Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Metsä-Sairilan, Anttolan, Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren jätevesipuhdistamojen vesistövaikutustarkkailu 2023

MliDno-2024-1502

Valmistelija

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Jätevesipuhdistamojen purkuvesistöjen tilaa seurataan puhdistamojen ympäristöluvissa asetettujen lupamääräysten pohjalta laadittujen vesistötarkkailuohjelmien mukaisesti. Puhdistamokohteiden tarkkailutuloksista kootaan vuosittain yhteenvetoraportit, jotka toimitetaan puhdistamojen ympäristölupia valvoville viranomaisille.

Yhteenvetoraportit esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Laitinen, vesilaitoksen johtaja, jarkko.x.laitinen@mikkeli.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi Metsä-Sairilan, Anttolan, Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren jätevesipuhdistamojen vesistövaikutusten vuosiyhteenvetoraportit 2023.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.