Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sähköinen pöytäkirjan tarkastus/Vesiliikelaitoksen johtokunta

MliDno-2018-1140

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön (152 §) mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Kaupungin sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä on mahdollista lähettää pöytäkirjat sähköisesti hyväksyttäväksi. Sähköisestä pöytäkirjantarkastuksesta saatavien taloudellisten hyötyjen lisäksi toimintamalli nopeuttaa ja helpottaa pöytäkirjantarkastuksen jälkeisiä työvaiheita. Kun tarkastamista ei tehdä tulostetusta paperiasiakirjasta, tarkastaminen ei ole enää sidottu tiettyyn paikkaan ja sen aukioloaikaan. Tämä vähentää kulkemista ja aikataulujen sovittelemista. Tarkastamisen voi tehdä missä tahansa.

Kaupunginhallitus päätti, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön kaupunginhallituksessa kokeiluna 1.6.2018 alkaen ja kokeilun tulosten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Kokeilu on onnistunut kaupunginhallituksessa, kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa hyvin, jonka vuoksi sähköinen pöytäkirjantarkastus voidaan ottaa käyttöön myös Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnassa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä kerrallaan. Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan tarkastuksissa otetaan käyttöön sähköinen tarkastusmenettely tästä kokouksesta lähtien. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksessa päätettynä ajankohtana, minkä jälkeen se tulee nähtäville Mikkelin kaupungin kotisivuille (https://www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko/johtokunnat ja neuvottelukunnat/Vesiliikelaitoksen johtokunta).

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.