Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Paikallisesti neuvoteltavien sopimuskorotusten 1.6.2024 neuvotteluesitys ja järjestelyerän toteuttaminen

MliDno-2024-2244

Valmistelija

 • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten Kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES), Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES), Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (TS), Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimukseen (TTES), Lääkärien virka- ja työehtosopimukseen (LS) ja muusikoiden sisältyy 1.6.2024 alkaen paikalliset järjestelyerät ja kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä. Työehtosopimusten 2022–2025 mukaisiin neuvoteltaviin palkan korotuksiin vuonna 2024 kuuluvat 0,4 % ja 0,33 % palkkasummista laskettavat järjestelyerät sekä palkkausjärjestelmän kehittämiseen kuuluvat kehittämiserä 1 % sopimusala huomioiden. Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. 

Sopimuksen mukaan paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla pitää huolehtia siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantajan tulee ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä. Paikalliset järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelivat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Paikalliset neuvottelut järjestelyerin kohdentamisesta on käyty KVTES:n, OVTES:n, TS:n, LS:n, TTES:n ja muusikoiden sopimusalan osalta pääluottamusmiesten ja työnantajan kesken 11.4-3.6.2024 välisenä aikana. Kaikkien sopimusalojen osalta neuvotteluissa saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Paikallinen järjestelyerä on sopimusaloittain seuraavat laskettuna marraskuun 2023 palkkasummasta

 • KVTES 1,73 % järjestelyerän suuruus 47 678,30 euroa
 • TS 1,611 % järjestelyerän suuruus 6 136,42 euroa
 • OVTES 1,33 % järjestelyerän suuruus 29 755,11 euroa
 • OVTES G liite 1,73 % järjestelyerän suuruus 10 363,53 euroa
 • LS 1,33 % järjestelyerän suuruus 518,88 euroa
 • Tuntipalkkaiset 1,73 % järjestelyerän suuruus 7,66 euroa
 • Muusikot 0,73 % järjestelyerän suuruus 249,14 euroa


Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.2.2024 § 46 hyväksynyt "Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi ja henkilökohtainen lisä" -periaatteet kaikkien sopimusalojen osalta. Uudistetun järjestelmän käyttöönottoon tarvittava rahoituksesta sovittiin katettavaksi 1.6.2024 jaettavasta järjestelyerästä. Jaettavissa oleva järjestelyerä sovittiin jaettavaksi henkilökohtaisiin lisiin KVTES, TS ja TTES sopimusalan osalta.

KVTES sopimusalan osalta paikalliset järjestelyerät (0,4 % , 0,33 % ja 1 %) jaetaan hinnoitteluliitteittäin palkkasummien suhteessa. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä. Paikallisten järjestelyerien ja kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän käyttämisestä on neuvoteltu KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 6 §:n 3 momentin mukaisesti henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,33 %) ja kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän (1,0 %) kohdentamisesta päästiin yhteiseen näkemykseen henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteisesti sovittiin, että paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,33 %) sekä kehittämisohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä (1,0 %) kohdennetaan sekä tehtäväkohtaisiin palkkoihin että henkilökohtaisiin lisiin.

Em. paikallisia järjestelyeriä kohdennetaan henkilökohtaisiin lisiin siten, että KVTES:n 2 luvun 11.6 §:n mukainen vähintään 1,3 % täyttyy liitteittäin (Liitteet 1, 2, 5, 6, 7 ja 8 ja hinnoittelemattomat) myös 1.6.2024 korotusten jälkeen ja lisäksi uuden työsuorituksen arvioinnin kustannuksiin. Paikallisesta erästä 0,4% käytetään kokonaan henkilökohtaisiin lisiin ja paikallisesta erästä 0,33% käytetään 0,5947 % henkilökohtaisiin lisiin ja 1,1353 % tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Kehittämiserän 1 % käytetään tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

KVTES:n osalta paikallisia eriä kohdennettiin neuvottelun tuloksen mukaisesti ict alan tehtäviin, toimistohinnoittelun vaativuustason kolme tasokorotukseen, ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelutyöntekijöiden sekä tilahuoltajien tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Lisäksi koulunkäynnin ohjaajien osalta tehtiin tasokorotuksia sekä varhaiskasvatuksen hoiva- ja huolenpitotehtävien tehtäväkohtaisia tehtävän vaativuuden mukaisia palkkoja korotettiin. Kulttuuri, vapaa-aika ja liikuntapalveluiden liitteen 2 tehtävän vaativuuden mukaisia tasoja yhtenäistettiin. Hinnoittelemattomien osalta tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin tulosaluejohtajien, erityisasiantuntijoiden sekä tilahuoltajien osalta. Perhepäivähoitajien osalta järjestelyerä kohdistettiin kokonaisuutena tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

KVTES 2022-2025 allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentin mukaan paikallisen järjestelyerä kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden   välillä.

