Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 3.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamohankkeen tilannekatsaus

MliDno-2020-861

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitellään Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon rakennushanke heinäkuu 2020 tilanteessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi puhdistamohankkeen tilannekatsauksen 7/2020.

Päätös

Esittelijä täydensi esitystään seuraavasti: Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi puhdistamohankkeen tilannekatsauksen 7/2020. Puhdistamon rakentaminen PJP-urakkana on toteutumassa pääurakan urakkahinnan puitteissa. Urakkamuodon muutos yhdessä aikataulumuutosten kanssa siirtää puhdistamoinvestoinnin laskutusta vuodelle 2020. Investointimäärärahan tarpeeksi arvioidaan 22 milj. euroa. Lopullinen tarve esitetään lokakuun talousseurannan yhteydessä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.