Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 8.7.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Oikaisuvaatimus Vesiliikelaitoksen johtokunnan hankintapäätökseen koskien Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon varavoimalaitoksen ja muuntajan hankintaa

MliDno-2020-1168

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesilaitos on kilpailuttanut Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon varavoimalaitoksen ja muuntajan hankinnan avoimena menettelynä ja lähettänyt hankintaa koskevan hankintailmoituksen julkaistavaksi www.hankintailmoitukset.fi ilmoituskanavassa 2.3.2020. Vesiliikelaitoksen johtokunta teki asiassa hankintapäätöksen 4.6.2020 (23 §). Hankintapäätös on lähetetty tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneille 8.6.2020 kirjallisesti (sähköpostitse).

Voimalaite Service Oy jätti hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen 15.6.2020. Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä. Voimalaite Service Oy on jättänyt hankintapäätöstä koskevan valituksen markkinaoikeuteen 22.6.2020. Hankinnasta ei ole tehty sopimusta.

Mikkelin Vesiliikelaitoksen vastine oikaisuvaatimukseen esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää esityksessä mainituilla perusteilla hylätä Voimalaite Service Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen 15.6.2020, koska oikaisuvaatimuksen kohteena oleva hankintapäätös ei perustu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai muuhun virheeseen. Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.  

Päätös

Vesilaitoksen johtaja esitteli vastineen kokouksessa. Vastine liitetään kokouspöytäkirjaan.

Esitys hyväksyttiin.

Merkitään, että Anne Bergman saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Asianosainen, Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain (edellä mainittu säädös on kumottu ja sen korvasi 1.1.2020 voimaan tullut hallintoprosessilaki (808/2019)) nojalla.