Teknisten sopimusalalla korotuksia suunnattiin palkkaryhmä II välitön ja välillinen esimies tai suunnittelu-, tarkastus- tai valvontatehtäviin. TS sopimusalan osalta tehtäväkohtaisiin palkkoihin suunnattiin järjestelyerästä 1,036% eli 3946,20 euroa ja 0,575% henkilökohtaisiin lisiin eli 2190,22 euroa.

Muusikoiden järjestelyerä jaettiin tasaisesti kuukausipalkkaisille muusikoille tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Tuntipalkkaisen henkilöstön paikallisilla erillä korotettiin perustuntipalkkoja sekä henkilökohtaisi lisiä.

Lääkärisopimuksen liite 5 paikallisella erällä korotettiin praktikkoeläinlääkärien tehtäväkohtaisia palkkoja.

OVTES:n G liitteen osalta neuvottelutulos perustui pääsopijajärjestön sekä työnantajan yhteiseen esitykseen kohdennusten painottamisesta varhaiskasvatuksen opettajiin edellisen vuoden neuvottelun palkkaohjelman pohjalta. OVTES perusopetuksen ja lukion osalta erästä käytettiin Mikkelin lisän korottamiseen, koulukohtaisen tehtävän vaativuuden (TVA) mukaisien lisien euro määrää kasvatettiin, lukion osalta jaettava TVA kokonaismäärää korotettiin, kansalaisopiston suunnittelijaopettajille maksetaan jatkossa myös Mikkeli lisää sekä apulaisrehtorin tehtävän vaativuudesta maksetaan erikseen TVA lisää. Lisäksi hyväksyttiin uudet Liikelaitoksen Otavian nettilukion sivutoimisten opettajien tva järjestelmän tasot myös kansanopiston osalta. Koko OVTES sopimusalan osalta järjestelyerä kohdennettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Neuvotellut korotukset tulevat maksuun kesäkuun palkanmaksun yhteydessä, lukuun ottamatta OVTES:n korotuksia, jotka tulevat maksuun elokuussa 2024. Tuntipalkkaisten osalta korotukset tuntipalkkoihin tulee voimaan 14.6.2024 palkkakaudesta lukien.

Neuvottelujen pohjana oli työnantajan ja pääsopijajärjestöjen laatiman kaksivuotinen palkkaohjelma, josta ensimmäinen osa toteutettiin vuonna 2023 ja tänä vuonna toteutettiin sovitun mukaiset korotukset. Lisäksi kohdennetulla esihenkilöille suunnatulla kyselyllä kartoitettiin tehtäviä joiden osalle on syytä tasokorotuksia mahdollisuuksien mukaan järjestelyerällä kohdentaa.

Korotusten prosentuaalinen kustannusvaikutus on 1,57 %. Kaikki sopimusalat huomioiden järjestelyerän kustannus on noin 94 709,04 euroa ilman sivukuluja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy neuvottelutulosten mukaiset palkankorotukset täytäntöön pantaviksi ja kaupunginjohtaja vahvistaa henkilökohtaiset palkantarkistukset konserni- ja elinvoimapalveluiden toimintasäännön mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa henkilöstöjohtajan ratkaisemaan neuvottelutuloksista mahdollisesti suoraan aiheutuvat palkankorotustarpeet sellaisen henkilökunnan osalta, joka neuvottelulistojen ulkopuolisena on otettu palvelukseen ennen 1.6.2024 voimassa olleella palkkatasolla, sekä huolehtimaan mahdollisesti ilmenevien oikaisuluonteisten korjausten tekemisestä.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sikäli kuin päätöksessä on kysymys virka- tai työehtosopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, ei viranhaltija tai työntekijä saa siihen hakea muutosta oikaisuvaatimuksin tai valittamalla taikka saattaa sitä hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltija-/työntekijäyhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille työtuomioistuimessa.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.