Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 20.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Mikkelin Vesiliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2019

MliDno-2020-449

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 410/2015, § 67 mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on laatia liikelaitoksen tilinpäätös. Mikkelin Vesilaitos on laatinut vuoden 2019 toiminnasta tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätösaineisto, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman sekä selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä toimitetaan esityslistan liitteenä. Tilinpäätös sisältää myös laskennallisesti eriytetyn vesihuollon ja huleveden tilinpäätöksen.

Vesilaitostoiminta sujui vuonna 2019 suunnitelmien mukaan. Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Taloudellisista tavoitteista liikeylijäämää kertyi 2 742 525 euroa, joka alittaa valtuuston asettaman tavoitteen. Vesijohtoveden laatu säilyi hyvänä eikä vedenjakelussa tapahtunut vakavia häiriöitä. Viemäröinnin osalta Ristiinan jätevesien puhdistus oli ajoittain haasteellista puhdistamon kuormitusvaihteluista johtuen.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2019 yhteensä 18,7 kilometriä ja vanhaa verkostoa uusittiin 5,6 kilometriä. Verkostojen kokonaispituus vuoden lopussa oli 995 kilometriä.

Talousveden myynti oli 2,64 milj. m3 ja jäteveden laskutus oli 2,57 milj. m3. Vedenmyynti vähentyi 2,6 % edellisvuodesta. Laskutettu jätevesimäärä aleni 1,4 % edellisvuoden tasosta.

Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2019 oli 11,74 milj. euroa. Toteutettu taksankorotus 3,0 % kompensoi jäteveden laskutusmäärän alenemista. Talousarviossa liikevaihdoksi arvioitiin 12,28 milj. euroa. Vesilaitoksen toiminnasta syntyi käyttökuluja yhteensä 5,90 milj. euroa. Liikeylijäämäksi muodostui 2,74 milj. euroa.

Taseen loppusumma oli 96,66 miljoonaa euroa. Mikkelin Vesilaitoksen omavaraisuusaste oli 54 % ja sijoitetun pääoman tuotto 3,2 % ja voitto 13 %.

Peruspääomakorvausta tuloutettiin kaupungille talousarvion mukaisesti 0.50 milj. euroa.  

Vesilaitoksen investointeihin käytettiin 17,66 milj. euroa. Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon investoinnit olivat yhteensä 14.480.287 milj. euroa. Talousarviossa investointien määräksi arvioitiin 17,70 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Johtokunta esittää, että tilivuoden 2019 ylijäämä 1 606 365,56 euroa kirjataan vesiliikelaitoksen taseeseen tilikauden ylijäämäksi. Johtokunta allekirjoittaa Mikkelin Vesiliikelaitoksen tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi Mikkelin kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Nalle Velling poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talouspalvelut, Meidän IT ja talous, Tilintarkastaja