Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon urheiluakatemian yhteistyösopimus vuodelle 2021

MliDno-2016-2101

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki (perusopetus ja lukiokoulutus) on tehnyt Etelä-Savon Urheiluakatemian kanssa yhteistyötä vuodesta 2011 alkaen. Toiminnan tavoitteena on edistää koulunkäynnin ja koulutuksen sekä urheiluvalmennuksen yhteistyötä.

Mikkelin kaupunki sitoutuu

 • tukemaan urheilijaa koulunkäynnin, opiskelun ja urheilu-uran yhdistämisessä
 • kehittämään Etelä-Savon Urheiluakatemia Mikkelin toimintaa pitkäjänteisesti yhteistyössä Etelä-Savon Liikunta Ry:n/Etelä-Savon urheiluakatemia Mikkelin kanssa
 • tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kaupungin omat liikuntatilat ja -paikat urheiluakatemian ja akatemiaurheilijoiden käyttöön vuosittain sovittuina aikoina veloituksetta tai yhteisesti sovitulla summalla
 • maksamaan vuodelle 2021 vuosimaksua, joka perusasteen urheilijoiden osalta on 5 000 €/ lukuvuosi ja lukion urheilijoiden osalta 13 000 €/lukuvuosi. Lisäksi liikuntapalveluiden tuki akatemiatoimintaan on 2 000 €, jonka Urheiluakatemia hakee liikuntapalveluilta vuosittain avustusohjeen mukaisesti. Mikkelin kaupungin vuosimaksu vuonna 2021 on yhteensä 20 000 €, joka on varattu talousarvioon.


Etelä-Savon urheiluakatemian koordinaattori Kimmo Liukkonen antaa tilannekatsauksen akatemiatoiminnasta kokouksessa.

Akatemian ja Mikkelin kaupungin kesken neuvoteltu sopimus vuodelle 2021 on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Etelä-Savon Urheiluakatemian valmennusta koskevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2021 liitteen mukaisena ja valtuuttaa sivistysjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Etelä-Savon Urheiluakatemian koordinaattori Kimmo Liukkonen antoi tilannekatsauksen akatemiatoiminnasta kasvatus- ja opetuslautakunnalle ja hän poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Etelä-Savon liikunta ry, opetusjohtaja, peruskoulujen ja lukion rehtorit

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.