Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Hope - Yhdessä ja yhteisesti ry:n avustus vuonna 2022

MliDno-2020-2233

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla ja Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:llä on ollut kolmivuotinen kumppanuussopimus, joka päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Sopimusta on nyt päivitetty ja uusi sopimus on valmisteltu olemaan voimassa koko vaalikauden eli vuodet 2021 - 2024.

Kumppanuussopimuksella sovitaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden kokeman eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvästä yhteistyöstä. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää kaupungin strategian toteutumista ja osaltaan tukea lapsiperheiden tasa-arvoisuutta ja hyvinvointia.

Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:llä on ollut merkittävä rooli lapsiperheiden tukemisessa ja tuen tarve on koronaepidemian takia lisääntynyt. Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n toimii koko maassa ja sen toiminta perustuu Mikkelissä kokonaan vapaaehtoistyöhön.

Mikkelin kaupunki sitoutuu avustamaan Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:tä kumppanuussopimuksella, jonka suuruusluokka sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Avustus maksetaan niin sanotuista testamenttivaroista eli se ei rasita kaupungin käyttötaloutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n kumppanuussopimuksen vuosille 2021 - 2024 ja valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaakko Antila saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla ja Hope - Yhdessä ja yhteisesti ry:llä on kumppanuussopimus, joka on voimassa vuodet 2021-2024. Sopimuksen mukaan kaupunki maksaa yhdistykselle vuosittain avustuksen, jonka suuruutta tarkastellaan vuosittain kaupungin talousarvion yhteydessä. Vuonna 2021 avustus on ollut 12.600 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 13.12.2021 vuoden 2022 talousarvion. Kumppanuussopimuksen ja avustussumman tarkistamiseen ei ole ollut tarvetta ja koska yhdistykselle maksettu avustus on maksettu ns. testamenttivaroista eikä rasita kaupungin käyttötaloutta, on tarkoituksenmukaista, että vuotuinen avustussumma säilyy ennallaan ja on 12.600 euroa myös vuonna 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että Hope - Yhdessä ja yhteisesti ry:lle maksettava kumppanuussopimukseen perustuva avustus on 12.600 euroa vuonna 2022. Avustus maksetaan ns. testamenttivaroista eikä vaikuta kaupungin käyttötalouteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hope - Yhdessä ja yhteisesti ry

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.