Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 8.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Vesiliikelaitoksen konsernilaina

MliDno-2018-2307

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 78 hyväksynyt Mikkelin kaupungin konsernirahoitus- ja takausperiaatteet. Konserniyhtiöiden rahoituksen tavoitteena on konsernin kokonaistaloudellisesti edullisempi rahoitus. Konsernirahoituksen periaatteiden mukaisesti kaupunki varautuu talousarviossa konsernilainojen myöntämiseen. Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 145 hyväksymässä vuoden 2020 talousarviossa kaupunginhallitukselle annetaan oikeus myöntää antolainoja konsernille ja liikelaitoksille 20 miljoona euroa vuonna 2020.

Mikkelin Vesiliikelaitos on esittänyt 5 miljoonan euron rahoitustarpeen Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon investointia varten. Mikkelin Vesilaitos kuuluu Mikkelin kaupunkiorganisaatioon ja siten kyseessä olisi kaupunkiorganisaation sisäinen laina.

Rahoitusmarkkinanäkökulmasta kaupunki esittää 5 miljoonan euron lainan myöntämistä Mikkelin Vesiliikelaitokselle seuraavin ehdoin:

 • Lainamäärä: 5.000.000,00 euroa
 • Laina-aika: 10 vuotta
 • Lainan korko: 1,1 % kiinteä korko p.a.
 • Koronmaksukausi: 12 kk
 • Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä


Koska kyseessä on kaupunkiorganisaation sisällä annettavasta lainasta, vakuuksia ei ole tarpeen vaatia.

Aiemmin vuonna 2020 kaupunginhallitus on myöntänyt antolainoja konserniyhteisöille yhteensä 15 miljoonaa euroa. Tämän päätöksen jälkeen talousarvion 2020 mukaiset, yhteensä 20 miljoonan euron antolainat konserniyhtiöille ja liikelaitoksille on kokonaisuudessaan myönnetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa Mikkelin Vesiliikelaitokselle konsernilainatarjouksen edellä esitetyillä ehdoilla.  Mikäli liikelaitos hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää 5.000.000,00 euron konsernilainan Mikkelin Vesiliikelaitokselle tarjouksessa esitetyin ehdoin.

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset liikelaitoksen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 antanut Vesiliikelaitokselle 5 miljoonan euron konsernilainatarjouksen Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon investointia varten seuraavin ehdoin:

 • Lainamäärä: 5.000.000,00 euroa
 • Laina-aika: 10 vuotta
 • Lainan korko: 1,1 % kiinteä korko p.a.
 • Koronmaksukausi: 12 kk
 • Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä

Mikkelin Vesilaitos kuuluu Mikkelin kaupunkiorganisaatioon ja siten kyseessä olisi kaupunkiorganisaation sisäinen laina. Konsernilainaan liittyvät sopimukset valmistelee talouspalvelut yhdessä vesiliikelaitoksen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kaupunginhallituksen konsernilainatarjouksen seuraavin ehdoin:

 • Lainamäärä: 5.000.000,00 euroa
 • Laina-aika: 10 vuotta
 • Lainan korko: 1,1 % kiinteä korko p.a.
 • Koronmaksukausi: 12 kk
 • Takaisinmaksu: Yhtenä eränä laina-ajan päätyttyä.

Vesiliikelaitoksen johtokunta oikeuttaa vesilaitoksen johtajan valmistelemaan  konsernilainaan liittyvät sopimukset yhdessä talouspalvelujen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.