Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vesiliikelaitoksen selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019

MliDno-2020-1115

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan KV 15.6.2020 § 50 merkitä Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2019 tiedoksi ja velvoitti kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2020 loppuun mennessä toimenpiteitä joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien,​ kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty. Selvitykset viedään kaupunginhallituksen 21.9. kokoukseen ja edelleen kaupunginvaltuuston 5.10. kokoukseen. Lautakuntien ja johtokuntien tulee antaa omat vastauksensa 9.9.2020 mennessä.

Vesiliikelaitoksen johtokunta antaa seuraavat vastaukset sen toimialaa koskeviin kysymyksiin.

Jäteveden puhdistamo

Puhdistamohankkeen aikatauluksi on tilinpäätöksessä ilmoitettu koekäyttövaiheen käynnistyminen vuoden 2020 lopussa. Puhdistamohankkeeseen sisältyvät urakat johtolinjojen ja tulopumppaamon osalta ovat valmistuneet suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Jäljellä olevat puhdistamon loppuunrakentamistyöt tehdään tilaajan toimesta ja työt on saatu alkuperäisen aikataulun mukaisiksi. Koneiston ja automaation osalta koekäyttö alkaa joulukuussa 2020 ja vesiprosessien käynnistys jätevedellä tammikuun puolivälissä 2021. Rakennuskustannusten odotetaan toteutuvan alkuperäisten urakkahintojen mukaisena. Sammutusurakkaan ja varavoimahankintaan tehdyillä muutoksilla voi olla lievästi kustannuksia nostava vaikutus. Puhdistamon rakennuskustannukset johtolinjoineen tulevat olemaan noin 60 milj. euroa.

Talousarvion seuranta, tilinpäätöskäsittely

Vesilaitoksen talousseuranta itsessään on teknisesti kunnossa, sillä talouden seurannasta vastaa keskitettynä palveluna Mikkelin kaupungin talouspalvelut. Seurannan osalla kehittämistarpeita on tunnistettu taloushallinnon ja Vesilaitoksen yhteistyön tiivistämisen ja tiedonkulun varmistamisen osalla. Tilinpäätöksen yhteydessä sattuneet harmilliset ja valitettavat raportointivirheet liittyvät kommunikaatiokatkoksiin ja väärinymmärryksiin. Vesilaitoksen johto on kysymyksessä mainittujen virheiden sattumisen jälkeen pyrkinyt sitoutumaan tiiviimpään yhteydenpitoon talouspalveluiden kanssa, jotta vastaavilta erehdyksiltä vältyttäisiin tulevaisuudessa ja myös talousarviovuoden aikana tehtävä talousseuranta olisi sujuvaa.

Jätevedenpuhdistamon kustannusarvio

Puhdistamon rakentaminen on edennyt loppuvaiheeseen. Urakkavaiheita on toteutettu vuodesta 2016 alkaen. Viimeinen urakkavaihe käynnistyi 2020. Urakan kokonaiskustannukset ovat täsmentyneet urakkakilpailutusten ja urakkavaiheiden valmistumisen myötä.

Johtolinjatöissä kustannukset alittivat kustannusarviot 1,1 milj. eurolla. Tulopumppaamon kustannukset tulevat olemaan kustannusarvion mukaiset.

Puhdistamon alkuvaiheen työt ja hieman laajentuneen kallioluolan rakentamistyöt toteutuivat kustannusarvion mukaisena 13,5 milj. euroa. Puhdistamon pääurakkakilpailutus toteutettiin avoimella menettelyllä,  jota jatkettiin halukkaiden tarjoajien kesken neuvotteluvaiheella. Puhdistamon loppuunrakentaminen päätettiin antaa neuvotteluvaiheen jälkeen edullisimman tarjouksen jättäneelle urakoitsijalle huolimatta siitä, että saadut tarjoukset selvästi ylittivät neuvotteluvaiheen urakoille ennakkoon asetetun hinta-arvion. Voittaneen pääurakan tarjoushinta oli 32,9 milj. euroa. Puhdistamon rakennuskustannukset johtolinjoineen tulevat olemaan noin 60 milj. euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä edellä mainitut lausunnot arviointikertomukseen 2019 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimitettavaksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä, Katariina von Pandy-Seurujärvi ja Raili Pöyry saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.