Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Lausunnon antaminen Itä-Suomen Aluehallintovirastolle, hulevesialtaan ja kulkuväylän rakentaminen Urpolanlampeen ja pysyvä käyttöoikeus, Mikkeli

MliDno-2021-1156

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Mikkelin Vesilaitoksen lausuntoa Urpolanlammen pohjavesialueelle rakennettavasta hulevesien käsittelyalueesta 20.9.2021 mennessä.

Urpolanlammen pohjoisosaan suunniteltu hulevesien käsittelyalue sijaitsee Pursialan pohjavesialueella. Mikkelin talousveden valmistukseen käytettävästä pohjavedestä 70 % otetaan Pursialan pohjavesialueelta ja noin 75 % Pursialan vesilaitoksen käyttämästä pohjavedestä muodostuu Pitkäjärvi- Urpolanlampi- Kattilanlahti pintavesistä. Pursialan vedenottamon korvaavaa pohjavesiesiintymää ei ole tiedossa Mikkelin lähialueella.   

Urpolanlammesta, suunnitellun hulevesien käsittelyalueen kohdalta rantaimeytyy lammen vettä pohjavedeksi. Kattilanlahden vettä käytetään tekopohjaveden valmistamiseen ja vettä imeytyy myös Kaihunharjuun. Näin ollen Kattilalahteen päätyvän vesireitin ja koko sen valuma-alueen vedenlaatu vaikuttaa Mikkelin vedenhankintaan.  

Suunnitelman mukaan rantaimeytymisen mukana pohjaveteen voi altaan kohdalta kulkeutua suunnittelukohteesta nykyistä enemmän haitta-aineita, koska luontainen hulevesien mukana kulkeutuvien haitta-aineiden laimentuminen ei pääse entiseen tapaan tapahtumaan. Altaan kohdalla vedenpinta nousee sateiden jälkeen n. 0,3-0,6 metriä jolloin myös imeyttävän ranta-alueen pinta-ala voi kasvaa hetkellisesti.

Suunnitelman mukaan lammen sedimettejä ruopataan louhepenkereen ja altaan kohdilla. Ruoppausmassojen valutus esitetään tehtäväksi erillisessä altaassa. Ruoppausalueen sedimentissä on tutkimuksissa todettu öljyhiilivetyjä yli VNa:n kynnysarvojen.

Lausuntoehdotus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää antaa Itä-Suomen Aluehallintoviratolle liitteen mukaisen lausunnon lupahakemuksesta koskien hulevesialtaan ja kulkuväylän rakentamisesta Urpolanlampeen.

 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään johtokunnan esittämällä tavalla eli lausuntoon lisättiin:

 ” Mikkelin Vesilaitos ilmaisee huolensa siitä että hankkeella voi olla kielteisiä vaikutuksia pohjaveden laatuun. Hankesuunnitelman mukaan rantaimeytymisen mukana pohjaveteen voi altaan kohdalta kulkeutua suunnittelukohteesta nykyistä enemmän haitta-aineita, koska luontainen hulevesien mukana kulkeutuvien haitta-aineiden laimentuminen ei pääse entiseen tapaan tapahtumaan. Vesilaitos vaatii pohjavesiriskien yksityiskohtaisempaa selvitystä.”

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti.

Hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi

Itä-Suomen Aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.