Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 8.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Vastine Markkinaoikeudelle jätettyyn valitukseen koskien Vesiliikelaitoksen johtokunnan hankintapäätöstä Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon varavoimalaitoksen ja muuntajan hankinnasta

MliDno-2020-1168

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitos on kilpailuttanut Metsä- Sairilan jätevesipuhdistamon varavoimalaitoksen ja muuntajan hankinnan avoimena menettelynä ja lähettänyt hankintaa koskevan hankintailmoituksen julkaistavaksi www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanavassa 2.3.2020. Vesiliikelaitoksen johtokunta teki asiassa hankintapäätöksen 4.6.2020 (23 §). Hankintapäätös on lähetetty tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneille 8.6.2020 kirjallisesti (sähköpostitse).

Voimalaite Service Oy on jättänyt hankintapäätöstä koskevan valituksen markkinaoikeuteen 22.6.2020. Voimalaite Service Oy:n valitus on esitylistan liitteenä. Lisäksi Voimalaite Service Oy jätti hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen 15.6.2020.

Markkinaoikeus on varannut Vesilaitokselle mahdollisuuden vastineen antamiseen valituksen johdosta 10.7.2020 mennessä.

Hankinnasta ei ole tehty sopimusta.

Mikkelin Vesiliikelaitoksen vastine Voimalaite Service Oy:n markkinaoikeudelle jätettyyn valitukseen esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää lähettää oheisen vastineen Markkinaoikeudelle liittyen Voimalaite Service Oy:n valitukseen koskien Vesiliikelaitoksen johtokunnan hankintapäätöstä 4.6.2020 (23 §).

Päätös

Vesilaitoksen johtaja esitteli vastineen kokouksessa. Vastine liitetään kokouspöytäkirjaan.

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Markkinaoikeus, Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.