Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Lausunto Pursialan entisen saha-alueen maaperän ja pohjaveden kunnostusta koskevaan PIMA-ilmoitukseen

MliDno-2019-1827

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY keskus pyytää Mikkelin Vesilaitoksen lausuntoa Neova Oy:n (aiemmin VAPO) jättämästä PIMA-ilmoituksesta koskien Pursialan entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostusta. VAPO on suorittanut pohjaveden kunnostusta koetoimintana saha-alueella. Vesilaitos suorittaa pohjaveden kunnostusta koepumppauksena saha-alueen ja Pursialan vedenottamon välisellä alueella.

Kunnostettavan alueen maaperän laadullisiksi kunnostustavoitteeksi on koekunnostuksen yleissuunnitelmassa esitetty kunnostettavan alueen kloorifenolien määrän vähentämistähaitattomalle tasolle ja kloorifenolien haitallisen leviämisen alueelta estämistä. Pohjaveden laadullisiksi kunnostustavoitteiksi on esitetty alueen kloorifenolipitoisuuksien vähentämistä, kloorifenolien haitallisen kulkeutumisen rajoittamista, ja kunnostustyön johdosta mahdollisesti syntyvän haitta-ainepulssin kulkeutumisen estämistä. Koekunnostuksen tavoitteisiin ei ole hakemuksessa esitetty muutoksia.

Kunnostusta esitetään jatkettavaksi tehostettuna biologisena puhdistuksena. Uutena menetelmänä tullaan kokeillaan SOW-tekniikkaa, joka on otettu käyttöön huhtikuussa 2021. Tämän jälkeen koetoiminnasta siirrytään varsinaiseen kunnostukseen.

Hakemuksessa esitetyt WHO:n juomavesikriteereihin pohjautuvat uudet pohjaveden pitoisuusrajat kiinteistön rajalla ovat:

-Trikloorifenoli 200 μg/l

-Pentakloorifenoli 9 μg/l

Tetrakloorifenolille ei ole esitetty hakemuksessa numeerista kunnostustavoitetta.

Lausuntoehdotus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää antaa Etelä-Savon ELY-keskukselle liitteen mukaisen lausunnon Neova Oy:n jättämään PIMA-ilmoituksesta koskien Pursialan entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.