on tarkennettu keväällä 2022 alueen luontoselvityksen laatijan Jari Hietarannan toimesta (selostuksen liite).

Kaavaehdotuksesta annettu palaute ei anna tarvetta muuttaa kaavaratkaisua. Prosessissa voidaan seuraavaksi edetä ranta-asemakaavan hyväksyntään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kätkytniemen ranta-asemakaavan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.