Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 27.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Mikkelin Vesiliikelaitoksen käyttösuunnitelman 2023 päivittäminen

MliDno-2022-6202

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Mari Komulainen, controller, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen.

Vuonna 2023 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa.

Käyttösuunnitelman sisältö:

  • strategisten ohjelmien seurantaa varten ohjelmakortit, joihin on kirjattu strategisiin ohjelmiin perustuvat talousarvion 2023 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet
  • käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt)
  • käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
  • tositteiden asiatarkastaja, hyväksyjät ja heille varahenkilöt
  • suoritetaulukot muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2023
  • investointiesitys

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Vesilaitoksen uusi johtaja aloittaa työnsä helmikuussa virkavaalin vahvistamisen jälkeen. Vesilaitoksen organisointi ja vastuut päivitetään kevään aikana sitouttaen uusi johtaja tähän työhän. Käyttötaloussuunnitelman osat (organisaation rakenne, toimintavaltuudet ja talouden vastuutukset) valmistellaan päivitettynä johtokunnalle päätettäväksi kevään 2023 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Vesiliikelaitokselle on päivitetty organisaatio rakenne,​ toimintavaltuutukset ja talouden vastuutukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy päivitetyn organisaatio rakenteen, toimintavaltuutukset ja talouden vastuutukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat, Meidän IT ja talous Oy/Kirsi Pesonen, asiointipiste

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.