Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 8.7.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Vesilaitoksen laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat

MliDno-2021-250

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 28.1.2021, § 4 hyväksynyt Vesilaitoksen käyttösuunnitelman 2021 sekä siihen sisältyvänä laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät.

Asiatarkastus- ja hyväksymisoikeus osoitetaan sellaisille henkilöille, jotka tietävät asiasisällön. Kaikkien tositteiden osalta menetellään niin, että vastaanottajana ja/tai asiatarkastajana ei voi olla sama henkilö kuin hyväksyjänä. Talouspalvelut seuraa hallintokuntien laskujen asiatarkastusta ja hyväksymistä.   

Vesilaitoksen ja hallintopalvelujen henkilöstössä on tapahtunut alkuvuoden aikana sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät käyttösuunnitelmassa 2021 esitetyn laskujen asiatarkistuksen ja hyväksynnän päivitystä. Päivitetty luettelo hyväksyjistä ja asiatarkastajista on koottu oheiseen liitteeseen.       

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy muutokset vuoden 2021 laskujen asiatarkistajiin ja hyväksyjiin liitteen mukaisesti ja oikeuttaa vesilaitoksen johtajan tekemään päätökset vuoden aikana tapahtuviin lisäyksiin/muutoksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset, Talouspalvelut, Meidän IT ja talous, Tilintarkastaja